Kursplan för Online Video Producer

Övergripande kursplan för Online Video Producer

Kurs Poäng
Produktion – Inspelning, kamera, ljud och ljus 40
Marknadsföring 20
Online distribution 40
Postproduktion för digitala plattformar 40
Konceptutveckling online video 30
LIA 1 50
Projektledning & Affärsmannaskap 30
Examensarbete 20
LIA 2 50
TOTALT 320

 

Produktion – Inspelning, kamera, ljud och ljus, 40 poäng

Kursblocket ger den studerande omfattande och heltäckande kunskaper och förståelser för alla delar av produktion av rörligt material för digitala plattformar. Kursen, som tränar i praktiskt fotografisk teknik för olika ändamål, ger branschrelaterad kunskap om hur man kombinerar tekniskt kunnande med konstnärlig vision, fotografisk berättarteknik och gestaltning, traditionellt filmiskt såväl som VirtualR/eality (VR)3-D.

Delmoment i kursen:

– Fotografi och bildkomposition, inkl. kamerakunskap för branschens olika
system.
– Fotografiska förhållningssätt i olika projekt/genrer.
– Ljudläggning för digitala medier, musik, speaker Mikrofonteknik och
ljudupptagning
– Bildkomposition och grundljussättning, reflekterande eller avskärmande
ljus
– Berättarteknik, dramaturgi, innehåll och gestaltning
– Valet av inspelningsmiljöer/situationer, live eller studio
– Produktionsplanering, före och under inspelningar

Kunskaper

– I kamerateknik, liksom ljudarbete och ljussättning för online-produktioner
– Om hur att berätta en historia i rörlig bild, funktioner, möjligheter, begränsningar
– Förmågan att skapa sig och välja rätt praktiska och eknomiska möjligheter för att berätta olika sorters digitala produktioner
– I regi/arbetsledning under preproduction och inspelning

Färdigheter

– Genomföra produktioner av rörlig bild, från idé till färdig film
– Kunna kommunicera en idé/ett koncept mot såväl kunder som
medarbetare
– Kunna optimera kommunikation via storytelling genom val kring skiftande plattformar

Kompetenser

– Analysera ett kundbehov och förstå hur att bäst producera en film som svarar mot kundnytta, behov och förutsättningar
– Värdera och optimera praktiska och ekonomiska förutsättningar vid
produktion
– Att kommunicera budskap i rörlig bild, med hänsyn till kundbehov och målgrupper

Marknadsföring, 20 poäng

Målet med kursen är att de studerande ska lära sig nödvändiga teoretiska kunskaper i marknadsföring och marknadskommunikation och hur dessa
kan appliceras i praktiken. Kursen ger den studerande grunden I
marknadsföring, marknadsplanering och marknadsstrategiskt arbete med fokus på online storytelling. De studerande lär sig bl a hur en webb-TV-produktion kan stötta ett företags affärside, varumärke och marknadsstrategi, samt grundläggande kring gällande lagstiftning och förordningar. Den studernade tränas I förståelse för ett företags marknadsföring och lönsamhet och hur detta kopplas till såväl målgrupp
som mediekanal/plattform.

Delmoment i kursen är:

– Vision, affärside, marknadsstrategier, marknadssegmentering
– Målgruppsanalys och marknadskommunikation – Varumärken, positionering
– Online video som mediekanal
– Andra mediekanaler (sök, sociala medier, display, mobil, linjär-TV)
– Företagets relationer, nätverk och inköpsbeteende – Content marketing
– användningsområden, möjligheter och begränsningar
– Lagar och förordningar, t.ex. cookie-lagen, PUL, avtalslagar marknadsföringslagen, datalagar, etc.

Kunskaper

– I kundens köpprocess, såväl b2c som b2b
– Om ett varumärkes betydelse och identitet
– I varumärkeskännedom och varumärkesattityd
– Om värdet av en produkt/tjänst och om produktlivscykeln
– Om traditionella och nya modeller för marknadsföring offline och online
– Om lagar, regler och förordningar som styr och påverkar marknadsföring och digitala kanaler
– I kundresan och om hur konsumenten rör sig i dagens rörliga mediemix
– Grundläggande kring marknadsplaner och modeller för research,
analys, segmentering och kategorisering
– I värdet av mätbehov och verktyg och metoder för detta
– I att analysera, argumentera och sälja in en Online

Färdigheter

– Använda kundens köpprocess som utgångspunkt för riktade marknadssatstningar inom rörlig bild
– Genomföra målgruppsanalyser och företags-/konkurrentanalyser
– Genomföra analyser av företags styrkor och svagheter
– Presentera och argumentera för valda åtgärder och satsningar inom
Online marketing

