Kursplan för Digital Content Designer

Övergripande kursplan för Digital Content Designer

Kurs Poäng
Visuell kommunikation 10
Grafisk Design för digitala plattformar 40
Kreativa produktionsprocesser 15
Kommunikation och content för digitala plattformar 30
Produktion för flera plattformar 60
Teknik för produktion av rörligt innehåll 30
Design och produktion för webb och onlinekanaler 30
Marknadsföring och försäljning 15
LIA 1 50
Examensarbete 40
LIA 2 80
TOTALT 400

 

Visuell kommunikation, 10 poäng

Kursen ger den studerande kompetens för att kommunicera med bild, form, ljud, text, rörlig media och interaktion på ett medvetet och strategiskt sätt.

Ur innehållet:

 • Dramaturgi
 • Berättartekniker för digitala medier
 • Bildanalys
 • Fotografiskt berättande

Grafisk Design för digitala plattformar, 40 poäng

Kursen ger den studerande kompetens att skapa engagerande grafisk form, illustration och layout genom främst digitala tekniker, men även analoga. Kursen berör även hur man anpassar form efter målgrupp och medier.

Ur innehållet:

 • Formlära
 • Illustration
 • Teknisk färglära
 • Färgkommunikation
 • Skissteknik
 • Grafiska redskap och verktyg
 • Grafiska manéer
 • Formhistoria
 • Typografi och läsbarhet för mobila plattformar
 • Skissa, formge och göra ut

Kreativa produktionsprocesser, 15 poäng

Kursen ger den studerande teoretisk och praktisk kompetens att arbeta i en produktionsmiljö ofta präglad av korta deadlines och begränsade budgetar. Den studerande tränas i arbetsmodeller, kreativa metoder och redskap för att på bästa sätt kunna delta, själv organisera sig och utvärdera de kreativa processerna.

Ur innehållet:

 • Produktionsprocessen från kreativ brief till färdig produkt
 • Ide- och konceptutveckling
 • Arbetsmetodik och projektplanering
 • Presentationsteknik
 • Att hålla deadlines
 • Utvärderingssystem och analysmetoder
 • Gruppdynamik och konflikthantering

Kommunikation och content för digitala plattformar, 30 poäng

Kursen ger den studerande kompetens i att förstå och skapa contentbaserad kommunikation för digitala medier. Den studerande lär sig att teoretiskt och praktiskt förstå kommunikation ur ett brett perspektiv och hur kommunikationslösningar ser ut i framtidens digitala landskap. Hen får förståelse för innehållets betydelse i designen och formgivning med fokus på innehåll och upplevelse.

Ur innehållet:

 • Kommunikationsteori
 • Innehåll och budskap
 • Målgruppsinriktad design och kommunikation
 • Transmedialt berättande
 • Grundläggande skrivande för digitala medier, textredigering och
  skrivregler

Produktion för flera plattformar, 60 poäng

Kursen ger den studerande kompetens för att producera design och innehåll oberoende av plattform och kanal. Den studerande lär sig att ta fram modeller för en hållbar form som lätt kan anpassas och förflyttas från en enhet/kanal till en annan, t.ex. från tidning till iPad till digital storskärm till sociala medier.

Ur innehållet:

 • Fördjupning och avancerad funktionalitet i Adobe Photoshop, Illustrator
  och Indesign
 • Produktionsprogram, t.ex. Adobe Edge Animate, Adobe DPS, Mag+
 • Användbarhet och usability
 • Data-driven design
 • Responsiv design
 • Design för flera enheter/plattformar
 • Digital publishing
 • Design för interaktion
 • Design och form för sociala medier och digitala kampanjer
 • Paketering, presentation och leverans av grafisk form

Teknik för produktion av rörligt innehåll, 30 poäng

Kursen ger den studerande förståelsen av vikten av rörlig bild i den digitala mediemixen och ger bred praktisk kompetens inom produktion för rörlig media. Den studerande tränas i videoproduktion för bl.a. Youtube och webbplatser samt onlinevideos roll inom content marketing.

Ur innehållet:

 • Rörlig bild; Adobe Premiere och After Effects
 • Produktioner anpassade för Youtube och sociala medier
 • Ljud; Inspelning, redigering och mix i t.ex. Adobe Audition
 • Kameraval för stillbild och rörlig bild
 • Webb-TV – planera och producera videomaterial
 • Ljudteknik och ljussättning för enklare TV-produktioner
 • Tekniska förutsättning och begränsningar

Design och produktion för webb och onlinekanaler, 30 poäng

Kursen ger den studerande kompetens för formgivning och produktion för webb och onlinekanaler. Den studerande ska kunna producera webbdesign från skiss till färdig designmall. Kursen täcker både traditionell webbdesign och designproduktion för responsiv webbdesign. Kursen täcker också förståelse för de tekniska delarna av webben och grundläggande front-endutveckling. Den studerande får färdigheter i de verktyg, tillvägagångssätt och arbetssätt som krävs av yrkesrollen inom webbdesign.

