Kursplan för SharePoint-utvecklare

Övergripande kursplan för SharePoint-utvecklare

Kurs Poäng
Introduktion till SharePoint 5
Nätverk och datakommunikation 15
Förberedande programmering 10
Programmering del 1 40
Programmering del 2 30
SharePoint som utvecklingsplattform 20
Projektmetodik 20
SharePoints objektmodell 20
Webbaserad utveckling i SharePoint 20
SharePoint-appar 10
MVC 10
LIA 1 50
LIA 2 50
TOTALT 300

 

Introduktion till SharePoint, 5 poäng

Kursen utgör en första kontakt med utvecklingsplattformen SharePoint. I kursen ges en översikt över SharePoints olika användningsområden, dess beståndsdelar och funktionalitet. SharePoints möjligheter och begränsningar i jämförelse med CMS-system behandlas, liksom integration av molntjänster.

Du ska efter avslutad kurs kunna beskriva hur SharePoint kan användas i olika organisationer.

Nätverk och datakommunikation, 15 poäng

Kursen ger nödvändiga kunskaper om datorteknik, om datorns hårdvara och Windows Server. Du får även kunskaper i teori och tekniker inom datakommunikation. Kursen ger kännedom om olika nätverk, dess uppbyggnad och underhåll, rättigheter, behörigheter, DNS-server, TCP/IP, SSL, Claims, lastbalansering.

Efter avslutad kurs ska du bl a kunna

 • Utföra grundläggande felsökningar i nätverk
 • Decimala och binära talsystemet
 • Förstå hur en Switch och Router fungerar
 • Redigera ett Active Directory genom att lägga till, ändra och ta bort resurser.
 • Hantera och operera en Windows Server
 • Förstå instruktioner för hur man konfigurerar switchar och routrar
 • Hur ett Lokalt Nätverk fungerar
 • Grunderna i TCP/IP protokollstack
 • Internets uppbyggnad
 • Beskriva hur en IP-adress fungerar
 • Vad en domänkontrollant (DC) gör
 • Hur DNS fungerar.
 • Hur man säkrar ett nät
 • IT-säkerhet, inloggning, kopplingar

Kursen löper parallellt med ”Förberedande programmering”.

Förberedande programmering, 10 poäng

Denna kurs skall ge grundläggande förståelse för hur metodiskt tänkande löser problem genom konstruktion av algoritmer, som förberedelse för programmering. Du kommer att arbeta med flödesscheman och pseudokod för att beskriva och strukturera problem.

Du ska efter avslutad kurs

 • Kunna läsa pseudokod
 • Kunna skriva pseudokod för enklare program
 • Kunna läsa flödescheman
 • Kunna skriva flödesscheman för enklare program
 • Förstå logiken i enklare datorprogram
 • Ha kunskap och färdigheter i Pseudokod
 • Ha kunskap och färdigheter i Flödesscheman

Programmering del 1, 40 poäng

Denna kurs ger kunskap om programmering. Som plattform kommer utvecklingsverktyget .net tillsammans med programspråket C# att användas. Kursen ger kunskaper kring design och implementering av en välorganiserad databas, samt lär dig programmering mot databaser.

Du ska efter avslutad kurs

 • Kunna skriva enklare program i C#
 • Förstå syntax i C#
 • Förstå typer, klasser och struktur i C#
 • Ha djupare förståelser i programstrukturer i C#
 • Kunna använda Visual Studio 2012
 • Ha kunskaper om C#

Programmering del 2, 30 poäng

I denna kurs bygger vi vidare på programmering del 1 med fördjupning inom C# -programmering. Målet är att kunna utveckla avancerade applikationer med hjälp av .NET framework, och då kunna utnyttja utvecklingsmiljön med tillhörande verktyg till fullo. Dessutom skall du kunna genomföra en objektorienterad analys och design.

