Kursplan för Digital Content Designer

Övergripande kursplan

Kurserna kan variera lite beroende på studieort, men totalsumman kommer alltid att vara 400 poäng

Kurs Poäng
Produktion för flera plattformar 50
Kommunikation och content för digitala plattformar 25
Grafisk Design för digitala plattformar 35
Design och produktion för webb och onlinekanaler 25
Kreativa produktionsprocesser 15
Praktisk marknadsföring 15
Teknik för produktion av rörligt innehåll 30
Praktiskt projektarbete 25
Kompetensportfölj och entreprenörskap 10
LIA 1 50
Examensarbete 40
LIA 2 80
TOTALT 400

 

Produktion för flera plattformar, 50 poäng

Kursens syfte är att behandla produktion för flera plattformar i yrkesrollen som Digital Content Designer. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som används för att producera design och innehåll oberoende av plattform och kanal.

Kunskaper:
Om Användarvänlighet och användargränssnitt.
I test- och datadriven designutveckling.
I responsiv design/sömlös design.

Färdigheter:
I att använda relevanta branschspecifika programvaror.
I att tillämpa användarcentrerad designutveckling.
I att ta fram modeller för en hållbar form som lätt kan anpassas och
förflyttas från en enhet/kanal till en annan.

Kompetenser:
Att självständigt välja teknik och arbetssätt och ansvara för att den kan
anpassas till olika plattformar.

Kommunikation och content för digitala plattformar, 35 poäng

Kursbeskrivning: Syfte och mål: Kursens syfte är behandla contentbaserad kommunikation för digitala medier och hur Content Marketing påverkar den grafiska och kreativa produktionsprocessen.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om kommunikation i teorin samt förmåga att skapa contentbaserad kommunikation för digitala medier.

Kunskaper:
Om kommunikationsteori, målgruppsanalys och personas.
I skrivprocessen och textredigering.

Färdigheter:
I att kommunicera mot specifika målgrupper.
I att anpassa innehåll efter budskap och målgrupp.
I att redigera och anpassa texter till given plattform.

Kompetenser:
Att självständigt arbeta med visuellt content i kommunikation och
produktionsprocesser i yrkesrollen som Digital Content Designer.

Grafisk Design för digitala plattformar, 35 poäng

Kursens syfte är att behandla skapandet av grafisk form, illustration och layout genom digitala tekniker i yrkesrollen som Digital Content Designer.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som används för att arbeta med  grafisk design för digitala plattformar.

Kunskaper:
Om formlära, grafiska profiler och designhistoria.
I layout, skissteknik, färglära och typografi.

Färdigheter:
I att med typografi, illustration, färglära, bildmaner och grafisk profil skapa grafisk design för digitala plattformar.

Kompetenser:
Att självständigt formge och ansvara för grafiska produktionen för digitala kanaler.

Design och produktion för webb och onlinekanaler, 25 poäng

Kursbeskrivning: Syfte och mål: Kursens syfte är att behandla formgivning och produktion för webb och onlinekanaler från skiss till färdig designmall.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de
verktyg, system och arbetsmetodiker som används för att producera
webbdesign från skiss till färdig designmall.

Kunskaper:
Om digital marknadsföring, UX och användbarhet.
I HTML och CSS och CMS-system.
I Responsiv webbdesign.
I skisser och wireframes.

Färdigheter:
I att skapa webbdesign och produktion oberoende av kanal, enhet och
person.
I att producera tydliga skisser och wireframes med utgångspunkt från UX.
I att anpassa och ändra sin design utifrån användartester och dess resultat.
I att tillämpa UX, användbarhet, test-driven/data-driven design och estetik för att åstadkomma användarcentrerad designutveckling.

Kompetenser:
Att självständigt designa och ansvara för den grafiska produktionen för
webb och onlinekanaler i yrkesrollen som Digital Content Desiger.

Kreativa produktionsprocesser, 15 poäng

Kursbeskrivning: Syfte och mål: Kursens syfte är att behandla hur arbete i en produktionsmiljö ofta präglas av korta deadlines och begränsade udgetar. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper i kreativa metoder och redskap för att kunna arbeta effektivt i kreativa produktionsteam.

Kunskaper:

  • I ide- och konceptutveckling
  • I arbetsmetodik
  • I projektplanering
  • I presentationsteknik
  • Arbeta effektiv i team med idé och konceptutveckling, arbetsmetodik,
    projektplanering och att leverera mot deadline
  • Ansvara för hela produktionsprocessen från brief till leverans i samarbete med andra i kreativa produktioner.

