Kursplan för
Marketing Automation

Övergripande kursplan för Marketing Automation

Kurs Poäng
Marknadsföring 40
Webbteknik 40
Marketing automation 40
Systemkunskap 40
Dataanalys 40
Juridik 20
LIA 1 50
Testning och konveteringsoptimering 20
Examensarbete 40
LIA 2 70
TOTALT 400

 

Marknadsföring, 40p

Målet med kursen är att den studerande ska lära sig marknadsföring och marknadskommunikation i teorin och hur detta appliceras i företag och på marknaden. Kursen ger den studerande grunden i marknadsföring, marknadsplanering och marknadsstrategiskt arbete.
Den studerande tränas i förståelse för ett företags marknadsföring och lönsamhet och hur detta kopplas till såväl målgrupp som mediekanal. Kursen ger insikt och förståelse för hur företag centrerar sin verksamhet kring kunden. Hur funktioner och avdelningar påverkas av medielandskapet och påverkar företagets arbetssätt. Hur analys är en given process i affärsverksamheten och hur analys och data genomsyrar företagets infrastruktur. Hur företaget förflyttar insikt till genomförande och hur ”big data” blir ”smart data”.

Delmoment i kursen är:
– Grundläggande marknadsföring
– Den kundcentrerade affärsverksamheten
– Den digitala och datadrivna organisationen
– Big data och smart data
– Inbound/outbound marketing
– Marknadsplanering

Kunskaper

• I kundens köpprocess, såväl b2c som b2b
• Om ett varumärkes betydelse och identitet • I varumärkeskännedom och varumärkesattityd
• Om värdet av en produkt/tjänst och produktlivscykeln • Om vilka delar av ett företag som påverkar dess marknadsföring
• Om traditionella och nya modeller för marknadsföring
• I köpprocessen och kundresan och hur konsumenten rör sig i dagens mediemix
• I vad som omfattar och innefattar att ta fram och utveckla en marknadsplan
• I modeller och arbetssätt för research, analys, segmentering och kategorisering inom marknadsföring
• I värdet av marknadsföringens mätbehov
• Arbetsroller & funktioner samt marknads- & försäljningsavdelningens roll i företaget.
• Lönsamhet & lönsamhetsberäkningar
• Affärsnytta och vad som skapar affärsnytta
• Ekonomiska begrepp, lönsamhetsmått, produktmarginal, mm.

Färdigheter

• Använda kundens köpprocess som utgångspunkt för riktade marknadssatsningar
• Genomföra målgruppsanalys och kunna segmentera ett företags olika målgrupper och personifiera dem i personas
• Genomföra företags-/konkurrensanalys och kunna positionera ett företag och dess produkt på marknaden
• Genomföra marknadsundersökningar och marknadsanalyser
• Genomföra analys av ett företags styrkor och svagheter för att identifiera fördelar och nackdelar för framtida marknadsföring

Kompetenser

• Använda teorier och modeller inom kommunikation och marknadsföring i praktiken för att planera och genomföra marknadssatsningar/marknadsföringsinsatser.
• Sätta upp en marknadsplan till ett företag baserat på tidigare marknadsinsatser, research, målgruppsanalys, köpprocess, konkurrensanalys, nulägesanalys, styrkor och svagheter, etc.
• Planera ett företags marknadsinsatser med syfte att befästa ROI på planerade marknadsinsatser.

Webbteknik, 40p

Kursblocket syftar till att den studerande ska få tekniska kunskaper i hur Internet fungerar och hur en webbplattform är uppbyggd. De studerande ska få bred kompetens inom webbtekniker, i synnerhet klientsidans teknologier Javascript/jquery och HTML samt får en orientering i att det finns olika språk och plattformar server-side samt förståelse för databaser och språket SQL för att kunna arbeta med olika datakällor. Blocket ska ge färdighet och kompetens inom webbtekniska inslag/åtgärder som krävs för att tillskansa sig kunskap och färdigheter inom kurserna Systemkunskap,
Marketing automation, Dataanalys och Testning och konverteringsoptimering.

