LIA-processen – så fungerar det

På Medieinstitutet anser vi att LIA-processen är ett av de allra viktigaste momenten i studentens utbildning. Här får den studerande träna i de kunskaper hon/han lärt sig under skolförlagda delen av utbildningen för att skaffa sig färdigheter och kompetenser inom området. Det är ett tillfälle att förstå framtida yrkesrollen, branschen andra roller och kompetenser. Det är också en träning att söka sig till arbetslivet och att söka jobb. Därför lägger vi stor vikt och tid både för den studerande enskilt, men även i grupp och klass att söka LIA-plats och studera branschen och företag.

Processen att söka och välja LIA-plats är därför något som den studerande sköter själv. Utbildningsledare och andra lärare stödjer självklart studenten i processen att söka LIA-plats och då Medieinstitutets kontaktnät är stort så får vi självklart mycket förfrågningar från företag som söker studenter inom olika kunskapsområden. Dessutom har vi kontakt med alla företag där vi tidigare har haft studenter och som oftast är intresserade av att ta emot flera.

När studenten valt LIA-företag sluts en handlingsplan mellan studenten och ansvarig handledare på företaget. Handlingsplanen utgör grunden för studentens läroprocess och roll under de veckorna praktiken löper.

Under LIA-perioden besöker utbildningsledaren alla studenter och fungerar även som kontaktperson vid olika situationer.

LiA-processen punkt-för-punkt

  1. Studenten tar själv kontakt med det/de företag som han/hon är intresserad av att utföra sin LiA-period tillsammans med.
  2. När studenten och aktuellt företag fattat intresse för varandra kommer de överens om att studenten ska utföra sina LiA-period på aktuellt företag
  3. En handledare på företaget utses/ansvarar för kontakten med student och Medieinstitutet
  4. Studenten bestämmer tillsammans med handledaren, vilka moment/inriktningar som LiA-perioden ska bygga på. Momenten/inriktningarna bygger på de delar av utbildningen som skett innan aktuell LIA-period. En handlingsplan upprättas mellan student, företag och Medieinstitutet.
  5. Handledaren på företaget får information och stöd från Utbildningsledaren på Medieinstitutet inför LIA-perioden
  6. Studenten ska under LiA-perioden utveckla sin förvärvade kompetens från de tidigare skolbaserade kursmomenten.
  7. Tillsammans med handledare och övriga anställda ska studenten delta i flertal olika förekommande kunskaper och färdigheter som krävs av yrkesrollen och tränas att kunna genomföra dessa självständigt.
  8. Handledaren ansvarar för att LiA-studenten får förståelse för den egna arbetsrollens krav och förbereder sig för yrkeslivet efter slutförd utbildning.
  9. Studenten ska också få möjlighet att knyta värdefulla kontakter och skapa förutsättningar för anställning inom branschen efter slutförd utbildning.