Kursplan för Webbutvecklare CMS

Övergripande kursplan för Webbutveckling Content Management System

Kurs Poäng
CMS – projekt 40
CMS – struktur, administration och frontendutveckling 40
CMS – utbyggda system 30
Dynamiska webbplatser 20
Examensarbete 20
Innehållsproduktion i CMS:er 20
JavaScript – objektorientering och bibliotek 30
Lärande i Arbete 1 50
Lärande i arbete 2 80
Objektorienterad programmering med PHP 30
Projekt – metodik och verktyg 20
Webbproduktion 20
TOTALT 400

 

CMS – projekt, 40 poäng

Du ska lära dig att arbeta med ett flertal projekt, repetera och fördjupa dig i alla tidigare tekniker, samtidigt som det i projekten tillförs nya moment.

Exempel på innehåll:

 • Bygga en webbplats med e-handel
 • Skapa kampanj/eventwebbplatser för marknadsföring av specifika produkter och/eller tjänster
 • Skapa kopplingar till social medier
 • Använda verktyg för att visa kartor och positionering
 • Koppla webbplatser till e-handelssystem
 • Använda inbyggd CMS-funktionalitet för översättning
 • Kontrollera att webbplatser fungerar på olika plattformar och devices

CMS – struktur, administration och frontend-utveckling, 40 poäng

Du lär dig installation och publicering av CMS-baserad webbplats, bygga gränssnitt, anpassning av teman med CSS, samt arbete med mallar i PHP.

Efter genomförd kurs ska du kunna

 • Skapa teman och malldokument
 • Utöka funktionalitet i CMS med tillägg
 • Aktuella produktionstekniker för CSS
 • Skissarbete (wireframes m.m.)
 • Typografi och användande av teckensnitt på webben
 • Responsiv layout för datorer, mobiler och läsplattor
 • Integrera bibliotek för responsiv design (exempelvis Bootstrap.js) med CMS:er
 • Webbläsares konsolverktyg för HTML och CSS
 • Anpassa och bygga ut administrationsgränssnitt
 • Bildbehandling, publicera bilder på webben.

CMS – utbyggda system, 30 poäng

Du lär dig skapa egna tillägg och moduler, arbeta med databasstrukturer i CMS:er (såsom WordPress och Drupal), publicera och förvalta CMS, samt hur man underhåller och vidareutvecklar en CMS-driven webbplats.

Efter genomförd kurs ska du kunna

 • Informationsarkitektur/datamodellering
 • Integration (import-export)
 • Skapa formulär i CMS:er
 • Programmera moduler/tillägg i relevanta ramverk i CMS:er, backend och frontend
 • Roller och rättigheter
 • Layoutmodeller (block, paneler) och data-vyer
 • Publicering och förvaltning – deployment och kontinuerlig integration

Dynamiska webbplatser, 20 poäng

Du ska lära dig produktion av databasdrivna webbplatser och att skapa en enkel databas samt ett webbgränssnitt för inmatning och utvisning av data.

Efter genomförd kurs ska du kunna

 • Grundläggande PHP-programmering
 • Skapa och modellera databaser
 • Datatyper
 • Hämta, sortera och filtrera data
 • Databaskoppling mot webben
 • Mata in data från webbformulär
 • Visa ut data på webben

Javascript – objektorientering och bibliotek, 30 poäng

Du lär dig JavaScript-programmering och användning av bibliotek (jQuery m.fl.) för att manipulera DOM:en.

Efter genomförd kurs ska du kunna

 • Grundläggande problemlösning med hjälp av OOP-koncept
 • Arbeta med och manipulera listor (arrayer)
 • Manipulera ett HTML-dokument (lägga till, ta bort och förändra element) med hjälp av jQuery
 • Arbeta med händelser och event listeners
 • Förstå att olika entiteter (objekt) kan utföra olika handlingar (metoder) och ha olika egenskaper
 • Ändra och tillföra data från servern till en sida utan sidomladdningar (JSON och AJAX)
 • Prototypbaserat arv och (emulering av) klassbaserat arv
 • Använda REST (Representional State Transfer) som teknik för serverkommunikation
 • Koppla ihop en JavaScript-frontend med en REST-baserad backend.

