Kursplan för Webbutvecklare CMS

Övergripande kursplan för Webbutveckling Content Management System

Kurs Poäng
CMS – struktur, administration och frontend-utveckling 30
CMS – utbyggda system 25
CMS, projekt 40
Dynamiska webbplatser 20
Examensarbete 20
Innehållsproduktion CMS 20
JavaScript 35
Kompetensportfölj och Entreprenörskap 10
Lärande i arbete 1 50
Lärande i arbete 2 80
Objekt-orienterad PHP 30
Projekt – metodik och verktyg 20
Webbproduktion 20
TOTALT 400

 

CMS struktur, administration och frontend-utveckling, 30 p

Kursbeskrivning: Kursens syfte är att de studerande ska använda, och fördjupa tidigare förvärvade kunskaper i HTML, CSS, PHP, JavaScript och projektmetodik för att producera teman och mallar för CMS-baserade webbplatser.

Målet med kursen är att de studerande utifrån skisser ska bygga teman till CMS:er från grunden. De lär sig behärska de nödvändiga teknikerna för gränssnittsdesign i CMS:er, samt även bygga ut befintliga CMS:er med fler funktioner, både den publika delen av webbplatsen såväl som administrationsgränssnittet.

Kunskaper

 • i skissarbete med sk wireframes
 • i integration av js-bibliotek
 • i aktuella produktionstekniker för CSS
 • i webbläsares konsolverktyg

Färdigheter

 • arbeta med skisser för webbplatser
 • producera teman i CMS
 • arbeta med tillägg och moduler
 • integrera bibliotek för responsiv design

Kompetenser

 • att designa responsiva teman i CMS med js-bibliotek
 • att producera egna teman och mallar för CMS
 • att utöka funktionalitet i CMS med tillägg/moduler
 • att anpassa och bygga ut administrationsgränssnittet i CMS:er 

CMS utbyggda system, 25 p

Kursbeskrivning: Kursens syfte är att de studerande ska använda, och fördjupa samtliga tidigare förvärvade kunskaper för att producera egna tillägg och moduler i CMS-baserade webbplatser för utökad funktionalitet.

De studerande ska efter kursen kunna skapa egna tillägg och moduler, arbeta med databasstrukturer i CMS:er, publicera och förvalta CMS, samt underhålla och vidareutveckla en CMS-driven webbplats.

Kunskaper

 • om roller och rättigheter i CMS
 • om informationsarkitektur och datamodellering
 • i layout-modeller och data-vyer
 • i avancerad programmering med PHP och JavaScript
 • i publicering och förvaltning – deployment och kontinuerlig integration
 • i integration (import – export)

Färdigheter

 • producera moduler och tillägg för utökad funktionalitet i CMS:er
 • datahantering i CMS:er
 • förvaltning av CMS-baserade webbplatser
 • datahantering i CMS

Kompetenser

 • att planera, producera och utveckla plug-in och moduler för CMS för utökad funktionalitet
 • att publicera, administrera, underhålla och uppdatera CMS-baserad webbplats

CMS, projekt, 40 p

Kursens syfte är att de studerande, genom att arbeta med projekt, ska repetera och fördjupa sig i alla tidigare tekniker, samtidigt som det  projekten tillförs nya moment.

Delar i projekt är

 • e-handelssystem
 • skapa kopplingar till sociala medier
 • kartor och positionering
 • flerspråkighet
 • säkra kod med avseende på attacker mot databaser
 • testa CMS-baserade webbplatser med avseende på säkerhet
 • testa CMS-baserade webbplatser med avseende på funktion

Kunskaper

 • om teckenkodning och teckenuppsättningar för webb
 • om hacknings-metoder som hotar webbplatser och databaser
 • i avancerade tekniker i PHP-programmering
 • i testning avseende funktionalitet och säkerhet
 • felkorrigering, sk debugging

Färdigheter

 • installera och konfigurera moduler och tillägg för flerspråkighet
 • installera och konfigurera av moduler för e-handel
 • använda API:er i CMS:er, ex Googles karttjänster
 • koppla webbplats till andra webbtjänster, ex sociala medier
 • testa webbplatser funktionalitet och säkerhet

Kompetenser

 • att producera och bygga ut komplexa webbplatser med ett ett flertal funktioner som exempelvis flerspråkighet, e-handel och karttjänster
 • att testa och välja ut lämpliga moduleroch plug-ins
 • att koppla webbplatser till andra tjänster och webbresurser
 • att testa och korrigera webbplatser med avseende på säkerhet

Dynamiska webbplatser, 20 p

Kursens syfte är att behandla grundläggande tekniker inom webbutveckling för att skapa webbplatser där information kan lagras, hanteras, analyseras och presenteras. De studerande ska få en förståelse för de olika delarna och språkens roll i produktion av databas-driven webbplats, såsom databas och dess koppling till webbgränssnittet.