Delmoment i kursen är:
• Webbkunskap
• HTML
• Javascript och jQuery
• DOM/BOM
• Databaskommunikation

Kunskaper

• I terminologi och egenskaper som rör webben och Internet • Om serverbaserade och klientbaserade kodspråk, som t.ex. HTML, Javascript och PHP
• Om webbteknik som webbserver, domäner, IP-adress, DNS, ftp/http, etc. • I hur identifiering går till på webben, som t.ex. förstapart- och tredjepartcookies
• I en webbplats uppbyggnad och konstruktion
• I kodstrukturen för en webbplats, t.ex. HTML och dess uppbyggnad
• Databaskommunikation med SQL
• Server-teknik v/s klient-teknik och språk
• Document/Browser Object Model

Färdigheter 

• HTML/ HTML5
• I CMS-verktyg för webbpublicering
• Implementera olika kodsträngar och skript på en webbplats
• Javascript och jQuery

Kompetenser

• Implementera och modifiera spårningskod
• Jobba i kodstrukturen för webbplatser
• Jobba med olika digitala marknadsåtgärder där webbtekniska inslag ingår

Marketing automation, 40p

Kursen syftar till att ge den studerande en helhetsbild av marknadsföringsmetodiken marketing automation och dess roll i såväl organisationen som marknadsföringen. Den studerande får förståelse för hur den flödesbaserade marknadsföringsmetodiken (marketing automation) mappas mot kundens köpresa och hur affären segmenteras utifrån detta flöde och köpresan.
Kursen behandlar de olika delarna av marketing automation, som lead management, lead capturing, lead scoring, lead nurturing, cross-sell, up-
sell, customer loyalty, etc. Kursen behandlar också metodik inom marketing automation B2B respektive B2C.
Kursen behandlar också ekosystemet inom marketing automation och de olika aktörernas/avdelningars roll inom metodiken, med andra ord
exempelvis marknadsavdelnings, IT-avdelnings och konsultens roll.
Kursen behandlar även strategisk och praktisk marknadsföring genom marketing automation; utveckling och analys av marknadsföringsinsatsen
och kundgruppen, hantering av marknadsinsatsen, organisation och användning av kunddata och processera kontakter från leads till kunder. Kursen går även igenom de kommunikations- och mediekanaler online och offline inom marketing automation, som står till buds.

Kursen läses parallellt med kursen Systemkunskap.

Kunskaper

• I marketing automation
• I marketing automations roll inom marknadsföringen och dess roll i företaget/organisationen
• I den flödesbaserade metodik kopplat till kunden köpresa som utgör marketing automation.
• I de olika delarna av marketing automation; som t.ex. lead management, lead capturing, lead scoring och lead nurturing, cross-sell, up-sell, customer loyalty, etc.
• I marketing automation för B2B respektive B2C • I de olika aktörerna inom och utanför organisationen inom marketing automation
• I olika kommunikationskanalers egenskaper inom marketing automation, som t.ex. webb, butik, telemarketing, kundtjänst, e-post, sms, etc.

Färdigheter

• Planera och genomföra marknadsföringsinsatser genom marketing automation
• Identifiera marknadsföringsinsatser med marketing automation

Kompetenser

• Kombinera rätt metodiker och delar av marketing automation i olika marknadsföringsflöden kopplat till målgrupper (B2B/B2C) och budskap (Branding/Conversion).

Systemkunskap, 40p

Kursen syftar till att ge den studerande de verktyg och den tekniska
förståelsen för att hantera plattformar och tekniska system inom marketing automation. Kursens mål är att den studerande ska kunna planera, koordinera, hantera och mäta marknadsföringsinsatserna både online och offline med hjälp av marketing automation-verktyg och andra relevanta system och plattformar.
Kursen berör också de tre olika systemgrupperna inom marketing automation; marketing intelligence, marketing automation och advanced workflow automation.

Kursen läses parallellt med kursen Marketing Automation.

Kunskaper

• I marketing automation -verktyg som t.ex. Hubspot, Marketo, Eloqua, etc.
• I tekniska processer och parametrar inom marketing automation.
• I tekniska integrationer med databaser, CRM-verktyg och Marketing Automation-verktyg.
• I CRM-verktyg och deras uppbyggnad och innehåll.
• I hur man integrerar marketing automation-system med CRM-system och databaser.
• I olika roller, behörigheter och rättigheter inom olika marketing automation-system

Färdigheter

• Hantera vanligen förekommande verktyg inom marketing automation som t.ex. Hubspot och Marketo.
• Planera marknadsföring med hjälp av system inom marketing automation

Kompetenser

• Tekniskt och praktiskt genomföra marknadsföringsinsatser med verktyg och plattformar inom marketing automation.

Dataanalys, 40p

Kursblocket syftar till att den studerande ska få djupgående kunskap i analys av trafik onsite, offsite och analys kopplat till offline & CRM-data. Efter kursen ska den studerande kunna hantera branschledande webbanalysprogram, som t.ex. Google Analytics, men också specifika verktyg för specifika kanaler och ändamål. Den studerande får kunskap inom spårning, måluppföljning, KPI, nyckeltal, rapportering, utvärdering, attribution, attributionsmodellering, implementation, tracking, tag management, analys, datadriven analys, mätplan, kvalitativ och kvantitativ data, etc.

