Kursplan för Marknadskoordinator

Övergripande kursplan för Marknadskoordinator

Kurs Poäng
Marknadsföring 50
Mediekanaler 50
Medieproduktion 50
Projekthantering och produktionsledning 25
Examensarbete 25
LIA 1 50
LIA 2 50
TOTALT 300

 

Marknadsföring, 50 poäng

Målet med kursen är att den studerande ska lära sig marknadsföring och marknadskommunikation i teorin och hur detta appliceras i företag och på marknaden. Kursen ger den studerande grunden i marknadsföring, marknadsplanering och marknadsstrategiskt arbete. Den studerande får även kunskaper om de lagar och förordningar inom marknadsföring som gäller.
Den studerande tränas i förståelse för ett företags marknadsföring och lönsamhet och hur detta kopplas till såväl målgrupp som mediekanal. Kursen ger insikt och förståelse för hur företag centrerar sin verksamhet kring kunden. Hur funktioner och avdelningar påverkas av medielandskapet och påverkar företagets arbetssätt. Hur analys är en given process i affärsverksamheten och hur analys och data genomsyrar företagets infrastruktur. Hur företaget förflyttar insikt till genomförande och hur ”big data” blir ”smart data”.

Delmoment i kursen är:
– Grundläggande marknadsföring
– Marknadsföringsjuridik
– Den kundcentrerade affärsverksamheten
– Den digitala och datadrivna organisationen
– Big data och smart data
– Inbound/outbound marketing
– Marknadsplanering

Kunskaper

– I kundens köpprocess, såväl b2c som b2b
– Om ett varumärkes betydelse och identitet
– I varumärkeskännedom och varumärkesattityd
– Om värdet av en produkt/tjänst och produktlivscykeln
– Om vilka delar av ett företag som påverkar dess marknadsföring
– Om traditionella och nya modeller för marknadsföring
– I köpprocessen och kundresan och hur konsumenten rör sig i dagens
mediemix
– Om lagar, regler och förordningar som styr och påverkar marknadsföring
och mediekanaler
– I vad som omfattar och innefattar att ta fram och utveckla en marknadsplan
– I modeller och arbetssätt för research, analys, segmentering och kategorisering inom marknadsföring
– I värdet av marknadsföringens mätbehov
– Arbetsroller & funktioner samt marknads- & försäljningsavdelningens roll i företaget.
– Lönsamhet & lönsamhetsberäkningar
– Affärsnytta och vad som skapar affärsnytta
– Ekonomiska begrepp, lönsamhetsmått, produktmarginal, mm.

Färdigheter

– Använda kundens köpprocess som utgångspunkt för riktade
marknadssatsningar
– Genomföra målgruppsanalys och kunna segmentera ett företags olika målgrupper och personifiera dem i personas
– Genomföra företags-/konkurrensanalys och kunna positionera ett företag och dess produkt på marknaden
– Genomföra marknadsundersökningar och marknadsanalyser
– Genomföra analys av ett företags styrkor och svagheter för att identifiera fördelar och nackdelar för framtida marknadsföring

Kompetenser

– Använda teorier och modeller inom kommunikation och marknadsföring i praktiken för att planera och genomföra marknadssatsningar/marknadsföringsinsatser.
– Sätta upp en marknadsplan till ett företag baserat på tidigare marknadsinsatser, research, målgruppsanalys, köpprocess, konkurrensanalys, nulägesanalys, styrkor och svagheter, etc.
– Planera ett företags marknadsinsatser med syfte att befästa ROI på
planerade marknadsinsatser.

Mediekanaler, 50 poäng

Kursblocket syftar att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom olika typer av mediekanaler. Vilka kanaler, verktyg och metodiker som står till buds och hur man använder dem effektivt. I slutet av kursen samlas samtliga moment i ett stort projekt där en kanalstrategi utformas för ett skarpt företag.