Efter avslutat kurs ska de studerande kunna skapa och modellera en databas och bygga ett webbgränssnitt för inmatning och utvisning av data, samt använda frågespråket SQL för att skapa, hämta och filtrera, modifiera, sortera och radera data. .

Kunskaper

 • om relationsdatabaser i allmänhet och databashanteraren MySQL i synnerhet
 • om regler för databasmodellering
 • om klient- och server-baserade scriptspråk
 • i HTML-formulär som kommunicerar med databas via PHP
 • i PHP’s grunder för kommunikation med databas
 • i att använda frågespråket SQL för att skapa, hämta och filtrera, modifiera, sortera samt radera data

Färdigheter

 • skapa och modellera databaser
 • koppla databaser till ett webbgränssnitt med PHP
 • bygga webbformulär för inmatning av data till databas
 • visa ut data på webben

Kompetenser

 • att planera och genomföra framtagandet av användar- och databasdrivna webbplatser
 • skapa och modellera databaser med optimal utbyggbarhet och enligt normaliseringsformer
 • bygga gränssnitt för hantering av data i databaser via webben på ett säkert sätt 

Examensarbete, 20 p

Kursens syfte är att den studerande i projektform ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Målet med kursen är att den studerande i en webbproduktion ska påvisa uppnådda färdigheter och kompetenser i de verktyg och tekniker som gåtts igenom under utbildningen.

Examensarbete ska utgöras av ett praktiskt arbete, exempelvis en CMSbaserad webbplats, ett tillägg till något av CMS-systemen eller ett eget CMS-tema. Arbetet ska ge den studerande fördjupade kunskaper i utbildningens ämnen. Projektarbetet ska dokumenteras i alla stadier.

Examensarbetet kan med fördel utgöras av ett uppdrag i samarbete med LIA-företaget.

Kunskaper

 • i projekthantering och avstämningar, deadlines och presentation
 • i att jobba mot kravspecifikation och brief

Färdigheter

 • utveckla egna idéer
 • planera, tidsestimera och beräkna projekts omfattning
 • presentera idé och demonstrera slutprodukt
 • driva ett projekt och dess utveckling

Kompetenser

 • att självständigt planera, tidsestimera, producera och slutföra ett projekt
 • att dokumentera, rapportera och presentera utfört projektarbete

Innehållsproduktion i CMS, 20 p

Kursens syfte är att behandla de moment och verktyg som krävs för att installera och publicera en webbplats med CMS med systemens inbyggda val och funktioner.

De studerande lär sig att hämta och sätta upp ett CMS, bygga strukturen och göra enklare modifieringar. De lär sig i ett simulerat flöde att utifrån en kunds krav och önskemål bygga webbplats lokalt för att, när produkten är färdig, publicera på webbhotell, där kunden fyller med innehåll.

Kunskaper

 • om hur PHP-baserade CMS:er fungerar
 • om olika server-teknologier och PHP-versioner
 • om strukturen i en CMS-baserad webbplats och sidornas delar och struktur
 • i att arbeta med teman i CMS
 • i administration och användares behörigheter i CMS

Färdigheter

 • sätta upp lokal webbserver på egen dator
 • installera och konfigurera CMS på server
 • publicera en CMS-baserad webbplats, flytta filer och databaser från lokal till publik webbserver
 • skapa meny-strukturer och layout i CMS
 • lägga till, aktivera och modifiera teman i CMS
 • hantera bilder och annan media i CMS

Kompetenser

 • producera en CMS-driven webbplats med utseende, inställningar och initialt innehåll
 • kontrollera och välja tema utifrån krav på utseende, stöd för önskade funktioner och möjlighet till modifieringar
 • motivera val av gränssnittdesign och navigeringsstruktur gentemot kunds krav
 • flytta webbplats med tillhörande databas för publicering på publik
 • webbserver, samt kontrollera webbhotells stöd för aktuellt CMS och PHPversion

JavaScript, 35 p

Kursens syfte är att behandla aktuella webbtekniker för att skapa interaktiva, användarcentrerade webbplatser med hjälp av klientteknik.