Ur innehållet:

 • Webbdesignens historia och framtid
 • Webbskiss och wireframe
 • Webbdesign och webblayout
 • Content för webb
 • Responsiv webb vs mobil/desktop webb
 • Webbdesign för CMS-system
 • CMS-system, t.ex. WordPress
 • HTML och CSS
 • Grundläggande javascript och PHP
 • Digitala kanaler och digital marknadsföring
 • Användarvänlighet i webbdesign, webbteknik och innehåll

Marknadsföring och försäljning, 15 poäng

Kursen ger den studerande färdigheter i kundens affärsnytta och hur detta påverkar form och innehåll. Den studerande lär sig hantera dialog gällande form och innehåll, men även paketering och presentation. Hen får förståelse för hur behovsanalysen påverkar produktionsprocessen och i slutändan leveransen och hur detta ska leda till affärsnytta för slutgiltiga kunden.

Ur innehållet:

 • Kunden och kundens kund
 • Behovsanalys och kravspecifikation
 • Research – observation, fokusgrupper, intervjuer, etc.
 • Metodik och mål
 • Analys – målgrupp, marknad, konkurrent, omvärld och nuläge
 • Kommunikation – kopplingen mellan ”content” och påverkan i perspektivet affärsnytta/kundnytta
 • Kundrelation på längre sikt – CRM, uppföljning och utvärdering

LIA 1, 50 poäng

Målet med LIA1 är den studerande ska förankra kunskaper och färdigheter från de tidigare skolbaserade momenten av utbildning under LIA1- perioden.
Under LIA-perioden ska studenten självständigt utföra relevanta arbetsuppgifter med stöd av handledare.
Under LIA1 ska den studerande säkerhetsställa följande kunskaper och färdigheter:

 • Layout för digital publishing
 • Grafisk form
 • Typografi
 • Avancerade funktioner i Photoshop, Illustrator och Indesign
 • Design för mobila enheter/plattformar
 • Användbarhet
 • Responsiv design
 • Rörligt innehåll

När den studerande kommer till sin LIA-plats är handledaren insatt i vilka moment utbildningen innehållit tidigare och vilka kunskaper och färdigheter studenten har. Den studerande har tillsammans med handledaren tagit fram en handlingsplan som utgör arbetsdokumentet för LIA-perioden.

Examensarbete, 40 poäng

Examensarbetet ska kännetecknas av komplexitet och omfattning. Projektet ska vara en sammanfattning av hela kursplanen där den studerande får möjlighet att använda alla uppnådda kunskaper och
färdigheter för att ta fram ett projekt.

Projektet kan exempelvis vara en skarp digital produktion med fokus på design. Projektet bedöms och redovisas för ledningsgruppen och branschrepresentanter.
Målet för den studerande är att kunna ta eget ansvar samt leverera. Projektarbetet ska dokumenteras i alla stadier för att säkerställa produktionsåtgången.

Ur innehållet:

 • Inlämning av idé
 • Godkännande av idé av handledaren
 • Kreativ brief
 • Tidplan
 • Projektarbete
 • Dokumentation
 • Muntlig och visuell redovisning av examensarbetet

LIA 2, 80 poäng

Målet med LIA2 är att studenten ska förankra alla de kunskaper och färdigheter de tillskansat sig både på den tidigare skolförlagda och arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.
Målet är vidare att den studerande ska känna sig säker i sin yrkesroll och själv förstå vilka förväntningar och krav som kommer att ställas på dem i den aktuella yrkesrollen.

Under LIA-perioden ska studenterna självständigt ta ansvar för och utföra relevanta arbetsuppgifter baserade på de kunskaper, färdigheter och kompetenser de besitter från utbildningen.

När den studerande kommer till sin LIA-plats är handledaren insatt i vilka moment utbildningen innehållit tidigare och vilka kunskaper och färdigheter studenten har. Handledare ska också vara införstådda med vilka krav och förväntningar de bör ha på den studerande. Den studerande har tillsammans med handledaren tagit fram en handlingsplan som utgör arbetsdokumentet för LIA-perioden.