Kursplan för Front End Developer

Kursernas längd kan variera lite beroende på studieort, men totalsumman kommer alltid att vara 400 poäng

Övergripande kursplan

Kurs Poäng
HTML och CSS 20
Att arbeta i projekt med agila metoder 15
Dynamisk webbutveckling 50
Grafiska verktyg för gränssnittsdesign 15
Javascript 1 65
Javascript 2 45
Arbetsmetodik för utvecklare 15
UX/Usability 15
LIA1 50
Examensarbete 30
LIA2 80
TOTALT 400

 

HTML och CSS, 20 poäng

Kursens syfte är att behandla grundläggande tekniker inom webbutveckling för att kunna ta fram fungerande webbplatser, samt att behandla tillgänglighetsanpassning av webben.

Målet med kursen är att den studerande ska få en helhetsförståelse för hur man bygger syntaktiskt korrekta webbplatser med hänsyn tagen till att webbplatsen ska fungera på olika typer av enheter och för olika behov, samt förmåga att i yrkesrollen som Front End Developer återskapa webbplatser utifrån en given design, som fungerar på olika typer av enheter och för olika personer.

 • Om korrekt syntax för skapandet av HTML- och CSS-dokument.
 • Om vad tillgänglighetsanpassning för webben innefattar.
 • Om betydelsen av validering och standardisering.
 • I att skapa webbplatser med hjälp av de webbtekniker som finns på
  klientsidan.
 • I hur man analyserar och tillgänglighetsanpassar webbplatser utifrån gällande riktlinjer och lagkrav.
 • I hur webbplatser anpassas till olika typer av digitala enheter.
 • I hur webbplatsen anpassas för sökmotoroptimering.
 • I att skapa syntaxmässigt korrekta webbplatser med hjälp av grundläggande webbteknik.
 • I att validera och tillgänglighetsanpassa webbplatser.
 • I att skapa webbplatser för olika sorters digitala enheter.
 • I att använda relevanta tekniker för att förbättra den skrivna koden.
 • I att använda relevanta verktyg och tekniker för att undersöka sökmotorvänligheten på en webbplats.
 • Att använda verktyg, metoder och tekniker inom webbutveckling för att i praktiken planera och genomföra produktion av responsiva webbplatser med hjälp av modern webbteknik.
 • Att analysera en webbplats utifrån ett tillgänglighetsperspektiv samt rådande lagstiftning.
 • Att använda verktyg och tekniker för att optimera utvecklingsfasen av
  webbplatser.

Att arbeta i projekt med Agila metoder, 15 poäng

Kursens syfte är att behandla teorier och metoder för att tillsammans i utvecklingsteam kunna arbeta effektivt och standardiserat för att säkerställa
tidsenliga projektleveranser.

Målet med kursen är att den studerande ska få förståelse för olika
personlighetstyper, roller i grupper, presentationstekniker och
arbetsmetoder som underlättar projektarbete i små och stora team samt förmåga att i yrkesrollen som Front End Developer agera såväl som projektledare som –deltagare.

 • Om olika typer av projektformer, såväl agila som traditionella.
 • Om hur en projektmetodik påverkar projektets utfall.
 • Om sin egen roll och beteendets inverkan på en arbetsgrupp
 • I hur man arbetar i grupp med agila metoder
 • I att leda arbetet i projektgrupper
 • I att analysera projektets utfall utifrån vald arbetsmetod
 • I att genomföra projektarbeten i team med agila arbetsmetoder
 • I att jämföra traditionella och agila projektarbetsmetoder
 • I att förklara för- och nackdelar med olika typer av projektmetoder
 • I att välja ut rätt metod för rätt uppgift
 • Att använda agila arbetsmetoder för att genomföra projekt inom utsatta
  tidsramar
 • Att planera tekniska projekt utifrån en agil arbetsmetodik

Dynamisk webbutveckling, 50 poäng

Kursens syfte är att behandla grundläggande tekniker inom webbutveckling för att skapa webbplatser där information kan lagras, hanteras, analyseras
och presenteras.

