Digital analytiker

Yh-utbildning 1,5 år 320 Yh-poäng
Malmö
64 veckor heltid varav 20 veckor LIA / Praktik
Ansökningsperiod: 1 feb–3 maj 2022. Utbildningsstart: hösten 2022.
Utbildningsledare: Elisa Kvennborn elisa@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Stängt i juli. Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00) antagning@medieinstitutet.se

Analysera och klarlägga digitala beteenden

Är du strategisk och vill lära dig att analysera digitala beteenden? Som digital analytiker får du eftertraktad spetskompetens inom webbanalys, datadriven marknadsföring och digitalt affärsmannaskap.

Digital analys – företagets viktigaste insikter för den digitala organisationen

Som analytiker arbetar du med att kartlägga hur företagets kunder orienterar sig i det digitala landskapet. Din uppgift sträcker sig från att samla in data till att analysera data om digitala beteenden, till att ta ut de mätvärden och nyckelindikatorer på att företagets försäljning, kommunikation och affärsstrategi är effektiv i digitala kanaler. (Utbildningen hette tidigare Webbanalytiker)

Lär dig analysera mätpunkter och indikatorer som driver försäljning och konvertering hos företaget

Allt fler företag är idag datadrivna, vilket innebär att de fattar sina beslut utifrån statistik och analys av hur den potentiella kunden beter sig. Detta kräver en yrkesroll som:

 • klarar av att teknisk samla in och bearbeta data i webbanalysverktyg
 • förstår de mätvärden och indikatorer som driver försäljning och konvertering
 • kan implementera insikter och data i företagets organisation så att rätt person får ta del av rätta data

Utbildningen består av två delar

Utbildningens innehåll kan delas in i två stora delar. Den första delen handlar om förståelse för mätdata, trafik, försäljning, annonsering, interaktion, beteenden med mera. Den andra delen är teknik- och verktygsorienterad och går igenom de mätverktyg och program som används i branschen för att praktiskt förstå hur besökaren och  beter sig. Du lär dig hur du tekniskt påverkar och styr programmen för att få ut rätt data med rätt konfiguration. Du kommer att få gedigna kunskaper i viktiga branschverktyg som t.ex. Adobe Analytics (SiteCatalyst) och Google Analytics – med möjlighet att skaffa dig värdefull certifiering.

Exempel ur innehållet:

 • Webbanalys – köpprocesser, kommunikationsmål, digital strategi, trafikanalys, attribution, signifikanstestning, etc.
 • Spårningsteknik – spårningskod, javascript, tracking, tag management-verktyg som Google Tag Manager och Adobe Tag Management, etc.
 • Konvertering – konverteringsoptimering, A/B-testning och multivariata tester, testverktyg.
 • Mätetal och mätpunkter – analys av stora datamängder, ta fram relevanta KPI (Key Performance Indicator), begrepp och funktioner
 • Analysverktyg / tracking system – Google Analytics etc.
 • Digital marknadsföring – SEM & SEO, display, retargeting, content marketing, digital annonsering, prisjämförelse, etc.
 • Webbteknik – HTML, Javascript, jQuery, Local storage och cookies, DOM/BOM, SQL, etc.
 • Rapportering och presentation – visualisering av data, presentation av data, den data-drivna organisationen, etc.

Läs gärna mer om kunskaper och färdigheter efter avslutad utbildning och titta gärna närmare på utbildningens innehåll.

Digital analytiker är en yrkesroll som ökar i takt med att digitala marknadsinvesteringar får allt större betydelse. Det är en yrkesroll som har en gigantisk tillväxt de kommande åren då fler och fler företag har en allt större digital närvaro och på så sätt får ett allt större behov av att kartlägga de digitala kanalerna och hur kunderna rör sig i det digitala ekosystemet.

Denna kompetens eftersöks av såväl digitala byråer, konsultföretag inom internetmarknadsföring, men i hög grad också av företagens marknadsavdelningar.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Auktoriserat utbildningsföretag

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Vi följer riktlinjerna från FHM

Utbildningen genomförs utifrån de riktlinjer och råd som gäller från Folkhälsomyndigheten.

