Kursplan för
Marketing Automation

Övergripande kursplan för Marketing Automation

Kurs Poäng
Kompetensportfölj och Entreprenörskap 10
Marknadsföring 35
Marketing Technologies 35
Webbteknik 30
Datadrivna strategier och metoder 30
Projektledning 20
LIA 1 50
Dataanalys 40
Testning och konverteringsoptimering 20
Juridik 20
Examensarbete 40
LIA 2 70
TOTALT 400

 

Kursplan i detalj

Kompetensportfölj och Entreprenörskap 10 p

Syfte och mål: Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Marknadsföring 35 p

Den studerande skall få grundläggande kunskap i marknadsföring och framför allt digital marknadsföring. Studenten skall få insikter i teori, strategi och hur det genomförs på marknaden. Kursen ger den studerande grunderna i onlinemarknadsföring, planering, genomförande och strategiskt arbete. Den studerande tränas i förståelse för ett företags processer kring marknadsföring och hur det utformas utifrån efterfrågan, produkt, paketering, kanalval och målgrupper. Kursen ger insikter i hur företag använder kundresan som centralt verktyg för marknads och säljprocesser. Kursen ger också insikter i vilken del av värdekedjan man verkar inom, hur en marknadsorganisation fungerar i ett företag.

Marketing Technologies 35 p

Kursen syftar till att ge den studerande de verktyg och den tekniska förståelsen för att hantera plattformar och tekniska system inom marknadsföring med fokus på Marketing Automation. Kursens mål är att den studerande ska kunna använda olika verktyg för att skapa och exekvera marknads och säljdrivande kommunikation med data som resurs. I huvudsak syftar kursen till att skapa en bred kunskap kring de tekniska lösningar som finns för att arbeta med Marketing Automation. Studenterna får arbeta direkt i vissa av de tekniska plattformarna och kommer även att få insikt i de största tekniska plattformarna.

Webbteknik 30 p

Kursblocket skall ge den studerande tekniska kunskaper i hur Internet fungerar och hur en webbplattform är uppbyggd. De studerande ska få bred kompetens inom webbtekniker, men med fokus på den teknik som främst används inom Marketing Automation, den studerande skall kunna förstå html kod för e-post, kod som behövs för landningssidor och formulär dit trafik drivs och fångas. Den studerande får även kunskaper i Javascript/jquery samt en orientering i att det finns olika språk och plattformar server-side samt förståelsen för SQL databaser.

Datadrivna strategier och metoder 30 p

Den studerande får grundläggande kunskap i marknadsföring och framför allt digital marknadsföring. Studenten skall få insikter i teori, strategi och hur det genomförs på marknaden. Kursen ger den studerande grunderna i onlinemarknadsföring, planering, genomförande och strategiskt arbete. Den studerande tränas i förståelse för ett företags processer kring marknadsföring och hur det utformas utifrån efterfrågan, produkt, paketering, kanalval och målgrupper. Kursen ger insikter i hur företag använder kundresan som centralt verktyg för marknads och säljprocesser. Kursen ger också insikter i vilken del av värdekedjan man verkar inom och hur en marknadsorganisation fungerar i ett företag.

Projektledning 20 p

Då Marketing Automation handlar mycket om att bryta silos i organisation och få olika avdelningar och leverantörer att samverka är förståelsen för hur projekt drivs en nyckelkompetens. Kursen Projektledning skall ge en inledning till olika modeller att arbeta med projekt och ett projekts olika faser och beståndsdelar. Kursen tar upp projektformen som ett arbetssätt och behandlar bla projektplanering och organisation, projektmedlemmar, olika roller, gruppdynamik, målstyrning, tidsplanering, ett projekts olika faser och hur de olika faserna dokumenteras och redovisas.

LIA 1 50 p

Den studerande ska erhålla en introduktion till branschen, men också kunna utföra relevanta arbetsuppgifter utifrån de kunskaper som hen fått fram till LIA1 startar. Hen ska få en inblick i den egna yrkesrollen, men även relaterade yrkesroller. Hen får möjlighet att knyta kontakter och orientera sig inför LIA2.

