Kursplan för Onlinemarknadsförare

Övergripande kursplan för Onlinemarknadsförare

Kurs Poäng
Marknadsföring och införsäljning 40
Webbteknik 25
Digitala affärer 115
Branschcertifieringar 10
Examensarbete 30
LIA 1 50
LIA 2 50
TOTALT 320

 

Marknadsföring och införsäljning, 40 poäng

Målet med kursen är att den studerande ska lära sig marknadsföring och
marknadskommunikation i teorin och hur man praktiskt applicerar detta.
Kursen ger den studerande grunden i marknadsföring, marknadsplanering och marknadsstrategiskt arbete med fokus på de digitala marknadsföringskanalerna. Den studerande får även kunskaper om de lagar och förordningar inom både marknadsföring och digitala kanaler. Kursen innefattar även färdigheter inom införsäljning i form av att kunna presentera och argumentera i syfte att ”sälja in” valda marknadssatsningar. Den studerande tränas i förståelse för ett företags marknadsföring och lönsamhet och hur detta kopplas till såväl målgrupp som mediekanal. Kursen fungerar delvis som teoretisk grund för den praktiska marknadsföringen som utbildningen centralt fokuserar på.

Delmoment i kursen är:

 • Grundläggande marknadsföring
 • Marknadsföringsjuridik
 • Marknadsplanering
 • Införsäljning

Webbteknik, 25 poäng

Kursblocket ska ge tekniska kunskaper i hur Internet fungerar och hur en
webbsajt är uppbyggd, vanligen förekommande programvaror/tekniker. Den studerande får förståelse för de scriptspråk som bygger upp en webbplats. Blocket ska ge färdigheter inom webbtekniska inslag/åtgärder som krävs för att tillskansa sig kunskap och färdigheter inom kursen Digitala affärer.

Ur innehållet

 • Webbteknik
 • Webbkodning och webbspråk
 • Tag management, spårning/scripts och 3-part mätning

Digitala affärer, 115 poäng

Kursblocket ger den studerande omfattande tekniker & strategier inom
marknadsföring i digitala medier. Vilka kanaler, verktyg & redskap som står till buds och hur man använder dem effektivt.

Delmoment i kursen

 • Sökmotoroptimering / SEO
 • PPC-annonsering / Google Adwords
 • Social media / content marketing
 • Social media advertising
 • Mediaplanering
 • E-postmarknadsföring, leads & marketing automation
 • Webbanalys
 • Konverteringsoptimering
 • Programmatic bying/advertising
 • Digital kanalstrategi

Branschcertifiering, 10 poäng

I samarbete med Google Partners ska den studerande certifiera sig i
Adwords och Analytics: Två mycket värdefulla certifieringar för arbete i
branschen.
Den som genomför certifiering i Google Adwords och Google Analytics innehar på så sätt ett certifikat som de flesta byråer respektive företag kräver att yrkesrollen och yrkesprofessionen ska inneha. Detta stärker på så sätt den studerandes profession och befäster marknadens krav på yrkesrollen. Det finns många fördelar med ett individuellt Google-certifikat:

 • Ett internationellt bevis på goda teoretiska kunskaper i AdWords och
  Analytics
 • Fördjupad kunskap om verktygen AdWords och Analytics
 • Möter branschen krav på dokumenterade kunskaper i Adwords och
  Analytics.

Examensarbete, 30 poäng

Examensarbetet kännetecknas av komplexitet och omfattning. Projektet ska vara en sammanfattning av utbildningen där den studerande får möjlighet att använda all uppnådd kunskap och färdighet för att ta fram ett projekt. Projektet syftar till att den studerande fördjupar sig i ett eller flera delmoment/områden. Den studerande utformar och genomför ett examensprojekt med handledare och utvärderare från branschen med mångårig erfarenhet inom området. Projektet uppmuntras till att innefatta ett skarpt företag/organisation för att efterlikna den framtida yrkessituationen och verkligheten maximalt. Då branschen inom onlinemarknadsföring är har en högt internationell närvaro och engelska är en av de främsta dokumentationsspråken ska projektarbetet även resultera i en summary på engelska.

Projektet ska innebära ett genomförande av marknadsföring i någon form. Det kan också innebära svaret på en viss frågeställning eller en undersökning i form av best practice eller liknande.

Projektet innehåller:

 • Projektidé
 • Projektbrief
 • Avstämning av brief
 • Projektproduktion
 • Mellanredovisning
 • Slutredovisning
 • Skriftligt arbete på svenska med engelsk summary
 • Projektpresentation

Lärande i arbetet 1 (LIA), 50 poäng

Den studerande ska erhålla en introduktion till branschen, men också kunna utföra relevanta arbetsuppgifter utifrån de kunskaper som hen fått fram till LIA1 startar. Hen ska få en inblick i den egna yrkesrollen, men även relaterade yrkesroller. Hen får möjlighet att knyta kontakter och orientera sig inför LIA2. Praktikplatserna utgörs av företag med stort onlinefokus, t ex e-handel, digitala mediebyråer och traditionella mediebyråer, samt företag med internet som primär försäljningskanal.

Då utbildningen bygger på stor praktisk kunskap i verktyg och digitala kanaler blir såväl första som andra LIA-perioden avgörande för att få den praktiska färdighet och kompetens som utbildningen syftar ge. Det är därför avgörande att när den studerande startar LIA 1 har hen kunskaper och färdigheter från kursblocken:

 • Marknadsföring och införsäljning
 • Webbteknik
 • Digitala affärer

Lärande i arbetet 2 (LIA), 50 poäng

Den studerande ska kunna applicera kunskaper inhämtade under den skolförlagda och tidigare arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen och omsätta dessa i praktiken. Men även ta eget ansvar för genomförande av arbetsuppgifter. Hen ska genom att inrikta sig mot ett specifikt yrkesområde få en djupgående förståelse kring den egna yrkesprofessionen och förberedas för yrkeslivet.

Under LIA 2 ska den studerande också knyta viktiga kontakter inför anställning efter slutförd utbildning. Praktikplatserna utgörs av företag med stort onlinefokus, t ex e-handel, digitala mediebyråer och traditionella mediebyråer, samt företag med internet som primär försäljningskanal.
Då den studerande ska kunna applicera alla inhämtade kunskaper och färdigheter från den skolförlagda delen och tidigare arbetsplatsförlagda delen av utbildningen är det därför avgörande att när den studerande startar LIA 2 har hen kunskaper och färdigheter från kursblocken:

 • Marknadsföring och införsäljning
 • Webbteknik
 • Digitala affärer
 • LIA 1
 • Branschcertifieringar
 • Examensarbete