Du skall efter avslutad kurs ha kompetenser för att

 • Förstå enklare databaser, både struktur och kopplingstabeller
 • Skapa enklare relationsdatabaser
 • Skriva program i C# som kommunicerar med databaser
 • Skriva objektorienterade program i C#

Ha kunskap/färdigheter i

 • SQL Server Management Studio
 • Visual Studio 2013
 • Javascript
 • ASP.NET MVC/WebAPI
 • Relationsdatabaser
 • C#
 • Arv
 • Objektorienterad programmering
 • Grundläggande Front End-programmering (html5, CSS, Javascript, JQuery)
 • MVC (Model View Control), Angular JS

En större projektuppgift som inkluderar produktion, t ex webbshop skall genomföras under kursen.

SharePoint som utvecklingsplattform, 20 poäng

Kursen ger en översikt över SharePoint-teknologin, styrkor och svagheter, användningsområde, beståndsdelar samt funktionalitet. Därefter får du lära dig att arbeta med SharePoint. Du ges en grundläggande förståelse för arkitekturen och vidare vilka områden (web, samarbete, dokumenthantering, Business Intelligence m.m.) som ingår i olika versioner av plattformen. Vidare behandlas integration med molntjänster.

Du ska efter avslutad kurs kunna

 • Beskriva skillnader mellan listor, bibliotek, sidor i SharePoint.
 • Dokumenthantering i SharePoint, skapa kolumner och vyer.
 • Använda SharePoints logiska strukturer: farm, web app, app pool, zones, site collections, sites, listor etc
 • Vilka produkter som krävs för en SharePoint server, alternativa driftsformer av SharePoint.
 • Olika topologier: On premises vs Hybrid vs Office 365
 • Utvecklingsmodeller: CSOM server side, appar
 • Integration molntjänster.

En projektuppgift som inkluderar en produktion ska utföras under kursen.

Projektmetodik, 20 poäng

Denna kurs tar upp projektformen som ett arbetssätt inom IT-branschen och behandlar bla projektplanering och organisation, projektmedlemmarnas olika roller, gruppdynamik, målstyrning, tidsplanering, ett IT-projekts olika faser och hur de olika faserna dokumenteras och redovisas. Olika typer av arbetsmetodiker (Agile, Scrum osv)

Du ska efter avslutad kurs kunna

 • Planera, genomföra, följa upp enklare IT-projekt
 • Producera stöddokument för projekthantering inom IT
 • Upprätta projektplaner, tidsplaner, budget mm för IT projekt
 • Upprätta gruppkontrakt och föra dialog med projektmedlemmar och projektkunder
 • Tillämpa Scrum i IT-utveckling
 • Följa upp och rapportera projektstatus
 • Förstå och kunna tillämpa/välja projektmetodik utifrån IT-projektets art, storlek och mål
 • Projektcertifieringar på olika nivåer
 • Gruppdynamik, roller, processer, kommunikation och konflikthantering
 • Agil kravhantering och planering

Kursen genomförs parallellt med ”SharePoint som utvecklingsplattform”.

SharePoints objektmodell, 20 poäng

I denna kurs lär sig de studerande utveckla en lösning med hjälp av SharePoint och tillhörande verktyg.

Innehåll

 • Arkitektur för SharePoint
 • Web Parts
 • Eventhantering
 • Workflow
 • IRM, säkerhet, informationsledningssystem
 • Skapa Listor ”List Definitions” i SharePoint
 • Edit Mode Customisation; Server side vs client side object model, CSOM, Server
 • Side code Automation via PowerShell

Studenten ska efter avslutad kurs

 • Ha god förståelse för SharePoints objektmodell
 • Kunna skapa features
 • Kunna skapa fält
 • Kunna skapa innehållstyper
 • Kunna skapa listor
 • Förstå Webparts och kunna skapa enklare webparts
 • Kunna skapa händelsehanterare
 • Ha kunskap och färdigheter i SharePoint 2013
 • Ha kunskap och färdigheter i Visual Studio 2013 som hjälpmedel för att kunna skapa lösningar i SharePoint 2013.

Webbaserad utveckling i SharePoint, 20 poäng

Kursen innefattar praktiska tillämpningar på web-baserad utveckling i SharePoint; att använda SharePoint för att ändra utseende på siter, lägga till webbdelssidor och multimedia, konfigurera sökfunktion, skapa listor, bibliotek, innehållstyper m.m, med användarperspektivet i fokus.

