Kursplan för TV-produktion

Övergripande kursplan för TV-produktion

Kurs Poäng
TV & Media 15
Fotografi och Kamerateknik 20
Ljud 10
Ljussättning 10
Postproduktion och videoteknik 25
Projektledning 20
Business Video Developer 20
Nyhetsjournalistik 20
Digital Content 20
Reality 30
TV-Studio 25
Drama 30
LIA 1 75
Beställningsfilm/Reklam/Web-TV/Mobil-TV 25
Slutprojekt 30
LIA 2 75
TOTALT 450

 

TV och media, 15p

Målet för studenten är att kunna förstå de grunder som krävs för att producera inom TV såsom mediebranschens arbetsmetodik, yrkesroller, uppdrag och villkor.
Tittarsiffror (MMS), tablåläggning, digitala kanaler och målgruppsidentifikation analyseras. Syftet är att studenten arbetar med omvärldsbevakning som ett viktigt verktyg och medel för att skapa kunskap om trender, tendenser och nyheter inom branschen, som förståelse för branschens produktionsföränderlighet.
Studenterna producerar och presenterar veckovisa uppdaterade
omvärldsanalyser.
Kunskap om branschen och yrkesroller kommer att förankra och utveckla studentens förmåga att tillämpa och omsätta sina övriga kunskaper i praktisk verksamhet

Innehåll:

 • film och Tv-historia samt modern film/TV-medieteori.
 • nya digitala informationsmedier
 • mediernas roll, kommersiellt som publicistiskt i förhållande till varandra,
 • målformulering, målgruppsanalys, budskap strategi och medievalstrategi
 • trend- och nyhetsbevakning

Fotografi och Kamerateknik, 20p

Målet är att tillämpa branschrelaterad kunskap och färdigheter om fotografens mångsidiga arbetsuppgift att kombinera både tekniskt och konstnärligt kunnande samt förmåga att bemöta människor som skall intervjuas. Studenten tränar analytiskt tänkande och kunskap för fotografisk berättarteknik, gestaltning, metoder och tekniska processer som ger praktisk och teoretisk kunskap om digital videoteknik för bild. Syftet är att studenten tränar praktiskt fotografisk teknik för olika ändamål.

Innehåll:

 • kunskap om upphovsrätt, lagar och förordningar
 • fotografi inom film, studio, reality, dokumentär, videojournalist.
 • manusbearbetning, floorplan, scenografi samt dramaturgi.
 • kamerateknik: DVC ProHD XDCAM HD, DSLR.
 • praktiserar teoretisk kunskap av DigitalFlowWork
 • tränar SteadyCam, kranföring, åkning samt andra speciallösningar och
  effekter.
 • tillbehör som linser, filter.
 • upphandling av teknik för olika format
 • förståelse för olika fotografiska förhållningssätt i olika genrer

Ljud, 10p

Målet är att studenten självständigt, genom förvärvade arbetsmetoder, planera och genomföra en ljudproduktion. Utifrån ett samarbete med andra yrkesroller i engemensam produktion göra medvetna val i fråga om teknik och utförande.
Studenten praktiserar ljudupptagning och efterbearbetning och skall ha avancerade kunskaper och kompetenser för att analysera och bedöma produktioner ur estetisk, genremässig och teknisk standard.

Innehåll:

 • genomföra ett självständigt ljudarbete utifrån relevant teori och
  metodtillämpning.
 • ljudläggning och ljudmixning i ProTools och Avid
 • val av inspelningsmiljöer/situationer som interiört/exteriört
 • audioteoretisk kunskap i akustik
 • kunskap och tillämpning av digital/analog ljudteknik
 • förståelse av ljudformat
 • kunskap om upphovsrätt

Ljussättning, 10p

Målet är att studenten självständigt, genom förvärvade arbetsmetoder, planera och genomföra ljussättning. Kunskap kring grundläggande ljussättning och en övergripande förståelse för den arbetsmiljö och genre inom vilken de kommer att vara verksamma. I samarbete med andra yrkesroller i en gemensam produktion göra medvetna val i fråga om ljusteknik och utförande. Studenten praktiserar ljussättning för olika genrer och skall analysera och bedöma produktioner ur estetisk, genremässig och teknisk standard.
Studenten praktiserar olika metoder för hantering av hur god ljuskvalité uppnås vid olika inspelningsmiljöer såsom exteriört eller i befintligt ljus och skillnader i ljussättning under varierande förhållanden, som nattljus, sol/moln eller konstljus.

