Kursplan för Webbkommunikatör

Övergripande kursplan för Webbkommunikatör

Kurs Poäng
Praktiskt skrivande 60
Kommunikation 40
Producera för digitala kanaler 70
Operativ projektledning 20
Marknadsföring i digitala kanaler 20
Affärsmannaskap och entrepenörskap 20
LIA 1 30
LIA 2 50
LIA 3 50
Examensarbete 40
TOTALT 400

 

Praktiskt skrivande, 60 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupade färdigheter i praktiskt skrivande för digitala kanaler i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter för att kunna anpassa sitt skrivande efter givna förutsättningar, i olika digitala kanaler och med olika syften och för olika målgrupper i yrkesrollen som webbkommunikatör.

 • I journalistikens grunder
 • I kommersiellt skrivande
 • I källkritik
 • Om nyhetsvärdering
 • I textredigering
 • Om den redaktionella processen
 • I vinkling och tonalitet
 • I sökmotoroptimering
 • Om att skriva för sociala medier
 • I att skriva journalistiska texter
 • I att skriva sökmotoroptimerade texter
 • I att skriva anpassat för olika kanaler, syften, mål och målgrupper
 • I att skriva texter för intern och extrem kommunikation
 • I att Skriva med olika syften, ex säljande, informerande
 • I att skriva på uppdrag
 • Content Marketing och Native Advertising
 • I att skriva säljande texter och webbcopy
 • I att skriva texter med syfte att konvertera
 • I att kunna bearbeta en text och ge feedback
 • Att självständigt producera digitalt textinnehåll efter givet mål, syfte, målgrupp och anpassat efter olika kanaler och i olika roller.

Kommunikation, 40 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupade färdigheter i kommunikation avseende digitala/sociala medier i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Målet med kursen är att den studerande ska få de grunder som krävs för att praktiskt kunna genomföra effektiv kommunikation utifrån bestämda syften och mål samt mot olika målgrupper i olika digitala kanaler.

 • I olika kommunikationsmodeller
 • Om olika syften med kommunikation gällande exempelvis krishantering
  och varumärkesbyggande
 • Om skillnaden i kommunikation hos företag, offentlig verksamhet och
  organisationer
 • Om digitala mediers möjlighet till påverkan
 • Om målgruppers beteenden
 • I mät- och analysverktyg, ex Google Analytics
 • Om skillnaden mellan att kommunicera mot konsument och företag
 • Formulera syften och mål med kommunikationen
 • Kunna dra slutsatser av mätning och analys
 • Kunna prioritera målgrupper och matcha dem med olika kanaler
 • Göra kanalval baserat på mål, syften och målgrupp
 • Att utifrån syften och mål skapa en digital kommunikationsstrategi för exempelvis ett företag/verksamhet/organisation

Producera för digitala kanaler, 70 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupade färdigheter digital produktion i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna producera, publicera och vidareutveckla olika typer av innehåll, skräddarsytt för olika kanaler, syften, mål och målgrupper.

 • I förutsättningar för publicering av innehåll på de dominerande sociala
  kanalerna
 • I grundläggande kunskaper i annonsering/sponsring av innehåll i sociala medier
 • Om förutsättningar för Paid Social, SEM, Adwords etc
 • Om aktuella CMS,
 • I produktion av rörligt innehåll
 • Om trender inom området rörlig bild
 • Om produktion av ljud, ex podcasts
 • I grunder i fotografi och bildredigering
 • I att redigera bilder
 • I enklare redigering av rörlig bild i olika program
 • I att Publicera innehåll i olika CMS,
 • I att publicera i olika CMS,
 • Att kunna anpassa och optimera olika typer av innehåll för olika sociala
  medier lika sociala medier i olika syften
 • I att löpande analysera och vidareutveckla innehåll
 • I att beställa innehåll eller delar av innehåll – I att kunna producera rörlig bild
 • Ansvara för att skapa och redigera textbaserat eller visuellt innehåll i olika publiceringssystem i relevanta kanaler inom digital produktion.
 • Självständigt kunna verka som kommunikatör med ansvar för en eller
  flera kanaler inom digital produktion.

Operativ projektledning, 20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupad förståelse för olika processer inom projektledning i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper för att aktivt kunna bidra med kunskap i såväl teorin som i praktiken i
projektgrupper eller som projektledare.

 • Om olika projektmodeller,
 • Om hur grupper och individer i grupp fungerar
 • Om metoder för feedback
 • Om verktyg och molntjänster för att driva projekt
 • Om ett projekts olika faser
 • I att kunna omsätta projektmodeller i praktiken och kunna arbeta i olika
  typer av projekt
 • I att kunna arbeta agilt i projekt
 • I att ge och ta konstruktiv feedback
 • I att administrera projekt med hjälp av olika verktyg och molntjänster
 • Ansvara för och driva ett eller flera mindre projekt parallellt
 • Genomföra egna och andras idéer i projektform

Marknadsföring i digitala kanaler, 20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupad kunskap för olika processer inom marknadsföring i digitala kanaler i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper inom marknadsföring och marknadskommunikation i teorin och hur det praktiskt
appliceras i dagens digitala landskap.

