Kategori: Okategoriserade

Make Equals rapport klar

Medieinstitutet har anlitat Make Equal, lösningsfokuserade jämlikhetsexperter, för att genomföra en extern, oberoende granskning av vår organisation, vår kultur och om det finns upplevelser av diskriminering, utanförskap och begränsande normer i verksamheten.

Undersökningen, där 311 av 953 studenter svarat, visar att nio av tio studenter känner sig trygga på skolan. På den övergripande frågan om trygghet blev medelvärdet på 6,3 på en 7-gradig skala. ”Sett till de generella svaren skattar studenterna skolmiljön högt. En majoritet svarar exempelvis en sjua på frågan om de känner sig trygga på skolan, och medelvärdet för svaret är drygt sex.”, skriver Make Equal i sin rapport.

Parallellt med de genomgående goda resultaten avseende studiemiljö, ger studenterna på utbildningen TV-produktionsspecialist i Stockholm en avvikande bild. Deras svar visar på upplevelser av diskriminering i huvudsak kopplat till en utbildningsledare och en extern lärare.

En rad åtgärder har redan vidtagits för att förbättra studiemiljön på de TV-relaterade utbildningarna, bl a har samarbetet avslutats med de två utpekade personerna. Dessutom bedrivs TV-utbildningarna sedan augusti 2017 tillsammans med övriga utbildningar på Tegeluddsvägen och inte i egen, fristående lokal, detta för att säkerställa kvalitet, kontroll och en sund kultur. Två nya utbildningsledare har anställts under 2017. De positiva effekterna av dessa åtgärder börjar nu få fullt genomslag.

Utanförskap, diskriminering och trakasserier drabbar oftast enskilda. Även om den stora majoriteten inte upplever några former av diskriminering eller trakasserier betyder det inte att problem inte finns. För den enskilde är upplevelsen lika oönskad. Därför genomför vi nu en rad ytterligare åtgärder för att säkerställa en trygg studerandemiljö för alla studenter:

  • Löpande utbildningsinsatser för såväl studerande, personal och externa lärare/konsulter. Ett första utbildningstillfälle genomförs under våren 2018.
  • En särskild ”Code of Conduct” tas fram för studerande, personal, externa lärare och LIA-handledare. Alla som studerar eller arbetar på skolan måste acceptera att följa de regler som stipuleras i denna. Uppdateras årligen.
  • Löpande undersökningar om upplevelser av utanförskap, diskriminering och trakasserier. (Primärt via befintliga studerandeenkäter som utökas till att inkludera värdegrundsfrågor två gånger per termin).
  • Förtydligande om hur upplevelser av diskriminering och trakasserier ska rapporteras inom skolan. Tydliga rutiner för anmälan, utredning, åtgärd, dokumentation, återkoppling och uppföljning.
  • Vår värdegrund ses över i samarbete med våra studerande och uppdateras kontinuerligt.

Vi ska ha ett inkluderande förhållningssätt och ett öppet och respektfullt klimat. Målet är att ingen studerande eller medarbetare ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling på Medieinstitutet.

Make Equal klara i januari 2018

Medieinstitutet har, som vi tidigare berättat, anlitat jämlikhetsexperterna Make Equal för att genomföra en extern, oberoende granskning av vår organisation. Informationsinsamlingen, där även studenternas upplevelser kartlagts, är nu klar. Detta kommer att sammanställas av Make Equal och mynnar ut i en rapport som kommer att levereras till oss i början av år 2018. Vi räknar med att kunna presentera resultatet under andra halvan av januari. Parallellt med detta planeras utbildningsinsatser i värdegrundsarbete för såväl personal, externa lärare/konsulter som studenter.

All information kring detta hittar du på http://medieinstitutet.se/utredning/

Medieinstitutet anlitar Make Equal

Medieinstitutet anlitar Make Equal, lösningsfokuserade jämlikhetsexperter, för att genomföra en extern, oberoende granskning av hela organisationen, vår kultur och om det finns upplevelser av diskriminering, utanförskap och begränsande normer i verksamheten. Syftet är att ta reda på om det finns problem i organisationen som vi förbisett. Inom ramen för granskningen kommer även studenternas upplevelser kartläggas. Arbetet beräknas vara klart före jul. Parallellt planeras utbildningsinsatser i värdegrundsarbete för såväl personal, externa lärare/konsulter som studenter.

Ingen ska behöva utsättas för sexistisk eller kränkande behandling på sin utbildning.

Medieinstitutet låter Make Equal granska hela organisationen

Som tidigare kommunicerats har vår internutredning visat på ett olämpligt beteende och machokultur hos två personer med koppling till de TV-relaterade utbildningarna, en extern lärare/konsult och en anställd utbildningsledare. Ingen av dessa finns längre kvar på skolan.

Nu tar vi nästa steg och genomför en extern, oberoende granskning. Make Equal, som är lösningsfokuserade jämlikhetsexperter, har fått uppdraget att granska hela företaget, inklusive vår personal och vår företagskultur. Syftet är att ta reda på om det finns problem i organisationen som vi förbisett. Inom ramen för granskningen kommer även studenternas upplevelser kartläggas.

Ingen ska behöva utsättas för sexistisk eller kränkande behandling på sin utbildning.

Om du har frågor eller vill diskutera något är du välkommen att kontakta Erik Bodén, tf VD, på erik@medieinstitutet.se

Utredning avseende anklagelser om sexistisk och kränkande miljö

Internutredningen avseende anklagelser om sexistisk och kränkande miljö vid Medieinstitutet är nu genomförd. Utredningen bekräftar bilden av ett olämpligt beteende och machokultur vid TV-utbildningarna. Detta är helt oacceptabelt och strider mot skolans värdegrund. Det finns dock inga misstankar om övergrepp eller andra spår av brottsliga handlingar.