Innehåll:

 • olika typer av belysningsteknik och konstruktion
 • bild och konsthistoria
 • arbetsrättslagar och elsäkerhet
 • reflekterande eller avskärmande ljus
 • användning av filter och tillbehör
 • ellära i watt, volt och ampere

Postproduktion och videoteknik, 25p

Mål är att studenten ska få avancerade kunskaper och kompetenser för att självständigt arbeta med analytiskt tänkande och förståelse för dramaturgiska och tekniska processer, samt ger omfattande praktiska kunskaper om digital video, systemteknik och tv-teknik för ljud och bild.
Syftet är att ge avancerad grund i de för branschen vanligast förekommande redigeringsprogrammen, liksom kunskap om olika medieplattformar såsom webb, mobil, streaming och andra nya, framtida medier.
Studenten praktiserar att i utbildningens olika projekt utföra redigering som motsvarar kraven för de olika produktionernas/plattformarnas/genre, format och design.

Innehåll:

 • tillämpning av programvaror AVID, AfterEffects, Photoshop, Adobe CS
 • kunna arbeta som efterbearbetningsproducent, redigerare
 • berättarteknik, innehåll och gestaltning
 • teknisk uppbyggnad av olika redigeringssystem
 • integrera olika program i arbetsflödet
 • behandla färgkorrigering, ljudbearbetning och filhantering

Projektledning, 20p

Målet för studenten är att ha en klar bild över förväntningar och krav på yrkesrollen vad gäller att driva projekt.Studenten skall självständigt kunna bidra aktivt i projektgrupper och kunna driva ett eller flera mindre projekt parallellt, med förståelse för affärsnyttan. Studentens skall också kunna genomföra egna idéer i projektform eller egen verksamhet.

Innehåll:

 • typer av projekt
 • projektfaser; planering, genomförande och uppföljning
 • kompetenser och projektroller
 • gruppdynamik och konflikthantering
 • verktyg och tekniker för prioritering och self management
 • Agila produktionsmetoder
 • feedback till projektmedlemmar och -ledning
 • projektera, starta och driva egna idéer/eget företag
 • kreativitet, uthållighet och självförtroende
 • affärsinriktat utvecklingsarbete; idé – affärsidé – affärsnytta
 • entreprenörskap
 • lösa sammansatta problem tillsammans med andra kompetenser
 • avtalsrätt i praktiken; standardavtal, fallgropar, mallar och tips
 • kommunicera mot uppdragsgivare

Business Video Developer, 20p

Målet är att den studerande ska få ett kunskap kring kundstyrt förhållningssätt och kunna identifiera och utveckla affärsmöjligheter utifrån ett strategiskt och kreativt arbetssätt. Studenten ska förstå hur man, i samarbete med kund och/eller i den egna organisationen, kommunicerar och bygger samt säljer in en pitch. Behovsanalys och kunddialog och affärsnytta utgör viktiga komponenter tillsammans med verktyg att använda i olika digital kanaler, såväl ”köpt” som ”förtjänad” media, Branded marketing, och hur dessa integreras i distributionsstrategin.

Innehåll:

 • Behovsanalys, research, webb/målgruppsanalys, socialamedier
 • Entreprenörskap, affärs-utveckling/process/införsäljning och
  pitchpresentation
 • Köpta kanaler, förtjänad exponering, viral spridning, affärsnytta/kundnytta
 • Offert/kalkyl/budget/avtal, affärsjuridik, kundrelation-uppföljning och
  utvärdering.

Nyhetsjournalistik, 20p

Målet är att studenten ska få en fördjupad kunskap om den redaktionella journalistikstrukturen och arbetsflödet på en TV-nyhetsredaktion. Syftet är också att öka studentens förmåga att göra nyhetsvärdering, journalistisk research samt de verktyg och redskap som används vid inslagsproduktion, redigering och nyhetspresentation. Vidare syftar kursen till att fördjupa studentens kunskap om etiska och moraliska aspekter i samband med nyhetsproduktion. Studenten ges kunskaper och praktiska färdigheter i att producera såväl kortare, som längre nyhetsreportage. Praktiska kunskaper i video-journalistens roll, VJ.