Objektorienterad programmering med PHP, 30 poäng

Utifrån ett objektorienterat perspektiv lär du dig mer avancerad PHP-programmering.

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna

 • Fördjupad programmering i PHP
 • Grundläggande objektorienterade koncept inom PHP
 • Semantiska strukturer
 • Felhantering
 • Felsökning (debugging)
 • Säkerhet och god kodstandard

Projekt – metodik och verktyg, 20 poäng

Du lär dig agil projektmetodik med metoderna SCRUM och KANBAN, samt arbeta tillsammans med kod i versionshanteraren Git.

Efter genomförd kurs ska du

 • Förstå traditionella projektmodeller som vattenfallsmetoden
 • Kunna grunderna inom modern agil projektmetodik
 • Veta hur man arbetar i team och tillsammans med uppdragsgivare med hjälp av SCRUM-metoden
 • Metoder för att versionshantera kod
 • Metoder för att dokumentera projekt och kod
 • Kunna sätta upp styrdokument och hålla dem på en lämplig detaljnivå
 • Kunna bryta ner projekt i delmängder med hjälp av gruppdiskussioner och pokerplanning
 • Utifrån nedbrytningen i delmängder skapa en övergripande tidsplanering
 • Kunna arbeta iterativt (i s.k. sprinter) med och leverera fungerande delmängder
 • Kunna medvetet upprätta, använda och underhålla en gemensam terminologi inom teamet. I följande delkurser kommer samtliga projekt att ske med versionshantering.

Webbproduktion, 20 poäng

Produktion och publicering av välstrukturerade webbsajter. Kursen syftar till att uppdatera de studerandes kunskaper i webbproduktion och i ett strukturerat arbetssätt enligt vedertagen standard.

Efter genomförd kurs ska du kunna

 • Producera och utforma webbplatser med HTML5 och CSS3
 • Optimera bilder för webbpublicering
 • Grunderna i god typografi för webben
 • Utforma sidor med responsiv design
 • Publicera webbplatser på Internet
 • Kodsemantik för sökmotoroptimering

I kursen ingår att skapa och publicera en egen statisk presentationswebbplats.

Lärande i Arbete 1, 50 poäng

Under första LIA-perioden kommer du förankra och fördjupa kunskaper och färdigheter från tidigare kurser, både enskilt och i grupp. Det läggs stor vikt vid att självständigt söka problemlösningar.

Efter kursen har du fått erfarenheter och fördjupade kunskaper i

 • Att arbeta i projektgrupper och enskilt
 • Kommunicera, planera, dokumentera och rapportera sitt arbete
 • Skarp produktion av CMS-baserade system
 • Arbeta utifrån kunders krav och specifikationer
 • Problemlösning

Kursen ger även möjlighet till att lära dig andra, för utbildningen relevanta, tekniker, i de fall det förekommer.

Lärande i arbete 2, 80 poäng

Under andra LIA-perioden ska du ta en aktiv roll i det dagliga arbetet.

Efter genomförs kurs har du erfarenhet och fördjupade kunskaper i

 • Kommunikation med kunder /beställare
 • CMS-produktion
 • Projektarbete
 • Dokumentation och rapportering
 • Problemlösning

I de fall det förekommer ska du även kunna tillgodogöra dig eventuella nya programspråk och tekniker som används på arbetsplatsen och är relevanta för utbildningen.

Examensarbete, 20 poäng

Examensarbete ska utgöras av ett praktiskt arbete, exempelvis en CMS-baserad webbplats, ett tillägg till något av CMS-systemen eller ett eget CMS-tema. Arbetet ska ge dig fördjupade kunskaper i ett eller flera av utbildningens ämnen. Projektarbetet ska dokumenteras i alla stadier.

Examensarbetet kan med fördel utgöras av ett uppdrag i samarbete med LIAföretaget.