Delmoment i kursen är:

• Teoretisk dataanalys – t.ex. mätbegrepp och terminologi, mikro-/makrokonvertering, segmentering, KPI och nyckeltal.
• Teknisk webbanalys – kontostruktur, filtreringar, implementation, spårning/tracking, tag management, etc.
• Analysverktyg för onsite – Google Analytics, Adobe Analytics, etc.
• Analysverktyg för offsite – t.ex. för e-postmarknadsföring, programmatic, etc.
• CRM-system och CRM-data – som t.ex. salesforce, eloqua, etc.

Kunskaper

• Om omnichannel och multikanalsspårning
• Om attribution och attributionsmodeller
• Om CRM-system och CRM-data • I terminologi och mätetal inom dataanalys
• I målsättning
• I webbanalysverktyg, som t.ex. Google Analytics och Adobe Analytics
• I spårning och tag management och verktyg som Google Tag Manager
• I hur data kan användas för styrning och effektivisering inom marketing automation

Färdigheter

• Bedöma marknadsföringsåtgärder i digitala mediekanaler
• Använda aktuella verktyg för dataanalys och kundrelationshantering
• Segmentera data utifrån målgrupper och beteenden
• Analysera beteenden, trafikströmmar och kundrelaterade händelser för att ta vidare beslut

Kompetenser

• Sätta upp spårning, målomvandling, segmentering, attribution i ledande webbanalysverktyg.
• Analysera trafikströmmar på en webbplats, t ex e-handel
• Ta fram viktiga mätetal och KPIer för att öka trafikströmmar, konverteringsgrad, etc.

Juridik, 20p

Kursen syftar att ge den studerande nödvändiga kunskaper om regelverk och lagstiftning som påverkar marknadsföring i digitala kanaler. Exempelvis PUL, personuppgiftslagen och rekommendationer för användande av cookies, ”cookie-lagen”. Eftersom yrkesutövandet och yrkets tillvägagångssätt möjliggör viss kartläggning av individer och personuppgifter är det viktigt för yrkesrollen att känna till och agera i enlighet med gällande lagstiftning, vilket skiljer sig något mellan de nordiska länderna. Kursen berör därför skillnader i lagstiftningen mellan Sverige och övriga nordiska länder gällande hantering och bearbetning av data.
Kursen innefattar även regler om profilering och förslag till ny dataskyddsförordning, IAB Europe OBA Framework, ramverk och regelverk avseende intressebaserad annonsering behandlas. Dessutom ger kursen erforderliga kunskaper gällande lagstiftning som kan påverka alla marknadsföringsinsatser, som t.ex. marknadsföringslagen, konsumentköplagen, distanshandelslagen, etc.

Kunskaper

• I regelverk och lagstiftning som påverkar marknadsföring i digitala kanaler
• I PUL, personuppgiftslagen
• I lagen om cookiehantering och användandet av cookies på den svenska marknaden
• Om skillnader mellan lagstiftningen i Sverige och övriga nordiska länder gällande personuppgifter, cookies, med mera
• I IAB Europe OBA Framework
• I ramverk och regelverk avseende intressebaserad annonsering
• Om marknadsföringslagen, konsumentköplagen, distanshandelslagen, etc.

Färdigheter

• Planera och genomföra marknadsföring i digitala kanaler med hänsyn till lagar och regler för marknadsföring och annonsering
• Styra och processera kunddata och CRM-data med hänsyn till lagar och regler för marknadsföring och annonsering.

Kompetenser

• Att hantera marknadsföringsinsatser inom marketing automation och CRM juridiskt korrekt med hjälp av rådande lagar, regler och restriktioner som gäller.

LIA 1, 50p

Den studerande ska erhålla en introduktion till branschen, men också kunna utföra relevanta arbetsuppgifter utifrån de kunskaper som hen fått fram till LIA1 startar. Hen ska få en inblick i den egna yrkesrollen, men även relaterade yrkesroller. Hen får möjlighet att knyta kontakter och orientera sig inför LIA2.