Delmoment i kursen är:
– Mediebranschens aktörer
Olika byråer, publicister, mediahus, annonsnätverk, etc.
– Traditionella mediekanaler
TV. Print, utomhus, radio, etc.
– Event/möten, mässor och PR
– Digitala mediekanaler
Sök, digital annonsering, sociala medier, display, video, etc.
– Content marketing
Storytelling, innehåll- och spridningsplan, köpta/ägda/förtjänade kanaler, native advertising, viralt och varumärke, etc.
– Omnichannel
Online/offline, samverkan och konvergens, mobila kanaler, etc.
– Datastyrd- och automatiserad marknadsföring
Programmatic buying, personalisering, marketing automation, geo- och
väderstyrd annonsering, etc.
– Analys och konvertering
Statistik och rapporter, webbanalys, konverteringsoptimering, viktiga
mätbegrepp och dess innebörd, etc.
– Kanalval och prioritering
Olika mediers styrkor och svagheter samt egenskaper, ”nya medier”, målgrupp och kanal, etc.

Kunskaper

– I medie- och marknadsföringskanaler
– funktion och egenskaper
– relevans och prioritering
– möjligheter och begränsningar
– terminologi
– Mätbegrepp och terminologi inom olika mediekanaler och dess innebörd – Om trafikströmmar genom olika mediekanaler med fokus på mätetal,
KPIer, konvertering, funnels, etc.

Färdigheter

– Ökad exponering och värdeskapande aktiviteter
– Genomföra marknadsföringsåtgärder och utvärdera resultat av valda åtgärder
– Arbeta med marknadsföring över flera mediekanaler i samma kampanj
– Arbeta med mätbegrepp och analys i marknadsföringsåtgärder
– Relatera kundens köpprocess med mediekanal och konvertering i syfte att effektivisera olika marknadsföringsåtgärder

Kompetenser

– Planera, beställa och till viss del genomföra effektiv marknadsföring och
marknadsplanering

Medieproduktion, 50 poäng

Den studerande ska erhålla kunskap och färdigheter i att planera, strukturera och genomföra produktioner för olika mediekanaler. Detta sker delvis i egen produktion för enklare inslag, men framförallt med en djupare kunskap om villkoren för produktion med målet att vara en god beställare. Studenten lär sig grafisk produktion – skapa grafiskt material för både
digitala kanaler och tryck, Adobe Photoshop och Indesign, grafiska profiler och manualer, webbproduktion och responsiv webb, webbpublicering som
t.ex. WordPress och EPI-server, molntjänster, grundläggande trycksaksproduktion, producera text för webb och tryck, copy och adcopy,
etc.

Kunskaper

– I grafisk produktion
– Om grafiska profiler/manualer
– Om webbproduktion och responsiv webb
– Om grundläggande trycksaksproduktion
– Om producera text för webb och tryck
– Om copy och adcopy

Färdigheter

– I Adobe Photoshop och Indesign
– I webbpublicering som t.ex. WordPress och EPI-server
– Kravspecifikation, upphandling och beställarkompetens

Kompetenser

– Att beställa och producera olika typer av innehåll för olika kanaler

Projekthantering och produktionsledning, 25 poäng

Den studerande får kunskap och färdigheter i att medverka och driva projekt effektivt, budgetera och följa upp ett projekt i olika produktionsled. Den studerande lär sig projekthantering och produktionsledning och får förståelse för projektekonomi och intäkts- och kostnadskalkylering i ett
projekt/produktion.

Den studerande lär sig även om olika typer av projekt, projektfaser – planering/genomförande/uppföljning, tidplan och bemanning, kompetenser
och projektroller, agila produktionsmetoder, feedback till
projektmedlemmar, affärsinriktat utvecklingsarbete, etc.

