Kursplan för Webbutvecklare inom E-handel

Övergripande kursplan för Webbutveckling inom e-handel

Kurs Poäng
E-handel och M-handel 20
Webbutveckling 50
Arbets- och projektmetodik 20
Systemutveckling PHP 50
Utveckling mot E-handelsplattformar, 35
LIA 1 50
Digitala affärer 20
Databasteknik 20
Systemstöd och integration med 3-partssystem 30
Examensarbete 30
LIA 2 75
TOTALT 400

 

E-handel och M-handel, 20 poäng

Målet med kursen är att studenten ska bli introducerade till e-handeln och få förståelse för e-handelsbranschens starka tillväxt och vilka krav det ställer på den framtida yrkesrollen. Kursen ska också ge en bild av den snabba utveckling inom e-handeln, som t.ex. m-handel och omnichannel, och vilka krav det ställer på kompetens inom den tekniska utvecklingen. Förutom färdigheter i webbproduktion ska studenterna ha förståelse för vilka system och verktyg som en e-handelsbutik kräver i funktion och integration. De viktigaste affärssystemen inom e-handeln beskrivs

Exempel på innehåll:

 • E-handelns funktion och system
 • E-handelns krav på integration med mobila enheter och fysiska butiker,
  m-handel/omni-channel
 • Viktigare e-affärssystem, t ex Navision
 • E-handelns krav på att knyta ihop kanaler, multi-channel/omni-channel
 • Omvärldsbevakning
 • Trender och tekniker inom e-handel
 • Webbteknik och webbens byggstenar

Webbutveckling, 50 poäng

Efter kursen skall studenten ha djupgående färdigheter och kompetens att arbeta med den teknik som krävs för att producera avancerade webbsidor. Den studerande ska ha gedigna kunskaper och färdigheter i HTML5, CSS3 och Javascript. Den studerande ska även ha fått omfattande kunskaper i XML och responsiv webbutveckling, men även kunskap för systems API.

Exempel på innehåll:

 • HTML5 & CSS3
 • JavaScript och JavaScript-bibliotek som t.ex. jQuery
 • Responsiv webbutveckling, utveckling för mobila plattformar
 • Verktyg för kodvalidering, testning
 • XML/REST
 • Nya tekniker som är av relevans för utbildningen
 • Testning och validering

Arbets- och projektmetodik, 20 poäng

Efter kursen skall studenten ha:

 1. Goda kunskaper i att arbeta effektivt i en projektgrupp och att tillämpa den kunskapen på egna idéer och egna mål. Studenten ska ha god förståelse för sin roll i en grupp och ha insikt i vikten av att vara kreativ, visa driv, mognad och socialkompetens. Detta för lättare kunna ta för sig både på utbildningen men framför allt på en framtida arbetsplats.
 2. Goda kunskaper i vanliga förekommande metodiker för projektarbete, Scrum och agila metoder.

Exempel på innehåll:

 • Personlig utveckling
 • Grupparbete med tydlig roll- och ansvarsfördelning
 • Förebygga och hantera konflikter i grupp, – ge och ta konstruktiv feedback
 • Projektera, starta och driva egna idéer/eget företag
 • Projektplanering.
 • Projektverktyg
 • Kommunicera mot uppdragsgivare
 • Agila metoder, t ex Scrum

Systemutveckling PHP, 50 poäng

Efter avslutad kurs ska studenten ha kompetens för att arbeta med PHP-utveckling och systemutveckling av webbplattformar. Studenterna ska även ha kunskap och färdigheter för de möjligheter och särskilda krav som dynamiska system ställer på utvecklingsprocessen. De studerande ska också ha tillgodogjort sig grundläggande databaskunskap.

Exempel på innehåll:

 • PHP-utveckling
 • Funktionsorienterad programmering med PHP
 • Objektorienterad programmering med PHP
 • Integrering och kommunikation mellan PHP och databas
 • Optimering och funktionstestning inom serverspråksutveckling
 • Prestandaoptimering (cache-ning, komprimering, etc.)
 • Servermiljöer och serverteknik, t.ex. Linux, Unix etc.
 • Databaser, t.ex. MySQL
 • Nya tekniker som är av relevans för utbildningen
 • Angular
 • Testning och validering

Utveckling mot E-handelsplattformar, 35 poäng

Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskaper, färdigheter och kompetens för att jobba med och utveckla mot de vanligaste ehandelsplattformarna. De ska ha kunskap om vilka funktioner, möjligheter och begränsningar en e-handelsplattform har och färdigheter i hur de är uppbyggda. Kursen fokuserar i detta avseende på Magento. De ska ha kompetenser för att jobba med och utveckla mot aktuella ehandelsplattformar med med särskilt fokus på Magento

LIA 1, 50 poäng

Målet med LIA1 är att förankra kunskaper inhämtade fram till LIA-starten. Vidare ska studenterna få kunskap om vilka förväntningar och krav som hör ihop med yrkesrollen. Studenterna ska genomföra LIA:n antingen på ett IT-konsultföretag eller på en e-handlares IT-avdelning. Under LIA-perioden ska studenterna utföra relevanta arbetsuppgifter under handledning med utgångspunkt från sina teoretiska kunskaper. De studerande ska helt enkelt öva och utveckla förmågan att tillämpa sina kunskaper i praktiken.