Målet med kursen är att den studerande ska få en helhetsförståelse för användarflöden i webbapplikationer, kunna hantera och lagra information om användare samt förmåga att i yrkesrollen som Front End Developer ta
fram fungerande, databasdrivna webbapplikationer.

 • Om grundläggande programmering i ett webbutvecklingsspråk
 • Om databaser
 • Om programstruktur för hantering av användare och användardata I ett programmeringsspråk för webben
 • I databasdesign och normalisering av databaser
 • I planeringen av att skapa dynamiska webbapplikationer
 • I att programmera användardrivna webbplatser I att planera och genomföra större databasdrivna programmeringsprojekt
 • I att välja ut och anpassa databaser utifrån den givna uppgiften
 • Att planera och genomföra framtagandet av användar- och databasdrivna webbapplikationer
 • Att optimera och anpassa databaser utifrån projektbehov
 • Att använda agila arbetsmetoder för att genomföra programmeringsprojekt inom utsatta tidsramar

Grafiska verktyg för gränssnittsdesign, 15 poäng

Kursens syfte är att behandla grundläggande branschverktyg inom digital formgivning, för att kunna återskapa skapa webbproduktioner utifrån en
given design.

Målet med kursen är att den studerande ska få en helhetsförståelse för det digitala skapandeflödet, från initial formgivning till att överföra formen i kod, och skapa interaktiva upplevelser, samt förmåga att i yrkesrollen som Front End Developer kunna ta fram interaktiva, fungerande webbplatser utifrån
givna designramar.

 • Om branschaktuella verktyg som används för digital formgivning
 • Om färglära, typografi och läsbarhet för webben I användningen av digitala formgivningsverktyg för webben
 • I enklare bildretusch och –manipulation
 • I hur en digital design omvandlas till en fungerande webbplats
 • I att extrahera och anpassa grafiska element, färger och typografi till olika typer av enheter
 • I att välja och motivera val av grafiska element utifrån läsbarhet och tillgänglighet
 • I att skapa webbplatser utifrån grafiska riktlinjer I att motivera val av färger, typsnitt, bilder och rörlig media utifrån dess budskap
 • Att skapa en designidentisk webbplats utifrån en given grafisk design
 • Att välja korrekta grafiska element till en webbplats utifrån en grafisk profil för att förstärka och förenkla en webbplatsupplevelse
 • Att på ett icke-förstörande sätt använda branschverktyg för bildhantering
 • Att anpassa projektstruktur och omfattning utifrån den grafiska formen

Javascript 1, 65 poäng

Kursens syfte är att behandla aktuella webbtekniker för att skapa interaktiva, användarcentrerade webbplatser med hjälp av klientteknik.

Målet med kursen är att fördjupa den studerandes kunskaper inom webbprogrammering och att skapa en helhetsförståelse för de olika delarna som en webbplats byggs upp utav samt förmåga att i yrkesrollen som Front
End Developer ta fram fungerande, interaktiva webbapplikationer med klientsidesteknik.

 • Om grundläggande programmering i JavaScript
 • Om aktuella ramverk och hjälpmedel inom JavaScript
 • Om felsökningstekniker
 • Om programmeringsmetodik
 • I hur interaktiva webbplatser programmeras med hjälp av JavaScript,
  HTML och CSS
 • I hur versionshantering används för att arbeta i projekt i grupp I hur ett metodiskt tillvägagångssätt används för att felsöka och förbättra
  webbapplikationer
 • I att planera och genomföra projekt inom utsatta tidsramar med hjälp av
  modern klientsidesteknik
 • I att välja och motivera val av tekniker och arbetsmetoder för att genomföra avancerade projekt såväl självständigt som i grupp
 • Att självständigt kunna planera och genomföra projekt inom utsatta tidsramar med hjälp av modern klientsidesteknik
 • Att ta fram interaktiva och användarvänliga webbplatser
 • Att driva och utveckla större projekt, såväl självständigt som i grupp, för att skapa dynamiska webbplatsupplevelser

Javascript 2, 45 poäng

Kursens syfte är att fördjupa kunskaperna inom olika typer av webbteknik samt att göra den studerande bekant med datalogiska modeller för
utveckling av webbapplikationer.