Praktisk marknadsföring , 15 poäng

Kursens syfte är att behandla kundens affärsnytta och hur
detta påverkar form och innehåll.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om
marknadsföring i teorin och hur det praktiskt appliceras på form, innehåll, paketering och leverans som i slutändan ska leda till affärsnytta för slutkunden.

Kunskaper:
Om målgrupp, marknad, konkurrent, omvärld och nuläge.
I behovsanalys och kravspecifikation
I research genom observation, fokusgrupper och intervjuer.

Färdigheter:
I att med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder arbeta med research.
I att arbeta med olika analysmetoder för att förstå målgrupp, marknad och omvärld.
I att arbeta med content utifrån affärsnytta/kundnytta.

Kompetenser:
Att självständigt och i team skapa innehåll och design utifrån kundens
affärsnytta i yrkesrollen som Digital Content Designer.

Teknik för produktion av rörligt innehåll, 30 poäng

Kursens syfte är att behandla rörlig bild i den digitala medieproduktionen.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de
verktyg, system och arbetsmetodiker som används för videoproduktion för
bl.a. Youtube och webbplatser samt onlinevideos för content marketing.

Kunskaper:
I inspelning av rörlig bild och ljud.
I ljudteknik, ljussättning och redigering.

Färdigheter:
I att arbeta obehindrat i branschspecifika programvaror som rör inspelning och redigering.
I att spela in, redigera, sprida och marknadsföra rörlig bild och innehåll.

Kompetenser:
Att självständigt och i samverkan ta fram rörligt innehåll för webbplatser
och videoplattformar i yrkesrollen som Digital Content Designer.

Praktiskt projektarbete, 25 poäng

Kursens syfte är att den studerande självständigt men med möjlighet till handledning och kontinuerliga avstämningar ska planera och skapa en prototyp för ett projekt inom design och kommunikation för digitala plattformar.

Kompetensportfölj och Entreprenörskap, 10 poäng

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

LIA 1, 50 poäng

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Digital Content Designer. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom design, produktion och kommunikation för digitala plattformar.

Kunskaper:
Kursen ger kunskaper om yrkesrollens och den specifika arbetsplatsens praktiska arbete med design, produktion och kommunikation för digitala
plattformar.

Kursen ger yrkespraktiska kunskaper i arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom design, produktion och kommunikation för digitala plattformar.

Färdigheter:
Kursen ger praktiska färdigheter i att hantera för yrkesrollen aktuella programvaror och system. Kursen ger praktiska färdigheter i att lösa sammansatta problem inom arbete design, produktion och kommunikation för digitala plattformar.

Kompetenser:
Kursen ger kompetens att med handledarstöd eller visst handledarstöd
bedriva arbete design, produktion och kommunikation för digitala
plattformar i yrkesrollen som Digital Content Designer.

Examensarbete, 40 poäng

Kursen syfte är att den studerande självständigt ska planera och genomföra ett projekt inom design, produktion och kommunikation för digitala plattformar genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Målet med kursen är att den studerande ska behandla innehåll inom
teoretisk och praktisk design, produktion och kommunikation för digitala
plattformar på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och
professionell utveckling.

Kunskaper:
Om metoder och verktyg för planering och genomförande av en produktion inom design, produktion och kommunikation för digitala plattformar. I projekthantering och avstämningar, deadlines och presentation.

Färdigheter:
Kombinera metoder och verktyg inom design, produktion och
kommunikation för digitala plattformar för att planera och genomföra en
produktion. Jobba mot kravspecifikation och brief.

Kompetenser:
Att självständigt planera och genomföra projekt inom design, produktion och kommunikation för digitala plattformar på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling.

LIA 2, 80 poäng

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Digital Content Designer. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom design, produktion och kommunikation för digitala plattformar.

Kunskaper:
Kursen ger kunskaper om yrkesrollens och den specifika arbetsplatsens
praktiska arbete med design, produktion och kommunikation för digitala
plattformar.

Kursen ger yrkespraktiska kunskaper i arbetsprocesser och
kvalitetskriterier inom design, produktion och kommunikation för digitala
plattformar.

Färdigheter:
Kursen ger praktiska färdigheter i att hantera för yrkesrollen aktuella
programvaror och system.

Kursen ger praktiska färdigheter i att lösa sammansatta problem inom
arbete design, produktion och kommunikation för digitala plattformar.

Kompetenser:
Kursen ger kompetens att med visst handledarstöd eller självständigt
bedriva arbete design, produktion och kommunikation för digitala
plattformar i yrkesrollen som Digital Content Designer.