När studenterna startar LIA 1, har de bl.a. kunskaper och färdigheter i:

 • HTML5, CSS3, JavaScript/jOuery
 • XML och responsiv webbutveckling
 • PHP-utveckling
 • E-handelsplattformar, uppbyggnad och funktion
 • Databaser, funktion och struktur
 • Projektarbete

Efter LIA 1 har studenterna:

 • Tagit ansvar för sin roll på en arbetsplats
 • Fått omsätta sina kunskaper i praktiken
 • Fått arbeta i projektteam
 • Fått en insikt i branschens villkor
 • Skapat kontakter i branschen

Digitala affärer, 20 poäng

Efter avslutad kurs ska studenterna ha djup förståelse för viktiga digitala marknads- och försäljningskanaler. De ska kunna samarbeta med marknadsavdelningen avseende teknisk implementering av taktiska och strategiska marknadsinsatser inom onlinemarknadsföring. De ska ha kunskaper om viktiga verktyg för analys och uppföljning och kunna implementera dessa. De ska ha kunskaper om sociala medier och hur man interagerar med dessa.

Exempel på innehåll:

 • Sökmotoroptimering (SEO)
 • Sökmotormarknadsföring (SEM)
 • Verktyg inom webbanalys, som t.ex. Google Analytics
 • Spårningkod och spårningsteknik
 • Multikanalstrategi, affärslogik i olika kanaler
 • Prisjämförelse och omdömessajter
 • Sociala medier, funktion och integrering

Databasteknik, 20 poäng

Studenten ska få kunskaper och färdigheter i databashantering, databasteknik och databasfunktionalitet.

Exempel på innehåll:

 • Strukturera och ordna data,
 • Skapa tabeller och tabellstruktur
 • Normalisera databaser
 • Användare och rättigheter
 • Koppla databasen till PHP
 • Olika typer av databaser, funktion och egenskaper
 • Verktyg för hantering av databaser
 • Optimering av databaser

Systemstöd och integration med 3-partssystem, 30 poäng

Efter avslutad kurs ska du ha kompetens för att:

 • Utveckla en e-handelslösning baserad på en e-handelsplattform, t ex Magento
 • Kravställa för e-handelsfunktioner
 • Kommunicera mot externa system, t ex betalsystem ( ex Klarna), sökmotorer, rekommendationstjänster (t.ex. Apptus)
 • Integrera mot andra företagsinterna system som affärssystem logistikfunktion
 • Konfigurera och installera en webbplats för e-handel
 • Tillämpa olika lösningar inom e-logistik, t.ex. för att samla upp order för leverans (stopptider och sampackning)
 • Förstå tillämpning av integrerade lösningar med transportföretag för leveransplanering
 • Förstå ”tracking system” dvs spårning av leveranser

Examensarbete, 30 poäng

Examensarbetet kännetecknas av komplexitet och omfattning. Projektet ska vara en sammanfattning av hela kursplanen där du får möjlighet att använda alla uppnådda kunskaper, färdigheter genom att ta fram en plattform, system eller produktion. Projektarbetet kan genomföras i samverkan med kurserna LIA 1 och/eller LIA 2 och kan ha sin grund ur en skarp beställning från arbetslivet. Projektet ska beröra segmentet e-handel och kan vara en del av en e-handelsplattform, mobil webb, webbapplikation, utveckling mot e-handelsplattform eller annan digital lösning av relevans för utbildningen.

I ett aktivt samarbete med branschen genomförs projektet ensamt eller i team. Projekten redovisas för ledningsgruppen och branschrepresentanter. Målet är att leverera uppdraget enligt avtal. Projektarbetet ska dokumenteras i alla stadier.

Examensarbetet kan med fördel utföras i samverkan med LIA2.

LIA 2, 75 poäng

Målet med LIA 2 är att du ska förankra alla de kunskaper och färdigheter du fått i utbildningen samt känna säkerhet i yrkesrollen – på ett självständigt sätt, kunna utföra relevanta arbetsuppgifter (vid behov med stöd från handledare), samt fungera i grupprocesser.

Följande kunskaper och färdigheter ska färdigställas under LIA 2:

 • HTML5, CSS3, JavaScript/jQuery
 • PHP-utveckling
 • Databashantering
 • Webbutveckling mot E-handelsplattformar
 • Arbeta både självständigt och i projekt
 • Integration och kommunikation med externa och interna system
 • I samråd med LiA-företaget ska du utforma ett eget ”uppdrag” (t.ex. ett tekniskt delmoment inom e-handel – som är exjobbet), samt ta ansvar för redovisning av processen och testning av ”projektet”.