Målet med kursen är att den studerande ska få kunskaper om ramverk, designmodeller och programmeringsideologier för att självständigt kunna utforska och genomföra projekt utifrån tekniska kravspecifikationer samt förmåga att i yrkesrollen som Front End Developer kunna använda arbetsmetoder och –tekniker för att skapa avancerade, användarcentrerade och interaktiva webbapplikationer med avancerad och
experimentell webbteknik.

 • Om aktuella ramverk, designmönster och programmeringsideologier inom JavaScript
 • Om externa tjänster för prestandaoptimering, såväl lagring som leverans
 • Om tredjepartsplattformar för webbutveckling, t.ex. olika CMS-system
 • Om kommunikation med tredjepartstjänster (API:er)
 • Om marknadsutbudet kring tekniker och tjänster för prestandaoptimering I hur man använder och väljer ut olika typer av ramverk för att skapa ändamålsenliga webbplatsupplevelser
 • I dokumentation och användning av tredjepartstjänster för att utöka
  webbplatsfunktionaliteten
 • I att motivera val av tekniker och metoder för att ta fram användarvänliga, designade och prestandaoptimerade webbplatser
 • I att i grupp kunna arbeta med att ta fram webbplatser inom givna tidsramar och med effektiva arbetsmetoder
 • Att utveckla webbplatser med hjälp av tillgängliga tekniker som behandlats under utbildningen
 • Att analysera och förbättra webbplatser utifrån tekniska premisser och begräsningar

Arbetsmetodik för utvecklare, 15 poäng

Kursens syfte är att behandla arbetsmetoder och verktyg som är relevanta för utvecklarrollen, däribland fördjupning i olika typer av verktyg och programvara som kan användas för att skapa väl fungerande
webbplatsupplevelser.

Målet med kursen är att den studerande ska få grundläggande kunskaper i verktyg som kan förekomma i utvecklarrollen, t.ex. inom bild-, ljud- och videoredigering liksom arbetsmetoder och tekniker för felsökning, ärendehantering, budgetering och annat verksamhetsanknutet. Därutöver ska den studerande få kännedom om enhetstester och tekniker för att utvärdera kod samt förmåga att i yrkesrollen som Front End Developer
kunna analysera och motivera val av verktyg och arbetsmetoder mot
bakgrund av effektivitet, användarvänlighet, budget och tidsramar.

 • Om verktyg och program på arbetsmarknaden som underlättar
  produktionen av webbplatser och kringliggande digitalt material
  Om bakomliggande motiveringar till val av arbetsverktyg och –metoder Om budgetering och planering av projekt inom webb och omkringliggande
  verksamhetsområden
 • I hur man producerar och redigerar digitalt innehåll för användning på webbplatser
 • I hur man motiverar och väljer verktyg för digital produktion
 • I att skapa, förändra och förbättra digitalt material och digitala upplevelser som kompletterar webbplatsens helhetsupplevelse för slutanvändaren
  I att presentera och analysera skapandeprocessen av digitalt material
  I att analysera behov, budget och rimlighet i framtagandet av digitalt material
 • Att planera, genomföra och presentera digitala projekt med budget och
  verktygsval i fokus
 • Att motivera val av kompletterande tekniker till webbplatsproduktion för att skapa genomtänkta helhetsupplevelser av webbplatser
 • Att självständigt hantera, producera och redigera digitalt material till
  webbplatser

UX/Usability, 15 poäng

Kursens syfte är att behandla grundläggande teorier och arbetsmetoder för att kunna ta fram användarvänliga och väl fungerande webbplatser utifrån beteendevetenskapliga teorier.

Målet med kursen är att den studerande ska få grundläggande kunskaper i user experience, användbarhet och kommunikation samt förmåga att i
yrkesrollen som Front End Developer kunna analysera och motivera
designbeslut mot bakgrund av målgruppsundersökningar, personas och användbarhetstester.

