Kursplan för Utbildningsproducent Blended Learning

Manusproduktion, 40p

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna planera, strukturera och i text producera en e-learningproduktion. Kursen ger även kunskaper i produktion av instruktionstexter och korrekta affärsmässiga texter som beställning, kravspecifikation, offert, koncept, avtal.

Exempel på innehåll:

 • Research, förstudie
 • Definiera kunskapsmål
 • Koncept, synopsis och storyboard för e-learning kurser.
 • Manus för interaktiv utbildningsproduktion
 • Praktiskt målgruppsanpassat skrivande
 • Dramaturgi
 • Storytelling
 • Spelbaserade moment i manusform
 • Skriva test- och certifieringsfrågor
 • Interaktivt berättande
 • Skriva interaktiva övningar
 • Instruktiva texter, diskussionsfrågor, workshopunderlag

Producera e-learning, 60p

Kursen ger kunskaper och färdigheter i produktion av kurser i olika författarverktyg för e-learning.

Exempel på innehåll:

 • Produktion med på marknaden förekommande lärplattformar och LMS (tex Pingpong, Moodle, Netcompetence, E-gate, Coursio) och författarverktyg (tex Storyline, Lectora, E-studio mfl.)
 • Användbarhet, instructional design och navigation i digitala kurser
 • Responsive design och anpassning till olika digitala kanaler
 • Kunskap om distansöverbryggande teknik
 • OpenSource – fördelar och nackdelar med öppna källor/kanaler i plattformar.
 • Web 2.0 och Sociala medier
 • Få förståelse för produktionsprocessen för att bli en kompetent beställare
 • Hur man konverterar och överför webbkurser tillplattformer och format
 • Produktion för mobile first

Affärsmannaskap och entreprenörskap, 10p

Kursen ger grundläggande kunskap i att budgetera och följa upp en utbildningsinsats.

Exempel på innehåll:

 • Projektekonomi
 • Budget
 • Uppföljning
 • Intäkt- och kostnadskalkylering för enskilda projekt.
 • Förstå vikten av entreprenörskap
 • Intraprenörskap internt i organisation / företag.
 • Avtalsrätt.

Kompetensutveckling i organisationer, 20p

Kursen ger dig kunskap om hur kompetensutveckling bedrivs inom företag och organisationer samt förståelse för hur dessa i praktiken är kopplade till företagets ekonomiska mål.

Exempel på innehåll:

 • Roller och ansvar i företagets/organisationens HR-/utbildningsverksamhet.
 • Kompetensutveckling kopplat till verksamhetsidé och verksamhetsmål
 • Hur man praktiskt genomför en ekonomisk uppföljning av kompetenssatsningar.
 • Hur definieras kunskapsbehov och kunskapsmål?
 • Kunskapsmätning och certifiering – var och när är det viktigt

Blended learning, 30p

Du får grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper inom vuxnas kompetensutveckling och förutsättningar för detta i företag och organisationer.

Exempel på innehåll:

 • Introduktion till – Modernt lärande i en digital miljö
 • Grunderna i lärstilar, lärsituationer och lärmetoder i arbetslivet
 • Vad innebär kompetensutveckling och hur ser det ut idag; Blended Learning, E-learning, Rapid learning, Mobile learning, Gamification, Distanslärande, Kollaborativt lärande, Lärande på arbetsplats enligt 70.20.10-modellen
 • Hur ser branschavtal framtagna av Promise ut och varför.

Försäljning och presentationsteknik, 10p

Studenten ska efter avslutat kurs ha kunskap om hur en ide pitchas och hur och var branschen säljer sina produkter (tex mässor, branschforum mm).

Exempel på innehåll:

 • Försäljningsprocesser.
 • Säljmetodik, avslut, accept och förfrågan.
 • Presentationsteknik och praktisk retorik.
 • Branschens vanligaste mötesforum (mässor mm).

Operativ projektledning, 20p

Studenten ska kunna bidra aktivt i projektgrupper och kunna driva ett eller flera mindre projekt parallellt, med förståelse för affärsnyttan. Studenten ska också kunna genomföra egna idéer i projektform eller i egen verksamhet.