När den studerande startar LIA 1 har hen till stor del kunskaper och färdigheter från kursblocken:
– Marknadsföring
– Juridik
– Systemkunskap
– Marketing automation
– Webbteknik

Kunskaper

• Egna arbetsrollen och yrkeslivet
• De krav som finns i branschen • Vilka olika yrkesroller som förekommer, samt deras respektive ansvarsområde

Färdigheter

• Egna kontakter i branschen
• Yrkesrollspecifika arbetsuppgifter och verktyg

Kompetenser

• Behärska metodik och verktyg för marketing automation och personaliserad marknadsföring
• På ett självständigt sätt utföra relevanta arbetsuppgifter inom datadriven marknadsföring och marketing automation
• Orientera sig i branschen

Testning och konveteringsoptimering, 20p

Målet med kursen är att ge den studerande färdigheter i att genomföra relevanta tester av webbplatsinnehåll, trafikströmmar och beteenden samt förmåga att dra slutsatser från resultaten. Den studerande ska förstå när man ska utföra ett test, vilket typ av test, relevanta verktyg för testet, viktiga parametrar för bedömning av utförande, genomföra testet, dra slutsatser och sammanställa resultatet av testet. Den studerande ska också kunna bedöma om och när ett test inte är relevant eller genomförbart.

Delmoment i kursen är:
• Testning och konverteringsoptimering
• A/B-tester och multivariata tester
• Webbpsykologi och UX
• Användbarhetstestning
• Hypoteser, prioritering och testplan
• Metoder och verktyg för testning/konverteringsoptimering t.ex. Optimizely, Frosmo, etc.
• Konfiguration och script-utveckling för testning

Kunskaper

• Olika metoder för testing och konverteringsoptimering.
• Verktyg för testning och konverteringsoptimering.
• Script-utveckling och kod för verktyg inom testning/konveteringsoptimering.

Färdigheter

• Praktiskt handhavande av relevanta verktyg för tester.
• Genomföra olika typer av användbarhetstestning.
• Att sätta upp en testplan.
• Bedöma om och när ett test inte är relevant eller genomförbart.

Kompetenser

• Genomföra relevanta tester, exempelvis A/B-tester, av webbplatsinnehåll, trafikströmmar etc.
• Dra slutsatser utifrån ett givet testresultat.

Examensarbete, 40p

Examensarbetet kännetecknas av komplexitet och omfattning. Projektet ska vara en sammanfattning av utbildningen där den studerande får möjlighet att använda all uppnådd kunskap och färdighet för att ta fram ett projekt. Projektet syftar till att den studerande fördjupar sig i ett eller flera delmoment/områden/kurser som utbildningen omfattar. Den studerande utformar och genomför ett examensprojekt med handledare och utvärderare från branschen med mångårig erfarenhet inom området. Projektet uppmuntras till att innefatta ett skarpt företag/organisation för att efterlikna den framtida yrkessituationen och verkligheten maximalt. Då branschen inom marketing automation är global med flertal verktyg och metodiker på engelska samt ofta dokumentation och kommunikation är delvis på engelska ska projektarbetet även resultera i en summary på engelska.

Projektet innehåller:

• Projektidé
• Projektbrief
• Avstämning av brief
• Projektproduktion
• Mellanredovisning
• Slutredovisning
• Skriftligt arbete på svenska med engelsk summary
• Projektpresentation

Kunskaper

– Om modeller, verktyg och tillvägagångssätt inom marketing automation och datadriven marknadsföring
– I projekthantering och avstämningar, deadlines och presentation
– I att jobba mot kravspecifikation och brief

Färdigheter

– Utforma en projektbrief
– Utveckla egna idéer och tankar
– Driva ett projekt och dess utveckling
– Den framtida kompetensen inom yrkesrollen

Kompetenser

– Genomföra ett projekt från början till slut
– Fördjupat arbeta med marketing automation, personalisering, data-driven marknadsföring och försäljning inom ett/flera områden

LIA 2, 70p

Den studerande ska kunna applicera kunskaper inhämtade under den skolförlagda och tidigare arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen och omsätta dessa i praktiken. Men även ta eget ansvar för genomförande av arbetsuppgifter. Hen ska genom att inrikta sig mot ett specifikt yrkesområde få en djupgående förståelse kring den egna yrkesprofessionen och förberedas för yrkeslivet.
Under LIA 2 ska den studerande också knyta viktiga kontakter inför anställning efter slutförd utbildning.

Då den studerande ska kunna applicera alla inhämtade kunskaper och färdigheter från den skolförlagda delen och tidigare arbetsplatsförlagda delen av utbildningen är det därför avgörande att när den studerande startar LIA 2 har hen kunskaper och färdigheter från kursblocken:
– Marknadsföring
– Juridik
– Systemkunskap
– Marketing automation
– Webbteknik
– Dataanalys
– Testning och konveteringsoptimering
– Examensarbete
– LIA 1

Kunskaper

– I sin framtida yrkesprofession i fördjupat perspektiv

Färdigheter

– Arbetsuppgifter och processer som tillhör yrkesrollen
– I viktigt kontaktnätverk att använda efter avslutad utbildning och inför anställning

Kompetenser

• På ett självständigt sätt jobba som Marketing Automation Specialist och CRM Marketing Automation Specialist