Under helgen den 4-5 november inkom anklagelser om en sexistisk och kränkande miljö på Medieinstitutet, något som är helt oacceptabelt och strider mot skolans värdegrund. Vi har nolltolerans mot kränkande beteende och sexistiska kommentarer. Anklagelserna avser de TV-relaterade utbildningarna TV-produktion, Redigerare och Online Video Producer i Stockholm.

Så fort vi fick kännedom om anklagelserna tillsatte vi en utredning med syftet att snarast gå till botten med vad som hänt och vidta nödvändiga åtgärder. Därför har vi valt att omgående avsluta samarbetet med en extern lärare vid de berörda utbildningarna. Vi har också, efter tydliga indikationer som inkommit under veckan, valt att tills vidare stänga av en utbildningsledare.

Att våra studerande trivs och känner att de vistas i en trygg och god arbetsmiljö är vår absolut viktigaste prioritering. Vi tar den här situationen på största allvar och vill också att våra studerande ska känna sig inkluderade i vårt arbete. Vi informerar löpande våra studerande kring vilka åtgärder som vidtas, vi för kontinuerliga samtal med studeranderepresentanter tillsammans med utredningens externa part. Vi samlar de studerande för informationsmöten och uppdaterar informationen kring händelsen på vår webb. Där har vi också upprättat en anmälningsadress för de som upplever att de blivit utsatta för sexistisk och kränkande behandling.

Vi har under de två senaste åren känt till att det funnits ett olämpligt beteende hos ett fåtal enskilda individer. Dessa beteenden har vi försökt komma tillrätta med genom ett antal åtgärder. Vi har uppenbarligen inte gjort tillräckligt. Efter att vi har uppmanat till anmälningar har vi fått in flera beskrivningar av situationer på de TV-relaterade utbildningarna som för oss är helt oacceptabla. Det handlar om en nedvärderande machokultur som vi nu ska gå till botten med. Vi kommer därför bredda vår utredning för att genomlysa hela vår företagskultur. Ingen ska behöva utsättas för sexistisk och kränkande behandling på sin utbildning. Vi hoppas innerligt att vi har studenternas och våra samarbetspartners förtroende under utredningstiden.

Om du har frågor eller vill diskutera något är du välkommen att kontakta Erik Bodén, tf VD på erik@medieinstitutet.se