Kursplan för Redigerare

Övergripande kursplan för Redigerare

Kurs Poäng
Videoredigering 40
Dramaturgi/storytelling 30
Digital effekt och bildbehandling 20
Digital grafik och fotobehandling 10
Projekthantering 10
Format och mediehantering 20
Ljud 10
Streaming media/webb-TV 10
LIA 1 40
Slutprojekt 30
LIA 2 80
TOTALT 300

 

Videoredigering, 40 poäng

Stor vikt läggs på träning av bildmontagets betydelse för helheten samt att förstå vikten av kontinuitet i en film eller att reportageinslag. Studenterna lär sig att se helheten i ett montage och att förstå bildflödets påverkan på tittaren. De får öva upp förmågan att inse klippens betydelse för presentationen och berättandet, att klippa i rörelse och att utnyttja
blickriktningen.
Stor vikt läggs på att studenten ska förstå och kunna använda sig av de olika grepp och tillvägagångsätt som ligger till grund för att kunna berätta en historia som är lätt för publiken att ta till sig och förstå.

Efter kursen ska de studerande ha kunskap i:

 • Hur man planerar och lägger upp arbetet
 • timing i redigering
 • Digital videoredigering
 • Integrera olika program i arbetsflödet
 • Färgkorrigering
 • ljudbearbetning
 • Formathantering
 • Behandla och exportera filer för andra plattforma
 • ickelinjär för- och slutredigering.

Dramaturgi/storytelling, 30 poäng

Målet är att studenten självständigt, genom förvärvade arbetsmetoder, ska kunna förplanera och genomföra grundläggande dramaturgiska reglerna för klippteknik programproduktion samt genom att analysera klippning ur klippteoretiska perspektiv. Stor vikt läggs på att hantera händelseförlopp och att berätta en historia ur flera perspektiv med hjälp av olika dramaturgiska verktyg samt göra medvetna val i fråga om gestaltning, teknik och manusbundet redigeringsarbete med att:

 • analysera och producera produktioner ur estetisk, genremässig och
  samhällelig kontext
 • uppnå kunskap om dramaproduktion och dess aktörer
 • genomföra ett självständigt skriftligt arbete inom huvudområdet utifrån
  relevant teori och metodtillämpning.

Syftet är att studenten tränar praktiskt för alla yrkesmässiga huvudfunktioner (manus, klippning,).
Innehåll:

 • dramaturgi och berättarteknik
 • filmteori och historia
 • arbetsledning, producentens ansvarsområden
 • klippning

Digital effekt och bildbehandling, 20 poäng

Att skapa specialeffekter på allt ifrån multimediaproduktioner till professionell video för broadcast. Använda det digitala efterbearbetningsprogrammet After Effects till olika digitala rörliga bilder, jobba med bildkollage, ”keying”, ”compositing” och animeringar.

Kursen innehåller och lär den studerande:

 • specialeffekter på multimediaproduktioner och inspelat material.
 • hur man blandar olika rörliga bilder och hur man jobbar med ”keying”,
  ”compositing” och animeringar.
 • att använda det digitala efterbearbetningsprogrammet i slutskedet av
  produktionsprocessen till så kallad, ”color grading” (färgkorrigering).
 • De rigorösa kraven som ställs på slutprodukten, omfattande specifikationer gällande bild- och ljudvärden för sändning
 • webb-streaming, mobil streaming, mm för att säkerställa att slutprodukten levereras i rätt tid och i rätt format.
 • Specialeffekter
 • skillnaden på olika typer av digital effekt i olika sammanhang.

Digital grafik och fotobehandling, 10 poäng

Efter kursen kan den studerande arbeta med Photoshop för bildbehandling och bildskapande. Det audiovisuella utbudet sprider sig till allt fler typer av kanaler och plattformar (Traditionell TV, Webb, Mobil, mm.) Det är mycket viktigt att studenten får en självklar inställning till det faktum att en produktion som i grunden är utvecklad för att sändas på TV på traditionellt vis även måste kunna fungera på andra plattformar.

Kursen ger kunskaper och träning i att:

 • anpassa bilder och grafik för implementering i digitala video och
  webbproduktioner.
 • åskådliggöra ett material med hjälp av datagrafik
 • beskära, retuschera, förbättra, frilägga och på andra sätt arbeta med och förbättra digitala bilder.

Projekthantering, 10 poäng

Efter kursen ska studenterna kunna:

 •  definiera ett projekt.
 • grovplanera ett projekt och deltagarnas roller.
 • förstå de gruppdynamiska processerna.
 • hantera vanliga gruppdynamiska situationer.
 • tänka kreativt samt kan metoder för att starta en kreativ process för
  idéutveckling, antingen på egen hand eller i grupp.

Kursen går igenom:

 • projektet, samt dess olika faser, aktiviteter
 • gruppdynamiska konsekvenser

Fokus ligger på deltagande i, snarare än ledarskap av, ett projekt.