Innehåll:

 • kunskap om analytiskt och kritiskt tänkande, granskande, research och
  förståelse för journalistiska och publicistiska grunder och processer.
 • moral och etik, samt upphovsregler och lagar.
 • intervjutekni
 • redaktörens roll i redaktionens strukturer och processer
 • research, sökoptimering
 • arbeta som videoreporter
 • dramaturgi och struktur
 • manus och speakerbearbetning

Digital Content, 20p

Målet med kursen är att de studerande ska få insikt i Branded Content branschen med marknadsstrategi, konceptutveckling och hur digital kommunikation på olika plattformar skapar förutsättningar för Branded Content marketing i olika kampanjstrategier. Studentens skall också kunna genomföra egna idéer i projektform eller egen verksamhet. Praktiska kunskaper och färdigheter ges i att producera såväl kortare, som längre program som skall ingå som en del av en digital marknadsstrategi på olika plattformar.

Innehåll:

 • Målformulering, budskapsstrategi, Concept Development och
  medievalstrategi
 • Vision, affärsidé, marknadsstrategier marknadssegmentering,
  formatutveckling
 • Varumärke, positionering, mediekanaler, målgruppsanalys,
  konsumtionsbeteende
 • kunskap inom digitala kanaler och hur man mäter dessa
 • tillämpning av programvaror som appliceras för digital produktion
 • YouTube Analytics

Reality, 30p

Mål och syfte är att studenten ska få avancerade kunskaper och kompetenser för att självständigt i team kunna producera för kommersiell realityproduktion. Syftet är att studenten med ett dokumentärt analytiskt och kritiskt tänkande skapar serieformat och med research och förståelse för kommersiella och publicistiska grunder och processer. Studenten ges kunskap och färdigheter i att skapa formatgrunder för olika målgrupper av tv tittare med hjälp av research, tittarsiffror (MMS) och skapa kommersiellt genomförbara projekt som pitchas mot kanal och produktionsbolagen. Studenterna praktiserar olika steg i produktionen såsom förproduktion, casting, regi, produktionssätt samt efterbearbetning i postproduktion.

Innehåll:

 • utveckling av format
 • arbeta i team med redaktör
 • researcharbete med att skapa målgruppsanalys för kanal
 • casting
 • skapa logistik kring inspelnings och redigeringsarbetet
 • projektleda team på distans samt kommunikation mot kund
 • utvecklingsarbete med finansiering

TV-Studio, 25p

Målet är att ge studenten fördjupad kunskap om och färdighet i och producera studioprogram med innehållsgrunder av olika format som talkshow, spel och tävlingsprogram, nöjesproduktion. Studenten praktiserar olika yrkesroller inom studio och tekniska studio förutsättningar såsom live eller liveon-tape sändningar för både innehåll och teknik. Kompetensen bildar en grund för studenten i ett analytiskt och kritiskt tänkande med att utveckla och bilda ett format för både kommersiella och public servicekanaler, såväl som digitala kanaler. Studenten praktiserar förutsättningar för pitch, projektplan, finansiering, formpaketering, sponsring, produktplacering samt tränas i en professionell Tv-studio sina färdigheter i en produktion.

Innehåll:

 • utveckling av format
 • projektledning och produktionsledning
 • redaktionsarbete
 • research
 • casting
 • programledare
 • inslagsproduktion
 • manus och dramaturgi
 • körschema
 • flerkamerateknik
 • studioteknik
 • yrkesroller i studio
 • sändningsteknik

Drama, 30p

Målet är att studenten självständigt, genom förvärvade arbetsmetoder, ska planera och genomföra dramaproduktion. Syftet att i grupp utifrån olika yrkesroller i en gemensam produktion göra medvetna val i fråga om gestaltning, teknik och manusbundet filmarbete med skådespelare i att:

 • analysera och producera produktioner ur estetisk, genremässig och
  samhällelig kontext
 • uppnå kunskap om dramaproduktion och dess aktörer
 • genomföra ett självständigt skriftligt arbete inom huvudområdet utifrån
  relevant teori och metodtillämpning.

