Kursplan för Webbanalytiker

Övergripande kursplan för Webbanalytiker

Kurs Poäng
Analytikern i den digitala organisationen 40
Digitala kanaler 30
Webbteknik 40
Webbanalys 55
Branschcertifiering inom webbanalys 10
Testning och konverteringsoptimering 20
LIA 1 50
Examensarbete 25
LIA 2 50
TOTALT 320

 

Analytikern i den digitala organisationen, 40 poäng

Kursen ger insikt och förståelse för hur företag centrerar sin verksamhet kring kunden. Hur funktioner och avdelningar påverkas av det digitala landskapet och förändrar företagets arbetssätt. Analytikerns arbete i organisationen och hur analys och data genomsyrar företagets infrastruktur. Hur företaget förflyttar insikt till genomförande och hur ”big data” blir ”smart data”.
Kursen ger kunskap om arbetsroller & funktioner samt marknads- & försäljningsavdelningens roll i företaget, lönsamhet & lönsamhetsberäkningar, den datadrivna organisationen och mottagaranpassning. Sammanställning och rapportering/presentation av data/resultat för olika intressenter/roller i en organisation. Vem i organisationen som behöver vilken data för att ta rätt beslut. Utformning av dataflöden/rapportering i ett företag för att skapa datadrivna åtgärder och intern/extern effektivitet. Verktyg för rapportering/presentation – både baserade på analysverktyg och verktyg för rapportering och presentation.

Delmoment

 • Den kundcentrerade affärsverksamheten
 • Den digitala och datadrivna organisationen
 • Webbanalytikerns roll
 • Big data och smart data
 • Rapportering och dataflöden
 • Dashboards och verktyg för rapportering
 • Presentationsteknik

Digitala kanaler, 30 poäng

Den studerande ska bli introducerade till det digitala ekosystemet och de digitala mediernas utveckling. Kursblocket syftar till att ge studenterna
grundläggande kunskaper i digital marknadsföring, vilka kanaler, verktyg och redskap som står till buds och hur de samverkar.

Delmoment

 • Sökmotoroptimering
 • Adwords
 • Social media advertising
 • Social media / content marketing
 • Display / Programmatic buying / Automatic trading
 • E-postmarknadsföring

Webbteknik, 40 poäng

Kursblocket syftar till att den studerande ska få tekniska kunskaper i hur Internet fungerar och hur en webbplattform är uppbyggd. De studerande ska få bred kompetens inom webbtekniker, i synnerhet klientsidans teknologier Javascript/jquery och HTML samt får en orientering i att det finns olika språk och plattformar server-side samt förståelse för databaser och språket SQL för att kunna arbeta med olika datakällor.

Delmoment

 • Webbkunskap
 • HTML
 • JavaScript
 • DOM/BOM
 • jQuery
 • Databaskommunikation

Webbanalys, 55 poäng

Syftet är att den studerande ska få djupgående förståelse i webbanalys och
hantering av branschledande webbanalysprogram, t ex Google Analytics
och Adobe Analytics, men också specifika verktyg för specifika kanaler och ändamål. Den studerande får kunskap inom konvertering, spårning, måluppfäljning, KPIer, nyckeltal, rapportering, utvärdering, attribution,
attributionsmodellering, implementation, tracking, tag management, signifikanstestning, statstik, optimering, analys, multikanalsanalys,
datadriven analys, mätplan, kommunikationsmål, köpprocessen, etc.

Delmoment

 • Webbanalysteori
 • Statistik och statistiska begrepp
 • Google Analytics
 • Adobe Analytics
 • Tag management och verktyg
 • Andra analysverktyg och metodiker
 • Bortom analysverktygen – affärsutveckling och BI

Branschcertifiering inom webbanalys, 10 poäng

Som en del av plattformen Google Partner, google.com/partners, ska den studerande certifiera sig inom Googles analysverktyg Google Analytics.
Andra momentet inom kursen är certifiering i Optimizely, vilket är branschen vanligaste verktyg för testning och konverteringsoptimering. Detta delmoment genomförs i samband med kursen ”Testning och konverteringsoptimering”.

Testning och konverteringsoptimering, 20 poäng

Målet med kursen är att ge den studerande färdigheter i att genomföra relevanta tester av webbplatsinnehåll, trafikströmmar och besöksbeteende samt förmåga att dra slutsatser från resultaten. Den studerande ska förstå när man ska utföra ett test, vilket typ av test, relevanta verktyg för testet, viktiga parametrar för bedömning av utförande, genomföra testet, dra slutsatser och sammanställa resultatet av testet. Den studerande ska också kunna bedöma om och när ett test inte är relevant eller genomförbart.

Delmoment

 • Testning och konverteringsoptimering
 • A/B-tester och multivariata tester
 • Webbpsykologi och UX
 • Användbarhetstestning
 • Hypoteser, prioritering och testplan
 • Metoder och verktyg för testning/konverteringsoptimering
  T.ex. Optimizely, Hotjar, Frosmo, etc.
 • Konfiguration och script-utveckling för testning
 • Personalisering / Marketing automation

LIA 1, 50 poäng

Den studerande ska erhålla en introduktion till branschen, men också kunna utföra relevanta arbetsuppgifter utifrån de kunskaper som hen fått fram till LIA1 startar. Hen ska få en inblick i den egna yrkesrollen, men även relaterade yrkesroller. Hen får möjlighet att knyta kontakter och orientera sig inför LIA2. Praktikplatserna utgörs av företag med stort onlinefokus; t ex e-handel och digitala strategibyråer, konsultföretag specialiserade på webbanalys, sökföretag, medierådgivare inom Internet. När den studerande startar LIA 1 har hen kunskaper, färdigheter och kompetenser från kursblocken:

 • Analytikern i den digitala organisationen
 • Digitala kanaler
 • Webbteknik
 • Webbanalys

Examensarbete, 25 poäng

Examensarbetet kännetecknas av komplexitet och omfattning. Projektet ska vara en sammanfattning av utbildningen där den studerande får möjlighet att använda all uppnådd kunskap och färdighet för att ta fram ett projekt. Projektet syftar till att den studerande fördjupar sig i ett eller flera delmoment/områden. Den studerande utformar och genomför ett examensprojekt med handledare och utvärderare från branschen med mångårig erfarenhet inom området. Projektet uppmuntras till att innefatta ett skarpt företag/organisation för att efterlikna den framtida yrkessituationen och verkligheten maximalt. Då branschen inom programmatisk datadriven marknadsföring ofta berör även dokumentation och kommunikation på engelska ska projektarbetet även resultera i en summary på engelska.

Projektet innehåller:

 • Projektidé
 • Projektbrief
 • Avstämning av brief
 • Projektproduktion
 • Mellanredovisning
 • Slutredovisning
 • Skriftligt arbete på svenska med engelsk summary
 • Projektpresentation

LIA 2, 50 poäng

Den studerande ska kunna applicera kunskaper inhämtade under den skolförlagda och tidigare arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen och omsätta dessa i praktiken. Men även ta eget ansvar för genomförande av arbetsuppgifter. Hen ska genom att inrikta sig mot ett specifikt yrkesområde få en djupgående förståelse kring den egna yrkesprofessionen och förberedas för yrkeslivet.
Under LIA 2 ska studenten också knyta viktiga kontakter inför anställning efter slutförd utbildning. Praktikplatserna utgörs av företag med stort onlinefokus; t ex e-handel och digitala strategibyråer, konsultföretag specialiserade på webbanalys, sökföretag, medierådgivare inom Internet.