 • olika roller som de förväntas ansvara för
 • tillämpning av projektmetodiken på sitt eget arbete, både i grupp och
  självständigt.
 • dynamiska flöden i grupper.
 • självkännedom i relation till gruppen
 • verktyg för att få igång ett kreativt flöde för att kunna utveckla idéer

Format och mediehantering, 20 poäng

Efter kursen ska studenterna kunna:

 • definiera ett digitalt videoprojekt utifrån filhantering.
 • kunna förstå programformatets val av fil och teknik.
 • samordna skapa innehåll, automatiserar arbetsflöden.
 • tänka kreativt samt kan metoder för flexibla produktionskapitalförvaltningslösningar

Kursen går igenom:

 • projektet, samt dess olika faser, aktiviteter
 • Fil och format arbetsflöden i dynamiska tekniska lösningar
 • olika roller i WorkFlow som de förväntas ansvara för
 • självkännedom i relation till gruppen
 • tredjeparts program och verktyg för Avid

Ljud, 10 poäng

Efter kursen ska den studerande kunna:

 • upphovsrätt, juridik och rapportering för ljud
 • definiera ett digitalt videoprojekt utifrån ljudhantering.
 • kunna förstå programformatets val av fil och ljudteknik.
 • produktionsmjukvaran för inspelning, musikskapande, redigering och
  mixning av musik och filmljud.
 • tänka kreativt samt kan metoder för flexibla produktionskapitalförvaltningslösningar

Kursen går igenom:

 • projektet, samt dess olika faser, aktiviteter
 • fil och format arbetsflöden i dynamiska tekniska lösningar

Streaming media/webb-TV, 10 poäng

Efter kursen kan den studernade

 • – anpassa videopro- de vanligaste teknikerna för att överföra rörlig bild och ljud i så kallat strömmande format.

Kursen går igenom:

 • olika tekniker som finns för att överföra rörlig bild och ljud i strömmande
  format.
 • de viktigaste delarna av framtiden för Internet och tredje generationens
  mobiltelefoni.
 • Skillnaderna mellan strömmande format och andra överföringssätt.
 • metodikens fördelar och nackdelar.
 • grundläggande insikt i hur video integreras med webbproduktioner och
  lokala nätverk
 • vilka begränsningar och möjligheter som är förknippade med tekniken.
 • produktioner till Internet, intranät och mobila plattformar.

LIA 1􀀃, 40 poäng

Under LIA-period 1 skall studenterna praktisera sina kunskaper och färdigheter i verkligheten hos en tänkbar framtida arbetsgivare. Under denna tid kommer de att ha en handledare på praktikplatsen samt distanshandledare från skolan.
Momentet ger studenterna möjlighet att visa vad de kan på en arbetsplats, skaffa sig relevant arbetslivserfarenhet, dvs att praktiken knyter an till branschen.
Dessutom får man värdefull kunskap om, personlig marknadsföring och arbetsmarknadsbearbetning i samband med att de söker sin praktikplats. Momentet avslutas med en skriftlig rapport från eleven samt en utvärdering från praktikplatshandledaren.

Slutprojekt, 30 poäng

Målet för studenten är att kunna ta eget ansvar i sin roll samt utföra uppdraget enligt avtal. Projektgruppens arbete dokumenteras i alla stadier för att säkerställa produktionsgången samt identifiera olika personers processdeltagande.
Kursmomentet utgör det avslutande projektarbetet som kännetecknas av komplexitet och omfattning. Projektet är en sammanfattning av hela kursplanens olika moment och som en slutgiltig försäkran om uppnådd kunskap, att med studentens färdighet och kompetens, utveckla och genomföra en produktion för en beställare/uppdragsgivare. Projektet kan t.ex. vara en pitch, pilotprogram, programidé, manus eller beställningsfilmuppdrag där multiplattform, format- och idéutveckling är viktiga moment. I ett aktivt samarbete med branschen genomförs projektet i en studentproduktionsgrupp. Projekten bedöms och redovisas för ledningsgruppen och branschspecialister inom respektive produktionsområde.

LIA 2, 80 poäng

Under LIA-period 2 som är 16 veckor lång skall studenterna praktisera sina kunskaper och färdigheter i verkligheten hos en tänkbar framtida
arbetsgivare.
Under denna tid kommer de att ha en handledare på praktikplatsen samt distanshandledare från skolan.
Momentet ger studenterna möjlighet att visa vad de kan på en arbetsplats, skaffa sig relevant arbetslivserfarenhet, dvs att praktiken knyter an till utbildningarnas innehåll och mål samt skapa värdefulla nätverkskontakter i branschen. Dessutom får man värdefull kunskap om, personlig marknadsföring och arbetsmarknadsbearbetning i samband med att man söker sin praktikplats.
Momentet avslutas med en skriftlig rapport från eleven samt en utvärdering
från praktikplatshandledaren.
LIA 2 tar avstamp i studentens erfarenhet från LIA 1 och skall naturligt vara en vidareutveckling av så väl studentens kunskaps- och kompetensnivå som personligt självförtroende.