Kompetenser

– Använda teorier och modeller inom kommunikation och marknadsföring i praktiken, för att planera och genomföra digitala marknadssatsningar,
online video
– Grunderna för att kunna tolka ett företags marknadsplan
– Planera ett företags marknadsinsatser inom rörlig bild, online storytelling

Online distribution, 40 poäng

Målet med kursen är att ge de studerande verktyg att använda olika kanaler/plattformar- såväl ”köpt” som ”förtjänad” media – och förstå hur dessa kan integreras och användas i distributionssyfte. Olika strategier för användning av sociala medier behandlas ingående. Trafikströmmar och beteende på webbplatser är viktiga informationskällor som de studerande lär sig analysera och utnyttja i sin distributionsstrategi för att nå rätt målgrupp, med rätt innehåll, rörlig bild/storytelling/branded content.

I samarbete med Google erbjuds de studerande även att certifiera sig till
”Youtube Certified in Audience Growth”.

Delmoment I kursen:

– Målgruppsanalys
– Webbanalys, mätning, audit – mätning, valuta för webb-TV, Video metrics
– Sociala medier exempelvis YouTube, Facebook och Instagram, social video
– Köpta kanaler, förtjänad exponering, viral spridning – ”Ägda” medier, egna sociala medier, varumärket som publicist, viral spridning
– Kopplingen mellan ”content” och påverkan i perspektivet affärsnytta/kundnytta
– Sökoptimering

Kunskaper

– I funktioner och egenskaper inom online storytelling
– Om möjligheter och begränsningar inom online storytelling
– I mätbegrepp och terminologi inom online storytelling
– I verktyg, system och strategier inom online storytelling

Färdigheter

– Genomföra och sprida produktioner Inom online storytelling med hjälp av verktyg, system, strategier, tillämpningar etc.
– Arbeta med digitala marknadsföringsåtgärder utifrån analys, estimering
och optimering
– Sätta upp en digital plattformsstrategi, där olika plattformar bidrar till olika syften och mål, för att i förlängningen bidra och uppnå övergripande mål

Kompetenser

– Genomföra effektiv online storytelling på skiftande digitala plattformar
– Maximera exponering/målgruppstargeting inom online storytelling
– Analysera, värdera, estimera och optimera marknadsföringsinsatser på skilda plattformar, efter specifika syften och mål

Postproduktion för digitala plattformar, 40 poäng

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper inom efterbearbetning av digital video, ljud och grafik, teoretiskt, men framförallt praktiskt. De studerande får förståelse för dramaturgiska och tekniska processer och praktiska kunskaper om digital video, systemteknik och TV-teknik för efterbearbetning av ljud och bild. I kursen ingår även formgivning och teknisk bearbetning av rörlig bild för olika typer av plattformar inom online
storytelling, t ex webb, mobil.
Kursen behandlar även tekniker/metoder för distribution, streaming och formathanteringar för leverans inom webb, mobil och nya framtida medier, t.ex. Virtual Reality. De studerande tränas i att självständigt analysera behov och att genomföra postproduktion av rörlig bild, Branded Content.

Kursens delmoment:

  • Postproduktion, efterbearbetning, digital video- och ljudredigering. Adobe Premiere, After Effects, VR
  • Färgkorrigering, ljudbearbetning och filhantering Berättarteknik, innehåll
    och gestaltning Projektplanering, formathantering, redigeringssystem
  • Photoshop
  • Webbpublicering, CMS-system Streamingteknik och videopublicering för olika plattformar.

Kunskaper

– Avid, Aftereffects och andra, branschaktuella, datorprogram
– Berättarteknik för alla olika genrer inom online branded content
– Hur att producera/efterbearbeta för VR-teknik

Färdigheter

– Kunna klippa och ljudlägga olika typer av online-produktioner
– Kunna importera och exportera material och färdiga filmer
– Kunna lägga in grafik och animationer i produktioner

Kompetenser

– Kunna avväga tidsåtgång och kostnader för olika produktioners
postproduktion
– Kunna förstå och argumentera för olika val av redigeringsteknik för
skiftande uppdrag

Konceptutveckling online video, 30 poäng

Kursens mål är att ge färdigheter och djuplodande kunskaper inom konceptutveckling för online storytelling. Den studerande ska erhålla kunskaper och verktyg för att skapa/öka dramaturgin inom online storytelling och hur olika former av berättande gestaltar sig inom olika genrer. Kursen ger också insikt i branschens yrkesroller, arbetsmetodik,
uppdrag och villkor. Vilka kanaler, plattformar, verktyg och redskap som
lämpar sig bäst att sammanföra, för skapandet av nya, koncept inom digital Branded Content. Effekten av spinoffer och synergier för maximerad kundnytta/production value och hur dessa bäst kommuniceras/säljs in,
liksom formatets villkor och betydelse.
Den studerande utformar och genomför skarpa projekt inom t ex utbildning,
reklam, information, med internationella perspektiv.

