Kursplan för Webbutvecklare inom E-handel

Övergripande kursplan för Webbutveckling inom e-handel

Kurs Poäng
E-handel och M-handel 10
Frontendutveckling 50
Systemutveckling ramverk 25
Arbets- och projektmetodik 20
Systemutveckling PHP 50
Utveckling mot e-handelsplattformar 30
LIA 1 50
Digitala affärer 10
Databasteknik 20
Systemstöd och integration med 3-partssystem 30
Examensarbete 30
LIA 2 75
TOTALT 400

 

E-handel och M-handel, 10 poäng

Kursens syfte är att behandla de olika plattformar och kanaler som e-handel förekommer inom, både nuvarande och framtida samt belysa de skillnader som skiljer traditionell handel från e-handel.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de olika delarna inom e-handel och e-handelsbranschens starka tillväxt samt förmåga att bedöma vilka krav som ställs på den framtida yrkesrollen.

 • Om marknadens olika e-handelsplattformar.
 • Om i vilka kanaler e-handel kan bedrivas.
 • Om skillnaderna mellan traditionell handel och e-handel.
 • Om e-handelns marknadsroll och skillnader jämfört med traditionell handel.
 • Om e-handelns framtid.
 • Om e-handelns samverkan med olika omkringliggande funktioner, såsom logistik, kundservice, juridik, etc.
 • I hur relevant e-handelsplattform utifrån behov och omfattning väljs.
 • I hur kanaler och plattformar för att bedriva e-handel väljs.
 • I att välja och motivera e-handelsplattform och e-handelskanal.
 • I att analysera behovet och framtidsutsikterna för e-handel.
 • Att välja och motivera val av e-handelsplattform för att i praktiken planera och genomföra implementationen av en sådan.
 • Att analysera och motivera behov av e-handelsplattform.
 • Att identifiera och bedöma framgångsfaktorer inom e-handel.

Frontendutveckling 1, 50 poäng

Kursens syfte är att behandla grundläggande tekniker inom webbutveckling för att skapa webbplatser där information kan lagras, hanteras, analyseras
och presenteras.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för användarflöden i webbapplikationer, kunna hantera och lagra information om användare samt förmåga i yrkesrollen som webbutvecklare
ta fram fungerande, databasdrivna, responsiva webbapplikationer.

 • Om grafiska verktyg för gränssnittsdesign.
 • Om syntaxspråken HTML och CSS samt relevanta arbetsverktyg för dessa.
 • Om grundläggande programmering i ett webbutvecklingsspråk.
 • Om databaser och datalagring på klientsidan.
 • Om programstruktur och flödeshantering för användare och användardata.
 • I ett programmeringsspråk för webben.
 • I databasdesign och normalisering av databaser.
 • I planering av att skapa dynamiska webbapplikationer.
 • I att programmera användardrivna webbplatser.
 • I att planera och genomföra enklare programmeringsprojekt.
 • I att välja ut och anpassa databaser utifrån den givna uppgiften
 • Att planera och genomföra framtagandet av användar- och databasdrivna webbapplikationer på klientsidan.
 • Att optimera och anpassa databaser utifrån projektbehov.
 • Att använda agila arbetsmetoder för att genomföra programmeringsprojekt inom utsatta tidsramar.

Systemutveckling ramverk, 25 poäng

Kursens syfte är att fördjupa den studerandes kunskaper inom e-
handelsutveckling och webbutveckling.

Målet med kursen är den studerande ska utveckla förmåga att självständigt planera, utveckla och ta fram affärslösningar och system med hjälp av olika
typer av ramverk och programmeringsparadigm.

