Kursplan för Webbanalytiker

Övergripande kursplan för Webbanalytiker

Affärsmannaskap & Digital transformation 15
Digital marknadsföring 25
Examensarbete 25
Kompetensportfölj & Entreprenörskap 10
Konverteringsoptimering & testning 20
LIA 1 50
LIA 2 50
Presentation & Visualisering av data 20
Statistik & mätmetodik 15
Webbanalys med branschcertifiering 50
Webbteknik 40
TOTALT 320

 

Affärsmannaskap & Digital transformation, 15 p

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till yrkesrollen som webbanalytiker samt behandla affärsmannaskap inom digital transformation. Kursen behandlar vidare hur analys- och rapporteringsarbete bedrivs och utmaningarna beträffande kommunikation
kring data inom en digitalt driven organisation.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper i analytikerns arbete i organisationen och om hur analys och data ska genomsyra företagets infrastruktur samt förmåga att fram målsättning och mätpunkter.

Digital marknadsföring, 25 p

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper i hur digital marknadsföring bedrivs, för att i rollen som webbanalytiker kunna mäta, analysera och samla in data och förstå hur webbanalytikerns arbete samverkar med den digitala marknadsföringen.

Kunskaper
Om digitala marknadsföringskanaler.
Om sökmotoroptimering och sökordsanalys. Om sökmotormarknadsföring.
Om marknadsföring inom sociala medier och innehållsmarknadsföring. Om programmatiska köp och automatiserade processer och e- postmarknadsföring.

Examensarbete, 25 p

Målet med kursen är att den studerande ska behandla innehåll inom teoretisk och praktisk mätning, analys och rapportering av data och testning och optimering av digitalt beteende på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling.

Kompetenser:
Kursen ger kompetens att självständigt behandla innehåll inom teoretisk och mätning, analys och rapportering av data och testning och optimering av digitalt beteende på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling.

Kompetensportfölj & Entreprenörskap, 10 p

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Konverteringsoptimering och testning, 20 p

Kursens syfte är behandla analysarbete för konverteringsoptimering, hur en webbplats prestanda förbättras samt hur testning av digitala beteenden bedrivs och genomförs.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg och arbetsmetodiker som krävs för att bedriva testnings- och optimeringsarbete i yrkesrollen som webbanalytiker.

LIA 1, 50 p

Den studerande ska erhålla en introduktion till branschen, men också kunna utföra relevanta arbetsuppgifter utifrån de kunskaper som hen fått fram till LIA1 startar. Hen ska få en inblick i den egna yrkesrollen, men även relaterade yrkesroller. Hen får möjlighet att knyta kontakter och orientera sig inför LIA2. Praktikplatserna utgörs av företag med stort onlinefokus; t ex e-handel och digitala strategibyråer, konsultföretag specialiserade på webbanalys, sökföretag, medierådgivare inom Internet. När den studerande startar LIA 1 har hen kunskaper, färdigheter och kompetenser från kursblocken:

LIA 2, 50 p

Den studerande ska kunna applicera kunskaper inhämtade under den skolförlagda och tidigare arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen och omsätta dessa i praktiken. Men även ta eget ansvar för genomförande av arbetsuppgifter. Hen ska genom att inrikta sig mot ett specifikt yrkesområde få en djupgående förståelse kring den egna yrkesprofessionen och förberedas för yrkeslivet.
Under LIA 2 ska studenten också knyta viktiga kontakter inför anställning efter slutförd utbildning. Praktikplatserna utgörs av företag med stort onlinefokus; t ex e-handel och digitala strategibyråer, konsultföretag specialiserade på webbanalys, sökföretag, medierådgivare inom Internet.

Presentation & Visualisering av data, 20 p

Kursens syfte är att behandla hur sammanställning, rapportering och presentation av data bedrivs i rollen som webbanalytiker för olika intressenter i en organisation.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om vem i organisationen som behöver vilken data för att ta rätt beslut och färdigheter i de verktyg och arbetsmetodiker som krävs för att kunna presentera och visualisera data i yrkesrollen som Webbanalytiker.

Statistik & mätmetodik, 15 p

Kursens syfte är att behandla statistiska begrepp och mätmetodiker inom arbete med mätning, analys och rapportering av data

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper i olika mätmetodiker och hur dessa appliceras inom mätning, analys och rapporteringsarbete.

Webbanalys med branschcertifiering, 50 p

Kursens syfte är att behandla hur mätning- och analysarbete bedrivs i
yrkesrollen som webbanalytiker.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserade färdigheter inom de verktyg, system och arbetsmetodiker som krävs för att bedriva mätning- och analysarbete i yrkesrollen som webbanalytiker, samt att den studerande ska certifiera sig i branschverktyg inom webbanalys.

Webbteknik, 40 p

Kursens syfte är att behandla webbteknik och hur digitala plattformar är uppbyggda. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i olika webbtekniker, i synnerhet klientsidans teknologier och förståelse inom serverside-teknologi.