Delmoment I kursen:

– Idégenerering,
– Concept Development
– Innehåll och dramaturgi för rörlig bild
– Storytelling, skapa en story
– Olika former av berättande gestaltar sig inom olika genrer.
– Mediernas roll, kommersiellt som publicistiskt
– Inspelningsplanering för distributionskedjan, Internet, mobil mm.
– Formatutveckling
– Målformulering, målgruppsanalys, budskapsstrategi och medievalstrategi.
– Trend- och nyhetsbevakning.
– Beställningsfilm, reklamfilm, informationsfilm

Kunskaper

– Om modeller, verktyg och tillvägagångssätt inom online storytelling/branded content, rörlig bild
– I att skapa pitchmaterial, rörligt, såväl som stillbilder
– Genrespecifikt berättande
– Research/vidareutveckling av format

Färdigheter

– Utveckla egna idéer och kundanpassade berättarformer
– Utforma en konecptbeskrivning/pitch
– Driva ett projekt genom dess olika utvecklingsfaser
– Den framtida kompetensen inom yrkesrollen

Kompetenser

– Driva och genomföra ett projekt från idé till produktion, via införsäljning
och spinoff
– Fördjupat arbeta med online storytelling inom flera områden/plattformar

LIA 1, 50 poäng

Målet med första LIA-perioden är att studenterna ska förankra de kunskaper de fått fram till LIA-starten och ges en introduktion till branschen. Studenterna ska genom LIA1 få insikt och förståelse för marknaden och för den egna yrkesrollen, samt bygga och utveckla sitt nätverk/knyta relevanta kontakter för framtiden. Under LIA-perioden ska studenterna utföra relevanta arbetsuppgifter under handledning med utgångspunkt från sina teoretiska kunskaper.
Praktikplatserna utgörs av företag verksamma inom online-produktion, antingen underavdelningar inom större TV-produktionsbolag, eller produktionsbolag specifikt verksamma inom online-marknadsföring, rörlig bild. Då utbildningen bygger på stor praktisk kunskap i verktyg och digitala kanaler, blir såväl första som andra LIA-perioden avgörande för att få den praktiska färdighet och branschspecifika kompetens som utbildningen
syftar att ge.

Kunskaper

– I egna arbetsrollen och yrkeslivet
– Om de krav som finns i branschen
– I vilka yrkesroller som förekommer, samt deras respektive ansvarsområden

Färdigheter

– Orientera sig i branschen
– Egna kontakter i branschen
– Yrkesrollspecifika arbetsuppgifter och verktyg

Kompetenser

– Behärska verktyg, program och metoder för storytelling inom digitala
medier
– På ett självständigt sätt utföra relevanta arbetsuppgifter inom online marknadsföring, rörlig bild

Projektledning & affärsmannaskap, 30 poäng

Kursens mål är att stud ska få ett kundstyrt förhållningssätt och kunna identifiera affärsmöjligheter. Stud ska förstå hur man, i samarbete med kund o/el den egna organisationen, kommunicerar och säljer in en idé. Behovsanalys, kunddialog och affärsnytta utgör nyckelord. Den studerande ska förstå yrkesrollen som säljande projektledare, ha insikt i affärsprocessen, kunna starta o driva egna idéer o verksamhet.
Stud får kunskap och färdigheter i att medverka o driva projekt effektivt, budgetera och följa upp ett projekt i olika produktionsled. Den studerande lär sig projekthantering och produktionsledning och får förståelse för projektekonomi och intäkts- och kostnadskalkylering i ett
projekt/produktion.