Anklagelserna avser endast YH-utbildningarna TV-produktion, Redigerare och Online Video Producer och berör en extern konsult/lärare samt en anställd utbildningsledare. Vi valde att omgående avsluta samarbetet med den externa läraren och utbildningsledaren är fortsatt avstängd.

Trots att anklagelserna varit isolerade till två personer med koppling till de TV-relaterade utbildningarna, genomför vi nu en extern, oberoende granskning av hela företaget, inklusive vår personal och vår företagskultur. I denna vecka påbörjas genomlysningen som alltså genomförs av en extern aktör. Parallellt planeras utbildningsinsatser i värdegrundsarbete för såväl personal, externa lärare/konsulter som studenter.

Vi har vidare anlitat ett externt företag som bistår med professionella stödsamtal för de studenter som önskar.

Ingen ska behöva utsättas för sexistisk eller kränkande behandling på sin utbildning. Att våra studerande trivs och känner att de vistas i en trygg och god arbetsmiljö är vår absolut viktigaste prioritering.

Om du har frågor eller vill diskutera något är du välkommen att kontakta Erik Bodén, tf VD, på erik@medieinstitutet.se

 

Medieinstitutet utreder anklagelser om sexistisk och kränkande miljö

Under helgen den 4-5 november inkom anklagelser om en sexistisk och kränkande miljö på Medieinstitutet, något som är helt oacceptabelt och strider mot skolans värdegrund. Vi har nolltolerans mot kränkande beteende och sexistiska kommentarer. Anklagelserna avser de TV-relaterade utbildningarna TV-produktion, Redigerare och Online Video Producer i Stockholm.

Så fort vi fick kännedom om anklagelserna tillsatte vi en utredning med syftet att snarast gå till botten med vad som hänt och vidta nödvändiga åtgärder. Därför har vi valt att omgående avsluta samarbetet med en extern lärare vid de berörda utbildningarna. Vi har också, efter tydliga indikationer som inkommit under veckan, valt att tills vidare stänga av en utbildningsledare.

Att våra studerande trivs och känner att de vistas i en trygg och god arbetsmiljö är vår absolut viktigaste prioritering. Vi tar den här situationen på största allvar och vill också att våra studerande ska känna sig inkluderade i vårt arbete. Vi informerar löpande våra studerande kring vilka åtgärder som vidtas, vi för kontinuerliga samtal med studeranderepresentanter tillsammans med utredningens externa part. Vi samlar de studerande för informationsmöten och uppdaterar informationen kring händelsen på vår webb. Där har vi också upprättat en anmälningsadress för de som upplever att de blivit utsatta för sexistisk och kränkande behandling.

Vi har under de två senaste åren känt till att det funnits ett olämpligt beteende hos ett fåtal enskilda individer. Dessa beteenden har vi försökt komma tillrätta med genom ett antal åtgärder. Vi har uppenbarligen inte gjort tillräckligt. Efter att vi har uppmanat till anmälningar har vi fått in flera beskrivningar av situationer på de TV-relaterade utbildningarna som för oss är helt oacceptabla. Det handlar om en nedvärderande machokultur som vi nu ska gå till botten med. Vi kommer därför bredda vår utredning för att genomlysa hela vår företagskultur. Ingen ska behöva utsättas för sexistisk och kränkande behandling på sin utbildning. Vi hoppas innerligt att vi har studenternas och våra samarbetspartners förtroende under utredningstiden.

Om du har frågor eller vill diskutera något är du välkommen att kontakta Erik Bodén, tf VD på erik@medieinstitutet.se

Anklagelser om sexistisk och kränkande miljö vid Medieinstitutets TV-relaterade utbildningar i Stockholm

Vi har under helgen och måndag-tisdag nåtts av anklagelser om att miljön är sexistisk och kränkande vid de TV-relaterade utbildningarna i Stockholm. Det gäller alltså utbildningarna TV-produktion, Redigerare och Online Video Producer.

Vi ser oerhört allvarligt på detta då det strider mot vår värdegrund. Ingen ska uppleva att de utsätts för sexistisk och kränkande behandling på sin utbildning.

Det har funnits ett ärende med sexuella trakasserier studenter emellan som skedde utanför skoltid och som utreddes enligt lagar och regler under våren i samråd med Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Vi är otroligt stolta över all den kvinnliga kompetens som vi har försett arbetslivet med genom åren.

Vi har tillsatt en utredning bestående av Erik Bodén (VD), Maria Olin (rektor), Ann-Christine Edgren (TV-producent) och studeranderepresentanter från de innevarande klasserna för att få klarhet i vad som har hänt.

Vi har nu öppnat en mejlbox där vi tar emot anmälningar och uppmanar alla som anser sig ha blivit kränkta och utsatta för sexistisk och kränkande behandling att höra av er med det ni varit med om. Vi kommer att utreda alla konkreta anmälningar och utlovar självfallet sekretess. Ingen ska uppleva att de utsätts för sexistisk och kränkande behandling på sin utbildning.

anmalan@medieinstitutet.se

Erik Bodénerik@medieinstitutet.se, 08-442 95 13
Maria Olinmaria@medieinstitutet.se, 08-442 95 17

Vi har tagit hjälp av extern kraft och det går även bra att mejla till:
annchristine.edgren@telia.com