Kunskaper

– I olika projektformer och agila metoder
– I projektekonomi
– I projekthantering och produktionsledning
– I att ge feedback till projektmedlemmar

Färdigheter

– Att arbeta i olika typer av projekt
– Budgetera och följa upp en investering/projekt/produktion
– Att projektera och starta och driva projekt/produktion
– Driva ett eller flera mindre projekt parallellt
– Genomföra egna och andras idéer i projektform
– Verktyg och tekniker för prioritering och self-management

Kompetenser

Kursen leder inte till en kompetens utan främst till ovanstående kunskaper och färdigheter

Examensarbete, 25 poäng

Examensarbetet kännetecknas av komplexitet och omfattning. Projektet ska vara en sammanfattning av utbildningen där den studerande får möjlighet att använda all uppnådd kunskap och färdighet för att ta fram ett projekt. Projektet syftar till att den studerande fördjupar sig i ett eller flera delmoment/områden. Den studerande utformar och genomför ett examensprojekt med handledare och utvärderare från branschen med mångårig erfarenhet inom området. Projektet uppmuntras till att innefatta ett skarpt företag/organisation för att efterlikna den framtida yrkessituationen och verkligheten maximalt. Då branschen inom marknadsföring och marknadskoordination ofta berör även dokumentation och kommunikation på engelska ska projektarbetet även resultera i en summary på engelska.

Projektet innehåller:

– Projektidé
– Projektbrief
– Avstämning av brief
– Projektproduktion
– Mellanredovisning

Kunskaper

– Om modeller, verktyg och tillvägagångssätt inom marknadsföring som krävs för att marknadsföra ett företag
– I projekthantering och avstämningar, deadlines och presentation
– I att jobba mot kravspecifikation och brief

Färdigheter

– Utforma en projektbrief
– Utveckla egna idéer och tankar
– Driva ett projekt och dess utveckling
– Den framtida kompetensen inom yrkesrollen

Kompetenser

– Genomföra ett projekt från början till slut
– Fördjupat arbeta med marknadsföring inom ett/flera områden

LIA 1, 50 poäng

Den studerande ska erhålla en introduktion till branschen, men också kunna utföra relevanta arbetsuppgifter utifrån de kunskaper som hen fått fram till LIA1 startar. Hen ska få en inblick i den egna yrkesrollen, men även relaterade yrkesroller. Hen får möjlighet att knyta kontakter och orientera sig inför LIA2.

När den studerande startar LIA 1 har hen till stor del kunskaper och färdigheter från kursblocken:
– Marknadsföring
– Mediekanaler
– Medieproduktion

Kunskaper

– Egna arbetsrollen och yrkeslivet
– De krav som finns i branschen
– Vilka olika yrkesroller som förekommer, samt deras respektive ansvarsområde

Färdigheter

– Egna kontakter i branschen
– Yrkesrollspecifika arbetsuppgifter och verktyg

Kompetenser

– Behärska metodik och verktyg för marknadsföring och
marknadskoordination
– På ett självständigt sätt utföra relevanta arbetsuppgifter inom marknadsföring och marknadskoordination
– Orientera sig i branschen

LIA 2, 50 poäng

Den studerande ska kunna applicera kunskaper inhämtade under den skolförlagda och tidigare arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen och omsätta dessa i praktiken. Men även ta eget ansvar för genomförande av arbetsuppgifter. Hen ska genom att inrikta sig mot ett specifikt yrkesområde få en djupgående förståelse kring den egna yrkesprofessionen och förberedas för yrkeslivet.
Under LIA 2 ska den studerande också knyta viktiga kontakter inför anställning efter slutförd utbildning. Då den studerande ska kunna applicera alla inhämtade kunskaper och färdigheter från den skolförlagda delen och tidigare arbetsplatsförlagda delen av utbildningen är det därför avgörande att när den studerande startar LIA 2 har hen kunskaper och färdigheter från kursblocken:
– Marknadsföring
– Mediekanaler
– Projekthantering och produktionsledning
– Medieproduktion
– Examensarbete

Kunskaper

– I sin framtida yrkesprofession i fördjupat perspektiv

Färdigheter

– Arbetsuppgifter och processer som tillhör yrkesrollen
– I viktigt kontaktnätverk att använda efter avslutad utbildning och inför anställning

Kompetenser

– På ett självständigt sätt jobba som Marknadskoordinator och Marknadsförare