Den studerande lär sig även om olika typer av projekt, projektfaser – planering/genomförande/uppföljning, tidplan och bemanning, kompetenser
och projektroller, agila produktionsmetoder, feedback till projektmedlemmar, affärsinriktat utvecklingsarbete, etc.
– Entreprenörskap och affärsutveckling
– Behovsanalys kopplat till beställarens syfte/målgrupp och marknad.
– Pitch, presentation, införsäljning.
– Affärsprocessen (offert-kalkyl/budget-avtal)
– Att skriva offert
– Övergripande affärsjuridik
– Projektets organisation
– Roller och Processer
– Budget/kalkylering, tidsplanering
– Muntlig och visuell presentation
-Kundrelationen på längre sikt

Kunskaper

– I olika projektformer och agila metoder
– I projektekonomi
– I projekthantering och produktionsledning
– I att ge feedback till projektmedlemmar

Färdigheter

– Att arbeta i olika typer av projekt
– Budgetera och följa upp en investering/projekt/produktion
– Att projektera och starta och driva projekt/produktion
– Driva ett eller flera mindre projekt parallellt
– Genomföra egna och andras idéer i projektform
– Verktyg och tekniker för prioritering och self-management

Examensarbete, 20 poäng

Målet för studerande är att kunna ta eget ansvar i sin roll samt utföra uppdraget enligt avtal. Examensarbetet som kännetecknas av komplexitet och omfattning är en sammanfattning av hela utbildningsplanens olika moment, som en slutgiltig försäkran om uppnådd kunskap, färdighet, kompetens, att utveckla och genomföra ett projekt. Projektet syftar till att studenten fördjupar sig i ett eller flera delmoment/områden. Studenten utformar, avstämmer och genomför ett examensprojekt med handledare och utvärderare från branschen med mångårig erfarenhet inom området. Projektet skall innefatta ett skarpt företag/organisation för att
efterlikna den framtida yrkessituationen och verkligheten maximalt. Studenten skapar en omfattande projektbeskrivning -presentation med
projektidé -brief, som tillsamman med bifogad produktion lägger grund för examensarbetet. Projekten bedöms och redovisas för LGR och bransch specialister inom respektive produktionsområde. Det kan vara, en pitch, ett pilotprogram, en väl utvecklad programidé eller ett komplett beställningsuppdrag, där format och idéutveckling är viktiga moment, åt bolag eller Webb-kanal med hög ambition och verkshöjd inom
valfri genre.
Då branschen inom marknadsföring och Branded Content/Online ofta berör även dokumentation och kommunikation på engelska ska projektarbetet även resultera i en summary på engelska.

Kunskaper

– Om modeller, verktyg och tillvägagångssätt inom Video Online/Branded Content som krävs för att marknadsföra ett företag inom rörligt media
– I projekthantering och avstämningar, deadlines och presentation

Färdigheter

– Utforma en projektbrief
– Utveckla egna idéer och tankar
– Driva ett projekt och dess utveckling
– Den framtida kompetensen inom yrkesrollen

Kompetenser

– Genomföra ett projekt från början till slut
– Använda teorier och modeller inom kommunikation och marknadsföring I praktiken, för att planera och genomföra digitala marknadssatsningar med
online video och Branded Content.
-Fördjupat arbeta med marknadsföring inom ett/flera områden

LIA 2, 50 poäng

Målet med LIA2 är att studerande ska förankra alla de kunskaper och färdigheter de fått i utbildningen o känna säkerhet i yrkesrollen. Under LIA-perioden ska studenten självständigt utföra relevanta arbetsuppgifter med utgångspunkt från de kunskaper de fått med sig från sin utbildning.
Studerande ska kunna applicera kunskaper inhämtade under den skolförlagda och tidigare arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen och omsätta dessa i praktiken.Men även ta eget ansvar för genomförande av arbetsuppgifter. Hen ska genom att inrikta sig mot ett specifikt yrkesområde få en djupgående förståelse kring den egna yrkesprofessionen och förberedas för yrkeslivet.
Under LIA2 ska studenten också knyta viktiga kontakter inför anställning efter slutförd utbildning. Studenten ska kunna applicera alla inhämtade kunskaper och färdigheter från den skolförlagda delen och tidigare arbetsplatsförlagda delen av utbildningen är det därför avgörande att den studerande, när den startar LIA2, har kunskaper och färdigheter från kursblocken.
Efter LIA2 ska studenterna vara trygg i sin yrkesroll och nått fram till bl a följande kompetenser:

– Arbeta med streaming och distribuering till olika digitala plattformar
– Integration med sociala medier
– Producera rörlig bild för digitala kanaler
– Arbeta både självständigt och i projekt
– Arbeta med CMS-verktyg

Kunskaper

– Sin framtida yrkesprofession I fördjupat perspektiv

Färdigheter

– Arbetsuppgifter och processer som tillhör yrkesrollen
– I viktigt kontaktnätverk att använda efter avslutad utbildning och inför anställning

Kompetenser

– På ett självständigt sätt jobba som Online Video Producer