Yrkeshögskoleutbildningar

Medieinstitutet bedriver utbildningar inom Yrkeshögskolan, så kallade YH-utbildningar. Yrkeshögskolan är en utbildningsform med tydlig inriktning mot yrkeskunnande. Vad menas med det? Jo, att de studerande får de teoretiska och praktiska kunskaper som motsvarar de krav som ställs på yrkesrollen och därför snabbt kommer ut i arbetslivet efter avslutad utbildning, alltså får jobb.

Fakta om YH-utbildningar:

  • Yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå
  • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
  • Teori varvas med praktik – i utbildningarna ingår LiA (Lärande i arbete) på en arbetsplats
  • Avgiftsfria utbildningar
  • Berättigar till studiemedel från CSN

Medieinstitutet yrkeshögskoleutbildningar

Våra YH-utbildningar kombinerar teori med praktiskt lärande. Det innebär att den kunskap du lär dig under utbildningen praktiskt tillämpas såväl i klassrummet som på en arbetsplats. Utbildningarna är inriktade inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft och där flera branscher är under stark tillväxt. YH-utbildning är ett effektivt sätt att utbilda sig för en aktuell arbetsmarknad.

Yrkeshögskoleutbildningarna syftar till jobb direkt efter examen. Detta skiljer dem från traditionella högskoleutbildningar som vilar på vetenskapliga eller konstnärliga grunder och som syftar till att tillfredsställa långsiktiga behov på marknaden.

Yrkeshögskoleutbildning/YH-utbildning som utbildningsform startade hösten 2009 och ersatte bland annat Kvalificerad Yrkesutbildning, så kallad KY-utbildning.

Praktik under YH-utbildningen – LiA

En av fördelarna med YH-utbildning är att en del av utbildningen är arbetsplatsförlagd, vilket innebär att lärandet sker direkt på en arbetsplats tillsammans med de yrkesroller branschen omfattar. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LiA – Lärande i Arbete. Under LIA får studenten tillämpa allt det som de lärt sig på utbildningen, samtidigt som de knyter viktiga kontakter inför sitt framtida yrkesliv.

Genom LIA-praktiken får studenterna arbetslivserfarenhet och ett kontaktnät inom arbetslivet, medan arbetslivet i sin tur får tillgång till kompetenta studenter och chans att hitta och rekrytera ny kompetent personal.
Läs mer om LiA här…

Vad är en YH-poäng?

5 st. yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. En ettårig YH-utbildning är alltså på 200 YH-poäng. Utbildningslängden kan variera mellan ett halvår och uppåt, Det är ännu inte lagt någon övre gräns för hur lång en yrkeshögskoleutbildning kan vara. Medieinstitutets YH-utbildningar är antingen 1,5 år eller 2 år.

YH-utbildningar är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN. Litteratur, material och eventuella resor under utbildningen får studenten själv bekosta.

För att få en yrkeshögskoleexamen krävs det att din YH-utbildning är minst ett år, slutför du en YH-utbildning som är två år eller mer så får du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Läs mer på Myndigheten för Yrkeshögskolans webbplats www.myh.se