Kursplan för Front End Developer

Övergripande kursplan för Front End Developer

Kurs Poäng
HTML och CSS 20
Att arbeta i projekt med Agila metoder 15
Dynamisk webbutveckling 70
Grafiska verktyg för gränssnittsdesign 15
Javascript 80
Arbetsmetodik för utvecklare 25
UX/Usability 15
LIA1 50
Examensarbete 30
LIA2 80
TOTALT 400

 

HTML och CSS, 20 poäng

Målet med kursen är att du ska kunna planera och skapa en tekniskt väl fungerande webbsida med hjälp av HTML och CSS. Du ska även kunna validera webbsidor utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Exempel på innehåll

 • Skriva och förstå HTML
 • Validering av HTML
 • Skriva och förstå CSS
 • CSS för olika typer av medier
 • Validering av CSS
 • Webbstandarder
 • Tillgänglighet

Att arbeta i projekt med Agila metoder, 15 poäng

Kursen ger en grundläggande introduktion till agila metoder som Lean och Scrum. Du får verktyg och metoder som ska användas praktiskt både under kursen men även i det faktiska projektarbetet under resten av utbildningen. Du får träning i att arbeta i team med Agila metoder.

Exempel på innehåll

 • Agilt tänkande jämfört med traditionell projektmetodik
 • Historik
 • Scrum
 • Lean

Dynamisk webbutveckling, 70 poäng

Efter avslutad kurs är målet att du ska ha kompetens för att arbeta med PHP-programmering. Du ska även ha fått överblick över de viktigaste CMS-verktygen samt behärska något av dessa, t ex WordPress.

Du får kunskap och förståelse för de möjligheter och särskilda krav som dynamiska system ställer på utvecklingsprocessen. Du ska också ha tillgodogjort dig grundläggande kunskaper i databashantering.

Exempel på innehåll

 • Content Management Systems, CMS (core och moduler)
 • PHP-programmering
 • Databashantering, MySQL
 • XML/REST
 • Nya tekniker som är av relevans för utbildningen

Grafiska verktyg för gränssnittsdesign, 15 poäng

Målet med kursen är att du ska kunna ta fram grafik till webbsidor utifrån en webbskiss. Fokus ligger på Adobe Photoshop där du ska få de kunskaper som krävs utifrån yrkesrollen. Vidare får du kunskaper i hur man arbetar med wireframes för att planera designen till en webbsajt.

Exempel på innehåll

 • Photoshop
 • Illustrator
 • Grundläggande färglära för webben
 • Grundläggande typografi och läsbarhet för webben
 • Grundläggande bildredigering
 • Wireframes

Javascript, 80 poäng

Målet med kursen är att du ska få goda kunskaper i att programmera och strukturera JavaScript-projekt. Du ska förstå och kunna jämföra skillnaderna i JavaScript och andra programmeringsspråk samt kunna välja rätt programmeringsspråk för rätt användningsområde. Efter kursen ska du ha goda kunskaper i hur olika ramverk fungerar samt kunna välja lämpliga tekniker utifrån projektspecifikationer.

Exempel på innehåll

 • Programmering i JavaScript
 • Objektorienterade implementationer i JavaScript (t.ex. MVC)
 • Använda ramverk i JavaScript (t.ex. jQuery och AngularJS)
 • Använda arbetsverktyg relevanta för JavaScript-fokuserad utveckling

Arbetsmetodik för utvecklare, 25 poäng

Målet med kursen är att du ska lära dig att använda verktyg och praktisera arbetssätt som är relevanta för en utvecklare. Du ska kunna använda och förstå versionshantering, känna till kunskapsresurser och använda arbetsmetoder och verktyg relevanta för utvecklarrollen.

Exempel på innehåll

 • Versionshantering, t.ex. Git och SVN
 • Arbetsverktyg för minifiering och optimering av kod

UX/Usability, 15 poäng

Målet med kursen är att du ska få grundläggande kunskaper i UX, usability och kommunikation . Den studerande ska förstå hur vanor och beteenden påverkar användandet av ett digitalt gränssnitt. Den studerande ska kunna överföra sina kunskaper i beteendevetenskap till skapandet av användarvänliga gränssnitt.

Exempel ur innehållet

 • Användbarhet och användargränssnitt
 • User experience
 • Målgruppsanalys och sammanhangsanalys
 • Målgruppsanpassning
 • Personas
 • Bra och dåliga gränssnitt
 • Informationsstruktur för effektiva och lättanvända webbplatser
 • Utvärdering av användbarhet, metoder och verktyg
 • Testmetoder

LIA 1, 50 poäng

Målet med första LIA-perioden är att du ska förankra de kunskaper du fått fram till LIA-starten. Vidare ska du få kunskap om vilka förväntningar och krav som hör ihop med yrkesrollen. Studenterna ska genom LIAn få insikt och förståelse för branschen.

Under LIA-perioden ska du utföra relevanta arbetsuppgifter under handledning, med utgångspunkt från dina teoretiska kunskaper. Du ska helt enkelt öva och utveckla förmågan att tillämpa dina kunskaper i praktiken.

När du startar LIA 1, har du kunskaper och färdigheter i bla:

 • HTML5, CSS3,
 • JavaScript/jOuery
 • PHP
 • Användbarhet och grundläggande beteendevetenskap
 • Grundläggande kommunikation
 • Projektarbete

Examensarbete, 30 poäng

Examensarbetet kännetecknas av komplexitet och omfattning. Projektet ska vara en sammanfattning av hela kursplanen där du får möjlighet att använda alla uppnådda kunskaper och färdigheter genom att ta fram en skarp produktion åt en verklig beställare. Projektet kan t ex vara en webbproduktion, en mobil webbsida, en applikation för sociala medier, en CMS-lösning eller någon annan digital produktion av relevans för utbildningen.

I ett aktivt samarbete med branschen genomförs projektet ensamt eller i team. Projekten redovisas för ledningsgruppen och branschrepresentanter. Målet är att leverera uppdraget enligt avtal. Projektarbetet ska dokumenteras i alla stadier. I examensarbetet ingår även framtagande av en digital portfolio för att kunna visa färdigheter och kompetenser för framtida arbetsgivare.

LIA 2, 80 poäng

Målet med LIA 2 är att du ska förankra alla de kunskaper och färdigheter de fått i utbildningen samt känna säkerhet i yrkesrollen. Under LIA-perioden ska du självständigt utföra relevanta arbetsuppgifter med utgångspunkt från de kunskaper du fått med dig från din utbildning.

Följande kunskaper och färdigheter ska färdigställas under LIA 2

 • HTML5, CSS3, JavaScript/jQuery och PHP
 • Webbutveckling för mobila plattformar
 • Användbarhet och grundläggande beteendevetenskap
 • CMS-verktyg

Efter LIA 2 ska du vara trygg i din yrkesroll och nått fram till bl a följande kompetenser

 • Ansvara för webbutveckling med CSS3 och HTML5
 • Arbeta både självständigt och i projekt
 • Arbeta med utvecklingsarbete i CMS-verktyg
 • Målgruppsanpassad webbutveckling med hänsyn till användbarhet och
  tillgänglighet
 • Arbeta med PHP-programmering
 • Integration med sociala medier