 • Om definitionen av lätthanterliga och lättbegripliga gränssnitt
 • Om målgruppsanalyser och användartester
 • Om verktyg för gränssnittstestning och –utvärdering (wireframes)
 • I hur man tar fram personas
 • I hur man gör målgruppsanalyser och genomför användartester
  I att skapa, förändra och förbättra designförslag utifrån användartestresultat I att presentera, analysera och revidera gränssnittsskisser (wireframes)
 • I att analysera målgrupper och skapa personas
 • Att planera, genomföra och presentera projekt med användbarhet i fokus
 • Att skriva rapporter och presentera slutsatser utifrån målgruppsanalyser
  och personas
 • Att självständigt sätta upp och planera för gränssnittsanalyser

LIA 1, 50 poäng

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen
som Front end developer.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom aktuella och relevanta webbtekniker för utveckling av webbplatser och –tjänster.

 • Kursen ger kunskaper om yrkesrollens och den specifika arbetsplatsens praktiska arbete med HTML, CSS, JavaScript och andra webbtekniker samt de arbetsmetoder och –verktyg som är relevanta för utvecklarrollen.
 • Kursen ger yrkespraktiska kunskaper i webbutveckling med hjälp av HTML, CSS, JavaScript, backend-programmeringsspråk, databashantering och arbetsmetodik.
 • Kursen ger praktiska färdigheter i att hantera för yrkesrollen aktuella arbetsmetoder och verktyg samt förekommande ramverk och tekniker inom webbutveckling.
 • Kursen ger praktiska färdigheter i att utföra webbutveckling.
  Kursen ger kompetens att med handledarstöd eller visst handledarstöd
  bedriva webbutveckling i yrkesrollen som Front End Developer.

Examensarbete, 30 poäng

Kursens syfte är att den studerande i projektform ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Målet med kursen är att den studerande i en webbproduktion ska påvisa uppnådda färdigheter och kompetenser i de verktyg och tekniker som gåtts
igenom under utbildningen.

 • Om arbetssätt och verktyg samt tillvägagångssätt som krävs för att genomföra ett branschrelevant projekt
 • Om vikten av projektavstämningar, målbild och att hålla deadlines
 • Om rapportskrivning och sammanfattningar på engelska I hur presentationer och pitchar genomförs
 • I hur man jobbar mot en kravspecifikation
 • I hur man planerar och genomför ett projekt och alla de delar som ingår i ett projekt
 • I hur man redovisar och presenterar såväl brief som slutresultat
 • I att presentera och genomföra en idé med verktyg och tekniker relevanta för utvecklarrollen
 • I att arbeta i projekt och använda agila arbetsmetoder
 • Att planera, genomföra och presentera webbprojekt
 • Att skriva projektrapporter på såväl svenska som engelska och presentera slutsatser utifrån dokumenterad arbetsgång, målgruppsanalyser och personas
 • Att självständigt sätta upp och planera för projekt från start till mål

LIA 2, 80 poäng

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen
som Front end developer.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla och fördjupa
specialiserad yrkespraktisk kompetens inom aktuella och relevanta
webbtekniker för utveckling av webbplatser och –tjänster.

 • Kursen ger kunskaper om yrkesrollens och den specifika arbetsplatsens praktiska arbete med HTML, CSS, JavaScript och andra webbtekniker samt de arbetsmetoder och –verktyg som är relevanta för utvecklarrollen.
 • Kursen ger yrkespraktiska kunskaper i webbutveckling med hjälp av HTML, CSS, JavaScript, backend-programmeringsspråk, databashantering och arbetsmetodik.
 • Kursen ger praktiska färdigheter i att hantera för yrkesrollen aktuella arbetsmetoder och verktyg samt förekommande ramverk och tekniker inom webbutveckling.
 • Kursen ger praktiska färdigheter i att utföra webbutveckling.
 • Kursen ger kompetens att med visst handledarstöd eller självständigt
  bedriva webbutveckling i yrkesrollen som Front End Developer.