Syftet är att studenten tränar praktiskt för alla yrkesmässiga huvudfunktioner (manus, regi, producent, foto, klippning, projektledning).

Innehåll:

 • dramaturgi, manus och berättarteknik
 • filmteori och historia
 • arbetsledning, producentens ansvarsområden
 • klippning och filmteknik
 • marknadsföring och sponsring, produktplacering
 • produktionsplanering
 • casting, floorplans och scenografi

LIA 1, 75p

Målet med den första LIA-perioden är att studenten skall få en förståelse för de förväntningar, möjligheter och krav som är förknippade med yrkesrollernas ansvarområde. Studenten skall få insikt om branschen och förankra de kunskaper studenten fått från skolan. Studenten ska börja utföra relevanta arbetsuppgifter under handledning och får möjlighet att knyta egna professionella kontakter. Detta innebär att den studerande under handledning på arbetsplats skall öva och utveckla sin förmåga att tillämpa och omsätta sina kunskaper i praktisk och teoretisk verksamhet

Innehåll:

Målet med LIA1 är att den studerande ska förankra och fördjupa de kunskaper och färdigheter som studenten tillägnat sig i det skolförlagda lärandet.

Dessa är:

 • projektledning
 • inspelningsarbete med teknik, kamera, ljus, ljud och efterbearbetning
 • produktionsledning, redaktionsarbete, projektarbete
 • utveckling av digitala produktioner inom Content Marketing
 • multikompetens inom olika genrer

Beställningsfilm/Reklam/Web-TV/Mobil-TV, 25p

Mål och syfte är att studenten ska få avancerade kunskaper och kompetenser för att självständigt i team kunna leverera en färdig kommersiell produktion oavsett form t.ex. beställningsfilm, reklamfilm, onlinefilm i samverkan med ett produktionsbolag; från idé till leverans.

Innehåll:

 • kunskap om beställare inom företag, organisationer, myndigheter och andra aktörer utanför den ordinarie linjära broadcastmarknaden.
 • behovsanalyser kopplat till beställarens syfte/målgrupp och marknad.
 • produktionsplanering: pre-productionmeeting, PMM, offert inkl.
  produktionsplan
 • samarbete med kund i en medieproduktion.
 • praktisk projektledning, gruppdynamik och team
 • research, skapa innehåll

Studenten får i uppdrag att skapa projekt inom: Utbildning, Reklam,
Information, Event, Webb eller Mobil TV

Slutprojekt, 30p

Målet för studenten är att kunna ta eget ansvar i sin roll samt utföra uppdraget enligt avtal. Projektarbetet som kännetecknas av komplexitet och omfattning är en sammanfattning av hela kursplanens olika moment, som en slutgiltig försäkran om uppnådd kunskap, färdighet, kompetens, att utveckla och genomföra ett projekt.
Det kan vara, en pitch, ett pilotprogram, en väl utvecklad programidé, ett fullständigt manus eller ett komplett beställningsfilmuppdrag, där format och idéutveckling är viktiga moment, åt bolag eller TV-kanal med hög ambition och verkshöjd inom valfri TV-genre. Projektet bygger på samarbete och mentorskap från branschen, som agerar medproducent åt studenten. Slutprojektet bygger på alla de kompetenser som studenten förvärvat under utbildningen. Studenten skapar en omfattande projektbeskrivning som tillsamman med bifogad produktion lägger grund för Slutprojeket. Projekten bedöms och redovisas för LGR och bransch specialister inom respektive produktionsområde.

LIA 2 75p

Målet med LIA 2 är att studenten ska förankra alla de kunskaper och färdigheter studenten fått i utbildningen samt fördjupad insikt om branschen. LIA 2 bygger på att alla tidigare kurser är avslutade och gett studenternas alla de kunskaper och färdigheter som en sista språngbräda ut i arbetslivet. Under praktikperioden får studenten allt mer avancerade och självständiga utföra relevanta arbetsuppgifter med utgångspunkt från de kunskaper de fått med sig från sin utbildning.
Detta innebär att den studerande under handledning på arbetsplats skall öva och utveckla sin förmåga att tillämpa och omsätta sina kunskaper i praktisk verksamhet.
LIA 2 ger studenten en fördjupning med det yrke eller yrkesområde de utbildas inom och skapar ovärderliga kontakter inom branschen.