Kursplan för Marknadskoordinator

Övergripande kursplan för Marknadskoordinator

Examensarbete 30
Kompetensportfölj och entreprenörskap 10
LIA 1 50
LIA 2 50
Marknadsföring 30
Mediekanaler 60
Medieproduktion 60
Projekthantering och produktionsledning 30
TOTALT 320

 

Examensarbete, 30 p

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad färdighet i
arbetsprocessen och genomförandet inom specifika områden inom
marknadskoordination.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kompetens inom
marknadsföring och marknadskommunikation och kunna bedriva ett projekt
från ide/brief till färdigt resultat och rapport.

Kunskaper
• Om arbetsprocesser och metodik inom marknadskoordination.
• I projekthantering
• Kravspecifikation och brief
Färdighet i att
• Utveckla och genomföra uppdrag och åtaganden inom
marknadskoordination
Kompetens att
• Bedriva fördjupat arbete inom marknadskoordination.

Kompetensportfölj och entreprenörskap, 10 p

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och
professionell utveckling.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de
generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Kunskaper:
Om olika metoder och tekniker för instudering och inhämtning av kunskap.
Om vilka delar av arbetsmarknaden som är relevanta med utgångspunkt i önskad karriärväg inom yrkesrollen.
Om värdegrund, jämställdhet, mångfald och likabehandling
I kompetensinventering.
I entreprenöriell metod.

Färdigheter:
I att aktivt förhålla sig till den egna utvecklingen i yrkesrollen.
I att bedöma sin egen förmåga och identifiera behov av fortsatt träning.
I att kommunicera sin kompetens i enlighet med branschkrav och
förväntningar.
Att tillämpa entreprenörskap som redskap i yrkesrollen
Marknadskoordinator.

Kompetenser:
Att reflektera över det egna lärandet och sin professionella utveckling i
yrkesrollen som Marknadskoordinator.
Att identifiera och hantera egna värderingar som kan påverka samverkan
med medarbetare och uppdragsgivare i arbetslivet.

LIA 1, 50 p

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupad
kunskap i yrkesrollen som marknadskoordinator.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter inom
planering, produktion och koordination inom marknads- och
försäljningsärenden i yrkesrollen som marknadskoordinator.
När kursen LIA 1 startar ska den studerande ha majoriteten av kunskaper
och färdigheter från kursblocken:
– Marknadsföring
– Mediekanaler
– Medieproduktion
– Projekthantering och produktionsledning
– Kompetensportfölj och entreprenörskap
Det innebär att den studerande måste ha gått igenom de examinerande
momenten med lägst betyg Godkänt för att uppfylla kraven för
genomförande av kursen LIA 1.

Kunskaper
• Om yrkesrollen och branschen.
• Om krav på yrkesrollen i branschen.
• Om ansvarsområden för yrkesrollen.
• I verktyg, system och arbetsmetodiker inom marknadskoordination.

Färdighet i att
• Planera och utföra yrkesrollsspecifika arbetsuppgifter och processer.

Kompetens att
• Bedriva marknadskoordination på ett självständigt sätt, under
handledning, i yrkesrollen som marknadskoordinator.

LIA 2, 50 p

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad färdighet i planering,
produktion och koordination inom marknads- och försäljningsärenden i
yrkesrollen som marknadskoordinator.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kompetens inom
planering, produktion och koordination inom marknads- och
försäljningsärenden i yrkesrollen som marknadskoordinator.
När kursen LIA 2 startar ska den studerande ha kunskaper, färdigheter och
kompetenser från kursblocken:
– Marknadsföring
– Mediekanaler
– Medieproduktion
– Projekthantering och produktionsledning
– Kompetensportfölj och entreprenörskap
– LIA 1
– Examensarbete
Det innebär att den studerande måste ha gått igenom de examinerande
momenten med lägst betyg Godkänt för att uppfylla kraven för
genomförande av kursen LIA 2.

Kunskaper
• I yrkesrollen som marknadskoordinator.

Färdighet i att
• Planera, utföra och identifiera yrkesrollsspecifika arbetsuppgifter och
processer.

Kompetens att
• Bedriva planering, produktion och koordination inom marknads- och
försäljningsärenden i yrkesrollen som marknadskoordinator.

Marknadsföring, 30 p

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupad
kunskap för olika processer inom marknadsföring och
marknadskommunikation.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper för
marknadskommunikation i teorin och hur det praktiskt appliceras i dagens
mediemix.

Kunskaper
• I grundläggande marknadsföring
• Om marknadsföringsjuridik
• I marknadsplanering

Färdigheter i att
• Upprätta en marknadsplan för en organisation med förståelse för dagens
mediemix
• Planera marknadsföringsåtgärder med hänsyn till
kundresan/köpbeteendet

Kompetens att
• Bedriva marknadsföring i/för en organisation

Mediekanaler, 60 p

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom
olika typer av mediekanaler och dagens mediemix.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i vilka
kanaler, verktyg och metodiker som finns inom marknadskommunikation
och hur man använder dessa effektivt.

Kunskaper
• Om olika mediekanaler online och offline och deras interaktion med
varandra
• I medie- och marknadsföringskanaler
• I mätbegrepp och terminologi inom olika mediekanaler och dess innebörd
• I mätetal, KPIer, konvertering, funnels, etc.

Färdigheter i att
• Genomföra marknadsföringsåtgärder i olika mediekanaler och utvärdera
resultat av valda åtgärder
• Skapa ökad exponering och värdeskapande aktiviteter i olika
mediekanaler
• Arbeta med marknadsföring över flera mediekanaler

Kompetens att
• Planera, beställa och genomföra effektiv marknadsföring och
marknadsplanering

Medieproduktion, 60 p

Kursens syfte är att ge den studerande färdigheter i att planera, strukturera och genomföra produktioner för olika mediekanaler. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kompetens att kunna beställa och producera olika typer av innehåll för olika mediekanaler.

Kunskaper
• I grafisk produktion
• Om trycksaksproduktion
• Om digital design
• Om webbproduktion och responsiv webb
• I produktion av rörlig bild och ljud

Färdigheter i att
• Arbeta med digitala verktyg för grafisk produktion och rörlig bild, som t.ex.
Adobe Photoshop och Indesign
• Arbeta med webbpublicering som t.ex. WordPress och EPI-server
• Arbeta med digitala verktyg för kommunikation och marknadsföring

Kompetens att
• Beställa och producera innehåll för olika mediekanaler

Projekthantering och produktionsledning, 30 p

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i att
projekthantering, produktionsledning och budgetering.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i att
medverka och driva projekt och marknadsinsatser effektivt, budgetera och
följa upp insatserna i olika produktionsled.

Kunskaper
• I olika projektformer och agila metoder
• I ekonomi och budget
• I projekthantering och produktionsledning

Färdigheter i att
• Arbeta i olika typer av projekt
• Budgetera och följa upp en investering/projekt/produktion
• Projektera, starta och driva projekt/produktion
• Arbeta med verktyg och tekniker inom projekthantering
• Arbeta med kravspecifikation, upphandling och beställarkompetens