 • Om olika typer av programmeringsramverk.
 • Om olika typer av algoritmer och optimeringstekniker inom programmering.
 • I hur verktyg och ramverk väljs utifrån behov och uppgift.
 • I hur man väljer rätt algoritmer och plattformar för en särskild uppgift
 • I hur efterforskningar görs och lämpliga ramverk för ändamålet väljs.
 • I att genomföra större programmeringsprojekt på egen hand och i team.
 • I att jämföra optimerade programmeringsprojekt med icke-optimerade sådana.
 • I att välja ramverk och plattform utifrån behov.
 • Att självständigt utveckla och genomföra programmeringsprojekt inom
  utsatta tidsramar med branschaktuella programmeringsramverk och
  –standarder.
 • Att självständigt och i grupp kunna planera och genomföra
  programmeringsprojekt i ramverk integrerat med en agil arbetsmetodik.

Arbets- och projektmetodik, 20 poäng

Kursens syfte är att behandla teorier och metoder för att tillsammans i utvecklingsteam kunna arbeta effektivt och standardiserat för att säkerställa
tidsenliga projektleveranser.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en förståelse för olika
personlighetstyper, roller i grupper, presentationstekniker och
arbetsmetoder som underlättar projektarbete i små och stora team samt förmåga att i yrkesrollen som Webbutvecklare inom e-handel agera såväl som projektledare som –deltagare.

 • Om olika typer av projektformer, såväl agila som traditionella.
 • Om hur en projektmetodik påverkar projektets utfall.
 • Om sin egen roll och beteendets inverkan på en arbetsgrupp.
 • I hur man arbetar i grupp med agila metoder.
 • I att leda arbetet i projektgrupper.
 • I att analysera projektets utfall utifrån vald arbetsmetod.
 • I att genomföra projektarbeten i team med agila arbetsmetoder.
 • I att jämföra traditionella och agila projektarbetsmetoder.
 • I att förklara för- och nackdelar med olika typer av projektmetoder.
 • I att välja ut rätt metod för rätt uppgift.
 • Att använda agila arbetsmetoder för att genomföra projekt inom utsatta
  tidsramar.
 • Att planera tekniska projekt utifrån en agil arbetsmetodik.

Systemutveckling PHP, 50 poäng

Kursens syfte är att behandla grundläggande tekniker, arkitektur och systemdesign inom backend-webbutveckling för att skapa e-handelsdrivna webbplatser där information kan lagras, hanteras, analyseras och
presenteras.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för information- och användarflöden i e-handelsapplikationer och förmåga
att i yrkesrollen som e-handelsutvecklare ta fram fungerande, databasdrivna e-handelsplattformar med relevanta tekniker och funktioner.

 • Om grundläggande programmering i ett backend-webbutvecklingsspråk.
 • Om databaser.
 • Om arkitektur och systemdesign för e-handelsapplikationer.
 • Om programstruktur för hantering av användare och användardata.
 • Om programstruktur för hantering av information och informationsflöde.
 • Om säkerhet, integritet och lagstiftning. I ett backend-programmeringsspråk för webben.
 • I databasdesign och normalisering av databaser.
 • I planering av att skapa dynamiska e-handelsapplikationer.
 • I hantering av personuppgifter och säkerhet.
 • I att ta fram en e-handelsplattform.
 • I att planera och genomföra större databasdrivna programmeringsprojekt.
 • I att välja ut, designa och anpassa databaser utifrån den givna uppgiften.
 • I att designa system och kodbaser utifrån arkitektoniska principer.
 • Att planera och genomföra framtagandet av användar- och databasdrivna e-handelsapplikationer.
 • Att optimera och anpassa databaser utifrån e-handelsplattformar.
 • Att använda agila arbetsmetoder för att genomföra programmeringsprojekt inom utsatta tidsramar.

Utveckling mot e-handelsplattformar, 30 poäng

Kursens syfte är att behandla arbeta mot och utveckling av vanliga e-
handelsplattformar.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om och i funktioner, möjligheter och begränsningar i olika plattformar. Vidare ska den studerande utveckla förmåga att hantera olika typer av funktioner för betalningsförfarande, som t.ex. prenumerationslösningar och engångsbetalningar samt välja och anpassa e-handelsplattform utifrån de möjligheter och begränsningar som erbjuds av respektive plattform i
yrkesrollen som e-handelsutvecklare.