Exempel på innehåll:

 • Typer av projekt
 • Projektfaser; planering, genomförande och uppföljning
 • Kompetenser och projektroller
 • Gruppdynamik och konflikthantering
 • Agila produktionsmetoder
 • Projektera, starta och driva egna idéer/eget företag
 • Kreativitet, uthållighet och självförtroende
 • Affärsinriktat utvecklingsarbete; idé – affärsidé – affärsnytta
 • Lösa sammansatta problem tillsammans med andra kompetenser
 • Avtalsrätt i praktiken; standardavtal, fallgropar, mallar och tips. LOU.
 • Kommunicera mot uppdragsgivare, internt som externt.
 • Kunna genomföra en beställning/upphandling med tillhörande kravspecifikation av kursmodul

Visioner och framtida trender, 10p

Du ska innan examen fått ta del av branschens senaste erfarenheter och produktioner för att kunna examineras med efterfrågad och högaktuell kunskap.

Exempel på innehåll:

 • Trendrapport
 • Branschens senaste produktioner, erfarenheter och framtidsvisioner
 • Vad händer inom teknik, forskning, kommunikation och lärande

Visuell kommunikation, 30p

Kursen ger förståelse för det visuella i en e-learning, layout, design, formspråk samt formgivning i digitala kanaler. Du lär dig programvara som är användbar och effektiv i den praktiska produktionen.

Exempel på innehåll:

 • Upphovsrätt
 • Visuell kommunikation – vad tillför bild, färger, grafiska element, rörelse i en kursproduktion
 • Grafisk form för digitala kanaler
 • Digitalfoto och bildbehandling
 • Rörlig bild, animation och streaming
 • Redigering av rörlig bild och ljud
 • Bild och design för enklare trycksaksproduktion

Examensarbete, 40p

Examensarbetet ska vara en sammanfattning av uppnådda kunskaper och färdigheter. Projektet kan till exempel vara en förstudie/beslutsunderlag för en utbildningsinsats eller en jämförande studie av olika författarverktyg. Projektet kan även vara en mindre e-learningproduktion eller ett produktionsmanus. Projektarbetet ska dokumenteras i alla stadier för att säkerställa produktionsgången och leveransen. Projekten bedöms och redovisas för ledningsgruppen och  branschrepresentanter. I examensarbete ingår även CV-skrivande och portfolioskapande.

Exempel på innehåll:

 • Inlämning av idé
 • Godkännande av idé av handledaren
 • Kreativ brief
 • Tidsplan
 • Projektarbete
 • Dokumentation
 • Muntlig redovisning av examensarbete
 • Opposition på annan students rapport
 • CV
 • Portfolio

LIA 1, 40p

Målet med första LIA-perioden är att du ska förankra de kunskaper som du fram till LIA starten fått på utbildningen. Vidare får du kunskap om vilka förväntningar och krav som hör ihop med yrkesrollen.

Under LIA-perioden ska du utföra relevanta arbetsuppgifter under handledning, med utgångspunkt från sina kunskaper. Du ska öva och utveckla förmågan att tillämpa dina kunskaper i praktiken.
När du startar LIA 1 har du grundläggande kunskaper och färdigheter i bla:

 • Manus- och textproduktion
 • Produktion och författarverktyg
 • Blended Learning, hur man integrerar olika metodiker i en kurs
 • Projektarbete

När du kommer till din LIA-plats ska handledaren känna till vilka kunskaper du har och vilka krav och förväntningar de bör ha på dig.
Studenten och LIA företaget har tillsammans tagit fram en handlingsplan med fokus på att den studerande ska få praktisera och tillämpa sina kunskaper.

LIA 2, 90p

Inför LIA 2 ska du ha reflekterat över erfarenheter från LIA 1 och dokumenterat detta. Nu ska du ha hittat ett företag/bransch där du vill fördjupa dina kunskaper och förstärka din kompetens.

Det huvudsakliga målet med LIA 2 är att du ska få anställning eller komplettera din tidigare LIA-period för att få en så komplett CV/Portfolio som möjligt.

På grund av att utbildningsprojekt på LIA-företaget ofta löper över en relativt lång tid har vi valt att ge möjlighet till en lång sammanhängande LIA-period. Denna kan naturligtvis när så är lämpligt delas upp i två perioder.