Dataanalys 40 p

Kursen syftar till att den studerande skall få djupgående kunskap i analys av data som genereras i marknads och säljprocesser och som är viktigt beslutsunderlag för planering och utvärdering av aktiviteter. Studenten får lära sig att identifiera datakällor utifrån kontakpunkter med användaren, analyser i respektive silo och dem tillhörande program samt hur data kopplas samman mellan olika silos. Studenten lär sig att skapa dashboards med nyckeltal och KPIer utifrån de strategier som företaget har. Studenten får lära sig hantera vanligt förekommande program i huvudsakliga kanaler samt verktyg för att visualisera data från en eller flera datakällor.

Testning och konverteringsoptimering                                          20 p

Den studerande skall erhålla färdigheter i att genomföra relevanta tester av de flöden som sätts upp med hjälp av den Martech som används inom Marketing Automation och datadriven marknadsföring. Den studerande skall ha förståelse för när man ska utföra ett test, relevanta verktyg och metoder för testet. Den studerande skall kunna genomföra test och dra slutsatser som kan kommuniceras i organisationen.

Juridik 20 p

Kursen syftar att ge den studerande nödvändiga kunskaper om regelverk och lagstiftning som påverkar marknadsföring i digitala kanaler. Exempelvis EU:s personuppgiftslagstiftning GDPR och rekommendationer för användande av cookies, ”cookie-lagen”. Eftersom yrkesutövandet och yrkets tillvägagångssätt möjliggör viss kartläggning av individer och personuppgifter är det viktigt för yrkesrollen att känna till och agera i enlighet med gällande lagstiftning, vilket skiljer sig något mellan de nordiska länderna. Kursen berör därför skillnader i lagstiftningen mellan Sverige och övriga nordiska länder gällande hantering och bearbetning av data.

Kursen innefattar även regler om profilering och förslag till ny dataskyddsförordning, IAB Europe OBA Framework, ramverk och regelverk avseende intressebaserad annonsering behandlas. Dessutom ger kursen erforderliga kunskaper gällande lagstiftning som kan påverka alla marknadsföringsinsatser, som t.ex. marknadsföringslagen, konsumentköplagen, distanshandelslagen, etc

Examensarbete 40 p

Examensarbetet kännetecknas av komplexitet och omfattning. Projektet ska vara en sammanfattning av utbildningen där den studerande får möjlighet att använda all uppnådd kunskap och färdighet för att ta fram ett projekt. Projektet ska syfta till att den studerande fördjupar sig i ett eller flera delmoment/områden/kurser som utbildningen omfattar. Den studerande utformar och genomför ett examensprojekt med handledare och utvärderare från branschen med mångårig erfarenhet inom området. Projektet uppmuntras till att innefatta ett skarpt företag/organisation.

LIA 2 70 p

Den studerande ska kunna applicera kunskaper inhämtade under den skolförlagda och tidigare arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen och omsätta dessa i praktiken. Men även ta eget ansvar för genomförande av arbetsuppgifter. Hen ska genom att inrikta sig mot ett specifikt yrkesområde få en djupgående förståelse kring den egna yrkesprofessionen och förberedas för yrkeslivet.

Under LIA 2 ska den studerande också knyta viktiga kontakter inför anställning efter slutförd utbildning. Då den studerande ska kunna applicera alla inhämtade kunskaper och färdigheter från den skolförlagda delen och tidigare arbetsplatsförlagda delen av utbildningen är det därför avgörande att när den studerande startar LIA 2 har hen kunskaper och färdigheter från kursblocken:

– Marknadsföring
– Juridik
– Marketing Technologies
– Datadrivna strategier & metoder
– Webbteknik
– Projektledning
– Dataanalys
– Testning och konveteringsoptimering
– Examensarbete
– LIA 1