Kursplan för Learning Designer

Övergripande kursplan för Learning Designer

Kurs Poäng
Affärsmannaskap, försäljning och entreprenörskap 20
Blended learning 30
Examensarbete 40
Kompetensutveckling i organisationer 20
LIA 1 40
LIA 2 45
LIA 3 45
Manusproduktion 40
Operativ projektledning 20
Producera e-learning 60
Visuell kommunikation 40
TOTALT 400

 

Affärsmannaskap, försäljning och entreprenörskap, 20p

Den studerande ska få grundläggande kunskaper i ekonomi. Bolagsformer samt in och utgiftsbudget. Den studerande ska även efter avslutat kurs ha kunskap om hur en ide pitchas och hur och var branschen säljer sina produkter (tex mässor,branschforum mm).

Exempel på innehåll:

 • Företag/Projektekonomi
 • Budget
 • Uppföljning
 • Intäkt- och kostnadskalkylering för ett mindre företag.
 • Förstå vikten av entreprenörskap
 • Intraprenörskap internt i organisation / företag.
 • LOU, avtalsrätt
 • Försäljningsprocesser
 • Säljmetodik, avslut, accept och förfrågan.
 • Presentationsteknik och praktisk retorik.
 • Branschens vanligaste mötesforum (mässor mm).

Blended learning, 30p

Den studerande ska få grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper
inom vuxnas kompetensutveckling och förutsättningar för detta i företag och organisationer.

Exempel på innehåll:

 • Introduktion till modernt lärande i en digital miljö.
 • Grunderna i lärstilar, lärsituationer och lärmetoder i arbetslivet.
 • Vad innebär kompetensutveckling och hur ser det ut idag; Blended
  learning. Elearning, Rapid learning, Mobile learning, Gamification, Distanslärande, Kollaborativt lärande, Lärande på arbetsplats enligt 70.20.10-modellen
 • Hur ser branschavtal framtagna av Promise ut och varför

Examensarbete, 40p

Examensarbetet ska vara en sammanfattning av utbildningens uppnådda
kunskaper och färdigheter.
Projektet kan till exempel vara en förstudie/beslutsunderlag för en utbildningsinsats eller en jämförande studie av olika författarverktyg.
Projektet kan även vara en mindre e-learningproduktion eller ett produktionsmanus. Projektarbetet ska dokumenteras i alla stadier för att säkerställa produktionsgången och leveransen. Projekten bedöms och redovisas för ledningsgruppen och branschrepresentanter. I examensarbete ingår även CV-skrivande och portfolioskapande.

Exempel på innehåll:

 • Inlämning av idé
 • Godkännande av idé av handledaren
 • Kreativ brief
 • Tidsplan
 • Projektarbete
 • Dokumentation
 • Muntlig redovisning av examensarbete
 • Opposition på annan students rapport
 • CV
 • Portfolio

Kompetensutveckling i organisationer, 20p

Den studerande ska få kunskap om hur kompetensutveckling bedrivs inom
företag och organisationer samt förståelse för hur dessa i praktiken är kopplade till företagets ekonomiska mål.

Exempel på innehåll:

 • Roller och ansvar i företagets/organisationens
  HR-/utbildningsverksamhet.
 • Kompetensutveckling kopplat till verksamhetsidé och verksamhetsmål
 • Hur man praktiskt genomför en ekonomisk uppföljning av
  kompetenssatsningar.
 • Hur definieras kunskapsbehov och kunskapsmål?
 • Kunskapsmätning och certifiering – var och när är det viktigt

LIA 1, 40p

Målet med LIA 1 är att de studerande ska förankra de kunskaper och som de fram till LIA 1 fått på utbildningen. Vidare ska de studerande få kunskap om vilka förväntningar och krav som hör ihop med yrkesrollen.
Under LIA-perioden ska de studernade utföra relevanta arbetsuppgifter under handledning med utgångspunkt från sina kunskaper. De studerande ska öva och utveckla förmågan att tillämpa sina kunskaper i praktiken. När studenterna startar LIA 1 har de bl a grundläggande kunskaper och färdigheter i:

 • Manus- och textproduktion
 • Produktion och författarverktyg
 • Blended learning, hur man integrerar olika metodiker i en kurs.
 • Projektarbete

När den studerande kommer till LIA 1 ska handledaren känna till vilka kunskaper hen har och vilka krav och förväntningar de bör ha på den
studerande. Den studerande och LIA-företaget har tillsammans tagit fram en handlingsplan med fokus på att den studerande ska få praktisera och tillämpa sina kunskaper och träna färdigheter.