 • I marknadsföringens roll inom kommunikation
 • Om begrepp och metoder inom marknadsföring
 • Om Content Marketing
 • Om Native Advertising
 • Om SEO, SEM, Adwords, Paid Social
 • Om marknadsföringslagen
 • I webbanalys, konvertering
 • I varumärkeskännedom och varumärkesattityd – Om ett varumärkes betydelse och identitet – Mät- och analysverktyg för digitala satsningar
 • Om varumärkesbyggande
 • I att göra målgruppsanalyser
 • I att göra omvärldsanalyser
 • I att förstå skillnaderna mellan de olika kanalerna och därmed kunna göra relevanta kanalval i marknadsföringsprojekt
 • Planera och genomföra marknadsföringsinsatser med verktyg och
  metoder som Content Marketing, Native, SEO, SEM, Adwords, Paid Social
 • I att genomföra målgruppsanalys och kunna segmentera ett företags olika målgrupper
 • I att genomföra företags-/konkurrensanalys
 • I att kunna dra slutsatser av mätning och analys av exvis Facebook-
  annonsering
 • Ansvara för och genomföra olika digitala marknadsföringsaktiviteter.

Affärsmannaskap och entreprenörskap, 20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupad kunskap i olika processer och metoder inom affärsmannaskap och entreprenörskap i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper för att självständigt kunna driva idéarbete och presentera/pitcha det färdiga resultatet för kund eller medarbetare.

 • I att paketera budskap
 • Om modeller för idearbete och workshops
 • I säljmetodik
 • I visualisering och retorik
 • Om relevanta lagar och avtal
 • I hur man tar fram en projektbudget
 • Driva workshops och arbetsmöten
 • Göra intäkts- och kostnadskalkyler
 • Göra budgetuppföljning
 • Göra säljande presentationer av ideer såväl internt som externt
 • Självständigt bedriva framtagande av en kreativ idé samt införsäljning av densamma till kund eller internt.

LIA 1, 30 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupad kunskap i yrkesrollen som webbkommunikatör. Även att förankra kunskaper som hen har fått fram till LIA-starten.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter inom strategisk innehållsproduktion avseende digital kommunikation i yrkesrollen som webbkommunikatör.

 • Om yrkesrollen och branschen
 • Om krav på yrkesrollen i branschen
 • Om ansvarsområden för yrkesrollen
 • Planera och utföra yrkesrollsspecifika arbetsuppgifter och processer.
 • På ett självständigt sätt, under handledning, utföra relevanta arbetsuppgifter inom digital marknadsföring/kommunikation i yrkesrollen som webbkommunikatör.

LIA 2, 50 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad färdighet i digital kommunikation i yrkesrollen som webbkommunikatör. Även att förankra förvärvade kunskaper och färdigheter som hen har fått fram till LIA-starten.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kompetens strategisk innehållsproduktion avseende digital kommunikation i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Om LIA1 gjort på beställarsidan är det önskvärt att LIA 2 göras på leverantörssidan (eller tvärtom) då båda perspektiven är efterfrågade i den framtida yrkesrollen som Webbkommunikatör.

 • I yrkesrollen som webbkommunikatör
 • I att självständigt kunna utföra överenskomna moment på en arbetsplats
 • I att planera, utföra och identifiera yrkesrollsspecifika arbetsuppgifter och processer.
 • I att omsätta kunskaper och färdigheter till praktisk nytta
 • I eget initiativtagande för att självständigt kunna utföra relevanta arbetsuppgifter inom kommunikation, marknadsföring och sociala medier.

LIA 3, 50 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad kunskap och färdighet i yrkesrollen som webbkommunikatör. Även att förankra kunskaper som hen har fått fram till LIA-starten.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla, förankra och fördjupa kompetens inom strategisk innehållsproduktion avseende digital kommunikation i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Om LIA1/LIA2 gjorts på beställarsidan är det önskvärt att LIA3 göras på leverantörssidan (eller tvärtom) då båda perspektiven är efterfrågade i den framtida yrkesrollen som Webbkommunikatör.

 • I yrkesrollen som webbkommunikatör.
 • I att planera, utföra och identifiera yrkesrollsspecifika arbetsuppgifter och processer.
 • Att på ett självständigt sätt jobba som Webbkommunikatör, Content Manager, Webbredaktör, Kommunikatör digitala kanaler, Marknadskommunikatör, Social Media Manager och Community Manager eller vad yrkesrollen kommer kallas 2020 och framåt.

Examensarbete 40 poäng

Kursens syfte är att, genom att samla den studerandes inhämtade kompetens under utbildningstiden, ge den studerande en fördjupad färdighet i arbetsprocessen och genomförandet inom specifika områden
inom webbkommunikation.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kompetens inom digital kommunikation och kunna bedriva ett projekt från idé/brief till färdigt resultat och rapport genom att arbeta självständigt och ta eget ansvar.

 • Om olika rapportformat
 • Om kvalitativa och kvantitativa undersökningar
 • Om enkätundersökningar
 • I hur man gör djupintervjuer
 • I att genomföra research, strukturera information och sammanställa en förstudie som utgör ett användbart underlag för beslut hos kunden
 • I att presentera och redogöra för sitt resultat i form av en övertygande och professionell presentation av förstudiens resultat
 • I att förstå sin egen utbildningsprocess och därmed kunna inventera i sin kompetens för att plocka fram det som behövs
 • I att göra både muntlig och skriftlig presentation
 • I att analysera någon annans arbete och kunna ge konstruktiv kritik
 • Bedriva fördjupat arbete inom webbkommunikation.