Innehåll

 • PageLayouts och masterpages
 • Web Parts
 • Search applications (ContentBySearch WebParts & display templates)
 • App fundamentals
 • Paketering som WSP och Sandbox
 • Frontendutveckling, responsive design
 • Interaktionsdesign, UX

Du skall efter avslutad kurs kunna

 • Använda Visual Studio 2013 för att skapa helhetslösningar i SharePoint 2013
 • Förstå arkitekturen i lösningar för SharePoint 2013
 • Använda SharePoint som utvecklingsplattform
 • Känna till hur en lösning i SharePoint tas fram, installeras och uppdateras med fokus på användbarhet (user experience)
 • Under kursen ska en produktion och presentation av en organisations
  intranetlösning i Office 365 eller SharePoint Online genomföras.

SharePoint-appar, 10 poäng

Kursen ska ge dig förutsättningar för att kunna ta höjd för utveckling av appar, som t ex anpassade appar för att hantera information i SharePoint som tidrapportering, dokumenthantering och CRM-funktioner.

Du ska efter avslutad kurs kunna

 • Skapa lösningar med SharePoints appmodell.
 • Applikationsutveckling med SharePoint som plattform
 • Kunskaper om SharePoint-appar

För kursen ”SharePoint-Appar” gäller produktion och presentation av en app.

MVC, 10p

Kursen ger förutsättningar att bygga webbplatser i MVC. Kursen ger en grund för modeller, vyer, kontroller samt livscykeln för sajter. Även arkitekturmässiga lösningar kommer att behandlas. Studenten skall efter avslutad kurs ha kompetenser för att skapa en fungerande webbplats i MVC.

Innehåll

 • att arbeta med SharePoints användargränssnitt
 • att utveckla affärslogik
 • att arbeta med SharePoint-data
 • att utveckla, hantera och förändra lösningar och features i Visual Studio
 • SharePoint som utvecklingsplattform
 • MVC som programmeringsmönster

LIA 1, 50p

Denna LIA-period skall ge praktisk erfarenhet av rollen som SharePoint-konsult och programmerare samt ökad förståelse och insyn i hur verksamheten fungerar i arbetslivet. Du får en handledare som är väl insatt i den kursplan du genomgått i de skolförlagda kurserna. Kursen genomförs i samarbete med de företag som medverkar som partners i utbildningen, som medlemmar i IAMCP eller kan erbjuda kvalitativa LIA-platser med gott stöd för studenten.

Du ska efter avslutad kurs ha kompetenser för att utföra enklare SharePoint-programmering utifrån behovsanalys, förstudier och kunddirektiv.

Ha färdigheter i

 • SharePoint programmering
 • SharePoint projekt
 • Kunddialog, behovsanalys och förstudier

Ha kunskaper om

 • Yrkesrollen som konsult och programmerare i SharePoint
 • Gränssnitten mellan olika intressenter internt och externt i projekten
 • Branschen, aktörerna, kunderna, användarna och intressenterna.

LIA 2, 50p

Kursen ska ge praktisk erfarenhet av rollen som SharePoint-konsult, programmerare och utvecklare samt ökad förståelse och insyn i hur verksamheten fungerar. Du får en handledare som är väl insatt i den kursplan som du genomgått i de skolförlagda kurserna. LIA genomförs i samarbete med de företag som medverkar som partners i utbildningen, som medlemmar i IAMCP eller kan erbjuda kvalitativa LIA-platser med gott stöd för studenten. LIA-perioden ska i förlängningen leda till anställning i den nya yrkesrollen.

Du ska efter avslutad kurs kunna

 • Utföra SharePoint programmering utifrån behovsanalys, förstudier och kunddirektiv.
 • Axla yrkesrollen som junior SharePoint-konsult / Programmerare / Utvecklare
 • SharePoint projekt – planering, genomförande och uppföljning
 • Kunddialog, behovsanalys och förstudier
 • Gränssnitten mellan olika intressenter internt och externt i projekten
 • Yrkesrollen, branschen, aktörerna, kunderna, användarna och intressenterna