Målet med kursen är att fördjupa den studerandes kunskaper inom webbprogrammering och att skapa en helhetsförståelse för de olika delarna som en webbplats byggs upp utav samt förmåga att i yrkesrollen som Webbutvecklare ta fram fungerande, interaktiva webbapplikationer med klientsidesteknik.

Kunskaper

 • om klient- vs server-baserade skriptspråk
 • i JavaScript och dess syntax
 • i objekt-orienterade koncept
 • i användande av aktuella JavaScript-bibliotek
 • om JavaScripts utveckling till ett mer dominerande skriptspråk för webben

Färdigheter

 • planera och genomföra front end-inriktade JavaScript-projekt
 • manipulera HTML-dokument med JavaScript och JavaScript-bibliotek
 • arbeta med och producera listor (arrayer)
 • ändra och tillföra data från server till webbsida utan sidomladdningar
 • i att planera och genomföra projekt med hjälp av klientsidesteknik

Kompetenser

 • att självständigt kunna planera och genomföra projekt inom utsatta tidsramar med hjälp av modern klientsidesteknik
 • att ta fram interaktiva och användarvänliga webbplatser
 • att med OOP-konceptet bryta ned en given problemställning till en objektorienterad struktur

Kompetensportfölj och Entreprenörskap, 10 p

Kursbeskrivning: Syfte och mål: Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Kunskaper:

Om olika metoder och tekniker för instudering och inhämtning av kunskap. Om vilka delar av arbetsmarknaden som är relevanta med utgångspunkt i önskad karriärväg inom yrkesrollen.

Om värdegrund, jämställdhet, mångfald och likabehandling

I kompetensinventering.

I entreprenöriell metod.

Färdigheter:

I att aktivt förhålla sig till den egna utvecklingen i yrkesrollen.

I att bedöma sin egen förmåga och identifiera behov av fortsatt träning.

I att kommunicera sin kompetens i enlighet med branschkrav och förväntningar.

Att tillämpa entreprenörskap som redskap i yrkesrollen Webbutvecklare inom CMS.

Kompetenser:

Att reflektera över det egna lärandet och sin professionella utveckling i yrkesrollen som Webbutvecklare inom CMS.

Att identifiera och hantera egna värderingar som kan påverka samverkan med medarbetare och uppdragsgivare i arbetslivet.

LIA 1, 50 p

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Webbutvecklare.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom webbutveckling av databasdrivna webbplatser.

Under första LIA-perioden ska de studerande förankra och fördjupa kunskaper och färdigheter från tidigare kurser, samt erhålla en introduktion till arbetslivet och branschen, samt möjligaste mån få erfarenhet att arbeta både enskilt och i grupp. Det läggs stor vikt vid att självständigt söka problemlösningar.

Kunskaper

 • i den egna arbetsrollen och yrkeslivet
 • om de krav som finns i branschen
 • vilka övriga yrkesroller som förekommer och deras roll och ansvar i utvecklingsprojekt

Färdigheter

 • praktiska färdigheter i att hantera för yrkesrollen aktuella arbetsmetoder och verktyg samt förekommande ramverk och tekniker inom webbutveckling.
 • praktiska färdigheter i utveckling och problemlösning i webbutvecklingsprojekt

Kompetenser

 • att arbeta med projekt inom wwebbutveckling utifrån kunders krav och specifikationer
 • att kommunicera, planera, dokumentera och rapportera sitt arbete

LIA 2, 80 p

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som webbutvecklare inom CMS.

De studerande ska förankra alla de kunskaper de fått i utbildningen och tidigare LIA-period, och även utveckla sina färdigheter och kompetenser. De ska kunna använda arbetsmetoder, verktyg och projekttekniker för att planera, genomföra och presentera projekt inom utsatta krav och deadlines.

De studerande kan under LIA-perioden behöva sätta sig in i ett annat PHPbaserat CMS än de genomgångna under utbildningen, alternativt ett av företaget egen-utvecklat system. I de fall det förekommer ska den studerande även kunna tillgodogöra sig eventuella nya skriptspråk och tekniker som används på arbetsplatsen och är relevanta för utbildningen.

Kunskaper

 • i sin framtida roll som utvecklare och projektmedarbetare
 • om yrkesrollens och den specifika arbetsplatsens praktiska arbete med tekniker och språk inom webbutveckling

Färdigheter

 • nätverka för ökade möjligheter i framtida karriär
 • arbeta som utvecklare i skarpa projekt enligt kunder/beställares krav och önskemål

Kompetenser

 • att med visst handledarstöd, i team och/eller självständigt bedriva webbutveckling i yrkesrollen som Webbutvecklare. 