 • Om de e-handelsplattformar som finns på marknadens och deras respektive funktioner, möjligheter och begränsningar.
 • I hur administration av och utveckling mot olika typer av e-
  handelsplattformar och lösningar sker.
 • I hur plattform väljs utifrån behov, önskemål, begränsningar och möjligheter.
 • I att välja, vidareutveckla, anpassa och underhålla en e-handelslösning.
 • I att anpassa funktioner och lösningar utifrån behov.
 • Att välja och anpassa en e-handelsplattform utifrån behov, begränsningar och möjligheter.
 • Att granska olika e-handelsplattformar utifrån deras respektive styrkor och svagheter.

LIA 1, 50 poäng

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen
som webbutvecklare inom e-handel.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom aktuella och relevanta webbtekniker för
utveckling av e-handelsplattformar.

 • Kursen ger kunskaper om yrkesrollens och den specifika arbetsplatsens praktiska arbete med HTML5, CSS, JavaScript och andra webbtekniker samt de arbetsmetoder och –verktyg som är relevanta för utvecklarrollen.
 • Kursen ger yrkespraktiska kunskaper i webbutveckling med hjälp av HTML5, CSS, JavaScript, backend-programmeringsspråk,
  databashantering och arbetsmetodik.
 • Kursen ger praktiska färdigheter i att hantera för yrkesrollen aktuella arbetsmetoder och verktyg samt förekommande ramverk och tekniker inom webbutveckling mot e-handelsplattformar.
 • Kursen ger praktiska färdigheter i att utföra webbutveckling.
 • Kursen ger kompetens att med handledarstöd eller visst handledarstöd
  bedriva webbutveckling i yrkesrollen som Webbutvecklare inom e-handel.

Digitala affärer, 10 poäng

Kursens syfte är att behandla digital marknadsföring samt olika digitala kanaler, verktyg och redskap som används för marknadsföring och försäljning.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om marknadsföringsplaner, budgetar och planering samt förmåga att analysera och förstå behov av marknadsföringskanaler och de medel som finns att tillgå.

 • Om digital marknadsföring samt tillhörande kanaler och verktyg.
 • Om budgetering och marknadsföringsplanering.
 • Om hur budget och behov påverkar val av marknadsföringskanaler och
  verktyg.
 • I hur marknadsföringskanaler och –åtgärder planeras.
 • I hur marknadsföringskanaler analyseras och väljs utifrån behov och
  budget.
 • I att välja, motivera och planera för marknadsföringsåtgärder.
 • I att välja relevanta marknadsföringskanaler och –åtgärder utifrån syfte och mål.
 • I att granska olika marknadsföringskanaler utifrån deras respektive styrkor och svagheter.
 • Att välja och rekommendera digitala marknadsföringskanaler utifrån behov, budget och planering.
 • Att genomföra och planera småskaliga marknadsföringsinsatser i valda
  kanaler.

Databasteknik, 20 poäng

Kursens syfte är att behandla tekniker, administration, arkitektur, anpassning, optimering och systemdesign inom databasutveckling för att skapa användarvänliga och optimala e-handelsplattformar.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla fördjupad kunskap om informations- och datahantering i e-handelsapplikationer samt förmåga att hantera, lagra och analysera information om användare och deras köp på ett optimalt sätt och ta fram fungerande och snabba databaslösningar för optimala e-handelslösningar i yrkesrollen som e-handelsutvecklare.

