Kursplan för Digital Analytics

Övergripande kursplan för Digital Analytics

Kurs Poäng
Analytikern i den digitala organisationen 40
Statistik och mätmetodik 15
Webbteknik 40
Digital analys 65
Branschcertifiering 5
Konverteringsoptimering och testning 30
LIA 1 35
Examensarbete 25
LIA 2 65
TOTALT 320

 

Analytikern i den digitala organisationen, 40 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupad kunskap för hur analys- och rapporteringsarbete bedrivs inom en digitalt driven organisation/företag.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i
analytikerns arbete i organisationen och hur analys och data ska
genomsyra företagets/organisationens infrastruktur.

Kunskaper, färdigheter och kompetenser

 • Om de olika beståndsdelarna inom marknadsföring och kommunikation i en organisation.
 • Om arbetsroller, arbetsprocesser och ansvarsområden i datadrivna
  organisationer.
 • I organisation och visualisering av data.
 • I verktyg och tekniker för rapportering och presentation av data och insikter.
 • Sammanställa data och presentera slutsatser utifrån ett datadrivet
  perspektiv.
 • Utveckla målsättning och mätpunkter för ett datadrivet arbetssätt i en
  organisation.
 • Bedriva datadrivet analys- och rapporteringsarbete i en organisation.

Statistik och mätmetoder, 15 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till statistiska begrepp och mätmetodiker inom mätning-, analys- och
rapporteringsarbete.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper i olika mätmetodiker och hur dessa appliceras inom mätning, analys och
rapporteringsarbete.

Kunskaper, färdigheter och kompetenser

 • Om grundläggande statistik och statistiska begrepp.
 • I olika mätmetodiker.
 • Ta fram slutsatser och resonemang inom analys utifrån statistiska begrepp och olika mätmetodiker.
 • Kursen leder inte till någon kompetens utan främst till ovanstående kunskaper och färdigheter.

Webbteknik, 40 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupad förståelse i webbteknik och hur digitala plattformar är uppbyggda.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i olika webbtekniker, i synnerhet klientsidans teknologier och förståelse inom
serverside-teknologi.

Kunskaper, färdigheter och kompetenser

 • Om spårning och identifiering i digitala plattformar.
 • Om digitala plattformars uppbyggnad och konstruktion.
 • I klientsidans och serversidans märkspråk och skriptspråk.
 • I terminologi och begrepp inom digitala plattformar.
 • Utveckla, implementera och modifiera kod och skript i digitala plattformar.
 • Utveckla, implementera och modifiera spårning och identifiering i olika
  digitala plattformar.
 • Bedriva webbtekniska moment inom mätnings-, analys-, rapporterings-
  optimerings- och testningsarbete.

Digital analys, 65 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupade färdigheter i hur mätning- och analysarbete bedrivs i yrkesrollen som digital
analytiker.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla fördjupade färdigheter inom de verktyg, system och arbetsmetodiker som krävs för att bedriva mätning- och analysarbete i yrkesrollen som digital analytiker.

Kunskaper, färdigheter och kompetenser

 • Om arbetsmetodiker inom digital analys.
 • I aktuella branschledande verktyg och system inom mätning och analys.
 • Effektivt bedöma resultat av insatser och beteende i digitala plattformar
  genom aktuella verktyg och system inom digital analys.
 • Planera, konfigurera och säkerställa funktionalitet och genomförande inom mätning- och analysuppsättning i digitala plattformar.
 • Bedriva mätning- och analysarbete med hjälp av branschledande verktyg, system och arbetsmetoder inom digital analys.

Branschcertifiering, 5 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande certifiering i branschverktyg inom digital analys, ett krav för yrkesrollen som digital analytiker.

Målet med kursen är att den studerande ska certifiera sig i branschverktyg
inom digital analys.

Konverteringsoptimering och testning, 30 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupad
kunskap i hur testning och optimering av det digitala beteendet bedrivs i yrkesrollen som digital analytiker.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg och arbetsmetodiker som krävs för att bedriva testnings- och
optimeringsarbete i yrkesrollen som digital analytiker.

Kunskaper, färdigheter och kompetenser

 • Om arbetsmetodik inom testning och optimering i digitala plattformar.
 • I verktyg för testning och optimering inom digitala plattformar.
 • Planera, konfigurera och utföra testning i digitala plattformar för att
  optimera det digitala beteendet.
 • Bedöma resultat av test, insatser och beteende i digitala plattformar
  genom aktuella verktyg och system inom testning, optimering och analys av digitala plattformar.
 • Bedriva testning- och optimeringsarbete med hjälp av branschledande
  verktyg och system inom konverteringsoptimering och digital analys.

LIA 1, 35 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupad kunskap i mätning och analys av data i yrkesrollen som digital analytiker.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter inom mätning och analys av data i yrkesrollen som digital analytiker.

Praktikperioden är innehållsstyrd, det vill säga att det finns krav på vilka uppgifter den studerande ska utföra under perioden.

Krav på innehåll och upplägg är

 • Mätplan
 • Teknisk analys
 • Google Analytics/Adobe Analytics el andra analysverktyg
 • Attribution/Kundresa (Frivilligt)

Anledningen till kraven på innehåll och upplägg under perioden är för att säkerställa att alla studerande på utbildningen erhållit likvärdiga kunskaper och färdigheter efter avslutad LIA-period.

Kunskaper, färdigheter och kompetenser

 • Om yrkesrollen och branschen.
 • Om krav på yrkesrollen i branschen.
 • Om ansvarsområden för yrkesrollen.
 • I verktyg, system och arbetsmetodiker inom digital analys.
 • Planera och utföra yrkesrollsspecifika arbetsuppgifter och processer.
 • Bedriva mätning- och analysarbete på ett självständigt sätt, under handledning, i yrkesrollen som digital analytiker.

Examensarbete, 25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande fördjupade färdigheter för ämnesområdena mätning, analys och rapportering av data och testning
och optimering av det digitala beteendet inom digital analys.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kompetens inom mätning, analys och rapportering av data och testning och optimering av det digitala beteendet och bedriva ett projekt från utformning till genomförande till resultat.

Kunskaper, färdigheter och kompetenser

 • Om arbetsprocesser och metodik inom digital analys.
 • I projekthantering
 • Kravspecifikation och brief
 • Utveckla och genomföra uppdrag och åtaganden inom mätning, analys och rapportering av data och testning och optimering av det digitala beteendet.
 • Bedriva fördjupat arbete inom digital analys.

LIA 2, 65 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad färdighet i mätning,
analys och rapportering av data och testning och optimering av det digitala beteendet i yrkesrollen som digital analytiker.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kompetens inom mätning-, analys- och rapporteringsarbete samt testnings- och
optimeringsarbete i yrkesrollen som digital analytiker.

Kunskaper, färdigheter och kompetenser

 • I yrkesrollen som digital analytiker.
 • Planera, utföra och identifiera yrkesrollsspecifika arbetsuppgifter och
  processer.
 • Bedriva mätning-, analys- och rapporteringsarbete samt testnings- och
  optimeringsarbete i yrkesrollen som digital analytiker.