Objekt-orienterad PHP, 30 p

Att lära sig fördjupad PHP-programmering enligt ett objekt-orienterat koncept. De studerande ska efter kursen kunna arbeta med PHPprogrammering med semantiska strukturer, god programmeringssed och med hänsyn till olika säkerhetsaspekter. De ska även kunna felsökning och korrigering (debugging).

Kunskaper

 • om grundläggande objekt-orienterade koncept
 • om PHP och dess syntax för objekt-orientering
 • om PHP’s syfte och roll i databasdrivna webbplatser
 • i PHP-programmering
 • i felhantering, säkerhet och god kodstandard

Färdigheter

 • skriva PHP-kod enligt ett objekt-orienterat koncept och enligt god programmeringssed
 • felsöka och korrigera kod

Kompetenser

 • att planera, producera och utveckla databas-drivna projekt med objektorienterad PHP i yrkesrollen som Webbutvecklare
 • bryta ned problemställningar till objekt-orienterade strukturer och applicera lösningar i PHP
 • planera och stukturera kod enligt objekt-orienterade koncept och dokumentera varje klass som ett API

Projektmetodik och verktyg, 20 p

Kursens syfte är att behandla teorier, metoder och verktyg för att tillsammans i utvecklingsteam kunna arbeta effektivt och standardiserat för att säkerställa projektleveranser.

Målet med kursen är att de studerande lär sig de i branschen vanligast förekommande agila projektmetoderna, samt arbete med gemensam kod i grupp med versionshanterare. Den studerande får verktyg och metoder som ska användas praktiskt både under kursen men även i det faktiska projektarbetet under resten av utbildningen.

Kunskaper

 • om traditionella projektmodeller
 • om modern agil projektmetodik
 • om agilt tänkande jämfört med traditionell projektmetodik
 • i metoder för att dokumentera projekt och kod
 • i metoder att versionshantera kod
 • i versionshanterare

Färdigheter

 • sätta upp styrdokument och hålla dem på en lämplig detaljnivå
 • kunna bryta ner projekt i delmängder, samt utifrån nedbrytningen i delmängder skapa en övergripande tidsplanering
 • upprätta, använda och underhålla en gemensam terminologi inom teamet
 • sätta upp och arbeta i versionshanterare

Kompetenser

 • att använda agila tekniker för att genomföra projekt inom utsatta tidsramar
 • att planera tekniska projekt utifrån en agil arbetsmetodik
 • att sätta upp projekt i versionshanterare, dela ut till projektmedarbetare och lösa konflikter i kodarbetet

Webbproduktion, 20 p

Kursbeskrivning: Kursens syfte är att behandla grundläggande tekniker inom webbutveckling för att kunna ta fram fungerande webbplatser, samt att behandla tillgänglighetsanpassning av webben.

Målet med kursen är att den studerande ska få en helhetsförståelse för hur man bygger syntaktiskt korrekta webbplatser med hänsyn tagen till sökmotoroptimering och tillgänglighet, samt förmåga att i yrkesrollen som Webbutvecklare kunna producera och publicera statiska webbplatser med responsiv design, samt de ska ha ett strukturerat arbetssätt och använda sig av god progammeringssed enligt branschens vedertagna standard.

Kunskaper

 • om HTML och CSS enligt W3’s senaste standard
 • i hur webbplatser anpassas till olika typer av digitala enheter
 • i kodsemantik för sökmotoroptimering och tillgänglighet
 • i filformat och bildkomprimering för webbpublicerade bilder
 • i verktyg för publicering och uppdatering av webbplatser på webbserver

Färdigheter

 • skriva kod förståeligt för andra programmerare enligt vedertagen standard
 • hantera fonter på webbplatser
 • anpassa bilder för webben
 • producera statiska webbplatser med responsiv design
 • publicera och uppdatera webbplatser
 • arbeta semantiskt med element och entiteter i HTML som avspeglar innehållet

Kompetenser

 • använda metoder, verktyg och tekniker inom webbutveckling i praktiken för att planera och genomföra produktion av statiska webbplatser med responsiv design
 • att analysera en webbplats utifrån ett tillgänglighetsperspektiv samt rådande lagstiftning
 • följa utvecklingen av kodstandarder och bedöma behovet av bakåtkompatibilitet