 • Om hantering och administration av SQL-databaser.
 • Om optimering och normalisering av databaser.
 • Om frågespråket SQL.
 • I hur data struktureras och ordnas i databaser.
 • I hur tabeller och databaser optimeras och normaliseras.
 • I frågespråk för dataextrahering från SQL-databaser.
 • I frågeställning mot databaser.
 • I att ta fram, optimera och strukturera databaser.
 • I att planera och genomföra design av större databaser.
 • Att planera och genomföra framtagandet av databaser.
 • Att optimera och anpassa databaser utifrån e-handelsplattformar.
 • Att använda administrativa verktyg för databaser.

Systemstöd och integration med 3-partssystem, 30 poäng

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskaper, färdigheter och kompetens för att integrera tredjepartssystem. Dessa system kan vara allt från betalningslösningar till sökmotorer och API:er för sociala medier. Huvudfokus kommer att ligga på att implementera REST-system men andra modeller kommer också att tas upp.

 • Om olika tredjepartssystem och deras användningsområden.
 • Om vilka tredjepartssystem som finns och hur API:er från dessa fungerar och används I hur betalningsmoduler och leverantörskontakter implementeras.
 • I hur olika typer av tredjepartssystem integreras och anpassas.
 • I att använda API:er för olika tredjepartssystem. I att implementera, använda och anpassa tredjepartssystem.
 • Att välja, motivera och rekommendera lämpliga tredjepartssystem utifrån behov och plattform.
 • Att integrera och implementera tredjepartssystem.
 • Att använda och implementera API:er från tredjepartssystem.

Examensarbete, 30 poäng

Kursens syfte är att den studerande i projektform ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Målet med kursen är att den studerande i en webbproduktion ska påvisa uppnådda färdigheter och kompetenser i de verktyg och tekniker som gåtts igenom under utbildningen. Produktionen ska beröra segmentet e-handel och kan vara en del av en e-handelsplattform, mobil webb, webbapplikation, utveckling mot e-handelsplattform eller annan digital
lösning av relevans för utbildningen.

 • Om arbetssätt och verktyg samt tillvägagångssätt som krävs för att genomföra ett branschrelevant projekt.
 • Om vikten av projektavstämningar, målbild och att hålla deadlines.
 • Om rapportskrivning och sammanfattningar på engelska.
 • I hur presentationer och pitchar genomförs.
 • I hur man jobbar mot en kravspecifikation.
 • I hur man planerar och genomför ett projekt och alla de delar som ingår i ett projekt.
 • I hur man redovisar och presenterar såväl brief som slutresultat.
 • I att presentera och genomföra en idé med verktyg och tekniker relevanta för utvecklarrollen.
 • I att arbeta i projekt och använda agila arbetsmetoder.
 • Att planera, genomföra och presentera en webbproduktion.
 • Att skriva projektrapporter på såväl svenska som engelska och presentera slutsatser utifrån dokumenterad arbetsgång.
 • Att självständigt sätta upp och planera för projekt från start till mål.

LIA 2, 75 poäng

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen
som webbutvecklare inom e-handeln.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla och fördjupa
specialiserad yrkespraktisk kompetens inom aktuella och relevanta
webbtekniker för utveckling av e-handelsplattformar.

 • Kursen ger kunskaper om yrkesrollens och den specifika arbetsplatsens praktiska arbete med HTML, CSS, JavaScript och andra webbtekniker samt de arbetsmetoder och –verktyg som är relevanta för utvecklarrollen.
 • Kursen ger yrkespraktiska kunskaper i webbutveckling med hjälp av HTML5, CSS3, JavaScript, backend-programmeringsspråk, databashantering, integration och kommunikation med externa och interna system och arbetsmetodik.
 • Kursen ger praktiska färdigheter i att hantera för yrkesrollen aktuella arbetsmetoder och verktyg samt förekommande ramverk och tekniker inom webbutveckling mot e-handelsplattformar.
 • Kursen ger praktiska färdigheter i att utföra webbutveckling.
 • Kursen ger kompetens att med visst handledarstöd eller självständigt
  bedriva webbutveckling i yrkesrollen som webbutvecklare inom e-handel.