LIA 2, 45p

Inför LIA 2 ska den studerande ha reflekterat över erfarenheter från LIA 1 och dokumenterat detta. Nu ska den studerande ha hittat ett företag/bransch där hon vill fördjupa sina kunskaper och förstärka sin kompetens. Det huvudsakliga målet med LIA 2 är att den studerande ska få anställning eller komplettera sin tidigare LIA-period för att få en så komplett CV/Portfolio som möjligt.

LIA 3, 45p

Det huvudsakliga målet med LIA 3 är att den studerande ska få anställning eller komplettera sin tidigare LIA-period för att få en så komplett
CV/Portfolio som möjligt.
På grund av att utbildningsprojekt på LIA-företag ofta löper över en relativt lång tid har vi valt att ge möjlighet till att kombinera LIA2 och LIA3 till en lång sammanhängande Lia-period. Men även göra det möjligt för de studerande som vill vara på flera stället att göra det på ett enkelt sätt.

Manusproduktion, 40p

Den studerande ska få kunskaper och färdigheter för att kunna planera, strukturera och i text producera en e-learningproduktion. Men även för att kunna producera instruktionstexter och korrekta affärsmässiga texter som beställning,kravspecifikation, offert, koncept, avtal.

Exempel på innehåll:

 • Research, förstudie
 • Definiera kunskapsmål
 • Koncept, synopsis och storyboard för e-learning kurser.
 • Manus för interaktiv utbildningsproduktion
 • Manus för instruktionsfilm
 • Praktiskt målgruppsanpassat skrivande
 • Dramaturgi
 • Storytelling
 • Spelbaserade moment i manusform
 • Skriva test- och certifieringsfrågor
 • Interaktivt berättande
 • Skriva interaktiva övningar
 • Instruktiva texter, diskussionsfrågor, workshopunderlag

Operativ projektledning, 20p

Den studerande ska kunna bidra aktivt i projektgrupper och
kunna driva ett eller flera mindre projekt parallellt, med förståelse för affärsnyttan. Den studerande ska också kunna genomföra egna idéer i projektform eller i egen verksamhet.

Exempel på innehåll:

 • Typer av projekt
 • Projektfaser; planering, genomförande och uppföljning
 • Kompetenser och projektroller
 • Gruppdynamik och konflikthantering
 • Agila produktionsmetoder
 • Projektera, starta och driva egna idéer/eget företag
 • Kreativitet, uthållighet och självförtroende
 • Affärsinriktat utvecklingsarbete; idé – affärsidé – affärsnytta
 • Lösa sammansatta problem tillsammans med andra kompetenser
 • Avtalsrätt i praktiken; standardavtal, fallgropar, mallar och tips. LOU.
 • Kommunicera mot uppdragsgivare, internt som externt.
 • Kunna genomföra en beställning/upphandling med tillhörande
  kravspecifikation av kursmodul
 • Projektekonomi.

Producera e-learning, 60p

Den studerande ska få kunskaper och färdigheter för att kunna producera kurser i olika författarverktyg för e-lärande.

Exempel på innehåll:

 • Produktion med i branschen förekommande verktyg (t ex Storyline, Lectorn, Captivate) och i lärplattformar och LMS (t ex Pingpong, Moodle, Netcompetence)
 • Produktion för mobile first
 • Användbarhet, instructional design och navigation i digitala kurser
 • Responsive design och anpassning till olika plattformar och digitala
  kanaler
 • Kunskap om distansöverbryggande teknik
 • OpenSource – fördelar och nackdelar med öppna kod i verktyg, kanaler
  och plattformar.
 • Användargenererat innehåll och sociala medier och fördelar för lärandet
 • Få förståelse för produktionsprocessen för att bli en kompetent beställare
 • Kunskap om hur man konverterar och överför webbkurser till plattformar
  och format

Visuell kommunikation, 40p

Den studerande ska få förståelse för det visuella i e-lärande: layout, design, formspråk samt formgivning i digitala kanaler. Lära sig programvara som är användbar och effektiv i den praktiska produktionen.

Exempel på innehåll:

 • Upphovsrätt, Creative Commons-licens
 • Visuell kommunikation – vad tillför bild, färger, grafiska element, rörelse i en kursproduktion.
 • Grafisk form för digitala kanaler
 • Digitalfoto och bildbehandling
 • Rörlig bild, animation och streaming
 • Redigering av rörlig bild och ljud.