Kursplan för Digital Content Designer

Övergripande kursplan för Digital Content Designer

Kurs Poäng
Produktion för flera plattformar 60
Kommunikation och content för digitala plattformar 40
Grafisk Design för digitala plattformar 40
Design och produktion för webb och onlinekanaler 30
Kreativa produktionsprocesser 15
Praktisk marknadsföring 15
Teknik för produktion av rörligt innehåll 30
LIA 1 50
Examensarbete 40
LIA 2 80
TOTALT 400

 

Produktion för flera plattformar, 60 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupade färdigheter i produktion för flera plattformar i yrkesrollen som Digital
Content Designer.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som används för att producera design och innehåll oberoende av plattform och kanal.

 • Användarvänlighet och användargränssnitt
 • Test- och datadriven designutveckling
 • Responsiv design/sömlös design
  Att använda branschspecifika programvaror
 • Användarcentrerad designutveckling
 • Att ta fram modeller för en hållbar form som lätt kan anpassas och förflyttas från en enhet/kanal till en annan
 • Ansvara för produktion för digitala plattformar

Kommunikation och content för digitala plattformar, 40 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupade färdigheter för att skapa contentbaserad kommunikation för digitala
medier.i yrkesrollen som Digital Content Designer.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper för kommunikation i teorin och färdigheter för hur det praktiskt används för att
arbeta med Content Marketing i digitala plattformar.

 • I skrivande och textredigering
 • Om målgruppsanalys
 • Om personas
 • • Om kommunikationsteori
 • Kommunicera mot specifika målgrupper
 • Anpassa innehåll efter budskap och målgrupp
 • Redigera och anpassa texter till given plattform
 • Självständigt men även i samarbete arbeta med visuellt content i
  kommunikation och i produktionsprocesser.

Grafisk Design för digitala plattformar, 40 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupade färdigheter för att skapa grafisk form, illustration och layout genom digitala
tekniker i yrkesrollen som Digital Content Designer.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som används för att arbeta med grafisk design för digitala plattformar

 •  Om formlära och designhistoria.
 • I layout, skissteknik, färglära och typografi
 • I att skapa grafiska profiler
 • Skapa grafisk design för digitala plattformar – med hjälp av typografi, illustration, färglära, bildmanér och grafisk profil.
 • Självständigt ansvara för den grafiska produktionen för digitala plattformar

Design och produktion för webb och onlinekanaler, 30 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupade färdigheter för formgivning och produktion för webb och onlinekanaler i
yrkesrollen som Digital Content Designer.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som används för att producera webbdesign från skiss till färdig designmall.

 • I HTML och CSS
 • Om digital marknadsföring
 • I CMS-system, t.ex. WordPress
 • I Responsiv webbdesign
 • I skisser och wireframes
 • I UX och användbarhet
 • Skapa webbdesign för responsiva produktioner – webbdesign och produktion oberoende av kanal, enhet och person.
 • Producera tydliga skisser och wireframes med utgångspunkt från UX
 • Anpassa och ändra sin design utifrån användartester och dess resultat
 • Användarcentrerad designutveckling – UX, användbarhet, test-
  driven/data-driven design, estetik, etc.
 • Självständigt designa och ansvara för den grafiska produktionen för webb och onlinekanaler.

Kreativa produktionsprocesser, 15 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupade kunskaper för att i yrkesrollen som Digital Content Designer arbeta i en produktionsmiljö som ofta präglas av korta deadlines och begränsade
budgetar.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper i de kreativa metoder och redskap för att kunna arbeta effektivt i kreativa
produktionsteam.

 • I ide- och konceptutveckling
 • I arbetsmetodik
 • I projektplanering
 • I presentationsteknik
 • Arbeta effektiv i team med idé och konceptutveckling, arbetsmetodik,
  projektplanering och att leverera mot deadline
 • Ansvara för hela produktionsprocessen från brief till leverans i samarbete med andra i kreativa produktioner.

Praktisk marknadsföring , 15 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupade kunskaper för att i yrkesrollen som Digital Content Designer förstå kundens affärsnytta och hur detta påverkar form och innehåll.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper i marknadsföring i teorin och hur det praktiskt appliceras på form, innehåll, paketering och leverans som i slutändan ska leda till affärsnytta för
slutgiltiga kunden.

 • I att ta fram behovsanalys och kravspecifikation • I att genomför research – observation, fokusgrupper, intervjuer, etc.
 • Om Analys – målgrupp, marknad, konkurrent, omvärld och nuläge
 • Arbeta med research med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder
 • Arbeta med olika analysmetoder för att förstå målgrupp, marknad och omvärld etc.
 • Arbeta med content utifrån affärsnytta/kundnytta
 • Självständigt och i team skapa innehåll och design utifrån kundens affärsnytta.

Teknik för produktion av rörligt innehåll, 30 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupade färdigheter i produktion för rörlig media i yrkesrollen som Digital Content
Designer.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som används för videoproduktion för bl.a. Youtube och webbplatser samt onlinevideos för content marketing.

 • Inspelning av rörlig bild och ljud
 • Ljudteknik, ljussättning och redigering
 • Arbeta obehindrat i branschspecifika programvaror som rör inspelning och redigering
  Producera rörlig bild och innehåll – inspelning, redigering, spridning och marknadsföring,
 • Självständigt men även i team ta fram rörligt innehåll.

LIA 1, 50 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupad
kunskap i yrkesrollen som Digital Content Designer.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter inom design, produktion och kommunikation för digitala plattformar i yrkesrollen
som Digital Content Designer

 • Om yrkesrollen och branschen
 • Om krav på yrkesrollen i branschen • Vilka olika yrkesroller som förekommer, samt deras respektive ansvarsområde
 • I att skapa egna kontakter i branschen
 • Yrkesrollspecifika arbetsuppgifter och verktyg • Om ansvarsområden för yrkesrollen
 • I verktyg, system och arbetsmetodiker inom digital content design
 • På ett självständigt sätt, under handledning utföra relevanta
  arbetsuppgifter i yrkesrollen som Digital Content Designer.

Examensarbete, 40 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad färdighet i arbetsprocessen och genomförandet i design, produktion och kommunikation för digitala plattformar.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kompetens i design, produktion och kommunikation för digitala plattformar och kunna bedriva ett projekt från ide/brief till färdigt resultat och rapport.

 • • Om modeller, verktyg och tillvägagångssätt inom design, produktion och kommunikation för digitala plattformar
 • I projekthantering och avstämningar, deadlines och presentation
 • I att jobba mot kravspecifikation och brief
 • Utforma en projektbrief
 • Utveckla egna idéer och tankar
 • Driva ett projekt
 • Den framtida kompetensen inom yrkesrollen
 • Genomföra ett projekt från början till slut • Fördjupat arbeta med design och produktion till minst två olika digitala plattformar

LIA 2, 80 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad färdighet i design, produktion och kommunikation för digitala plattformar i yrkesrollen som
Digital Content Designer

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kompetens i design, produktion och kommunikation för digitala plattformar i yrkesrollen som
Digital Content Designer

 • I yrkesrollen som Digital Content Designer
 • Planera, utföra och identifiera yrkesrollsspecifika arbetsuppgifter och
  processer.
 • Självständigt och i samarbete med andra ansvara för design, produktion och kommunikation för digitala plattformar i yrkesrollen som Digital Content Designer.