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Digital analytiker
 • Webbanalytiker
 • Konverteringsoptimerare
 • CRO-konsult
 • Kampanjanalytiker
 • Marknadsförare, analytiker

Innehåll

Digital analytiker

320 Yh-poäng

Affärsmannaskap och Digital transformation

15p / 3v

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till yrkesrollen som webbanalytiker samt behandla affärsmannaskap inom digital transformation. Kursen behandlar vidare hur analys- och rapporteringsarbete bedrivs och utmaningarna beträffande kommunikation kring data inom en digitalt driven organisation.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper i analytikerns arbete i organisationen och om hur analys och data ska genomsyra företagets infrastruktur samt förmåga att fram målsättning och mätpunkter.

Digital marknadsföring

20p / 4v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper i hur digital marknadsföring bedrivs, för att i rollen som webbanalytiker kunna mäta, analysera och samla in data och förstå hur webbanalytikerns arbete samverkar med den digitala marknadsföringen.

Examensarbete

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska behandla innehåll inom teoretisk och praktisk mätning, analys och rapportering av data och testning och optimering av digitalt beteende på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Konverteringsoptimering och testning

20p / 4v

Kursens syfte är behandla analysarbete för konverteringsoptimering, hur en webbplats prestanda förbättras samt hur testning av digitala beteenden bedrivs och genomförs.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg och arbetsmetodiker som krävs för att bedriva testnings- och optimeringsarbete i yrkesrollen som webbanalytiker.

Lärande i Arbete (LIA) 1

50p / 10v

Den studerande ska erhålla en introduktion till branschen, men också kunna utföra relevanta arbetsuppgifter utifrån de kunskaper som hen fått fram till LIA1 startar. Hen ska få en inblick i den egna yrkesrollen, men även relaterade yrkesroller. Hen får möjlighet att knyta kontakter och orientera sig inför LIA2. Praktikplatserna utgörs av företag med stort onlinefokus; t ex e-handel och digitala strategibyråer, konsultföretag specialiserade på webbanalys, sökföretag, medierådgivare inom Internet. När den studerande startar LIA 1 har hen kunskaper, färdigheter och kompetenser från kursblocken.

Lärande i Arbete (LIA) 2

50p / 10v

Den studerande ska kunna applicera kunskaper inhämtade under den skolförlagda och tidigare arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen och omsätta dessa i praktiken. Men även ta eget ansvar för genomförande av arbetsuppgifter. Hen ska genom att inrikta sig mot ett specifikt yrkesområde få en djupgående förståelse kring den egna yrkesprofessionen och förberedas för yrkeslivet.
Under LIA 2 ska studenten också knyta viktiga kontakter inför anställning efter slutförd utbildning. Praktikplatserna utgörs av företag med stort onlinefokus; t ex e-handel och digitala strategibyråer, konsultföretag specialiserade på webbanalys, sökföretag, medierådgivare inom Internet.

Presentation och visualisering av data

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla hur sammanställning, rapportering och presentation av data bedrivs i rollen som webbanalytiker för olika intressenter i en organisation.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om vem i organisationen som behöver vilken data för att ta rätt beslut och färdigheter i de verktyg och arbetsmetodiker som krävs för att kunna presentera och visualisera data i yrkesrollen som Webbanalytiker.

Statistik och mätmetodik

15p / 3v

Kursens syfte är att behandla statistiska begrepp och mätmetodiker inom arbete med mätning, analys och rapportering av data

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper i olika mätmetodiker och hur dessa appliceras inom mätning, analys och rapporteringsarbete.

Webbanalys med branschcertifiering

50p / 10v

Kursens syfte är att behandla hur mätning- och analysarbete bedrivs i yrkesrollen som webbanalytiker.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserade färdigheter inom de verktyg, system och arbetsmetodiker som krävs för att bedriva mätning- och analysarbete i yrkesrollen som webbanalytiker, samt att den studerande ska certifiera sig i branschverktyg inom webbanalys.

Webbteknik

40p / 8v

Kursens syfte är att behandla webbteknik och hur digitala plattformar är uppbyggda. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i olika webbtekniker, i synnerhet klientsidans teknologier och förståelse inom serverside-teknologi.

Digital analys - implementation & kampanjanalys

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla hur implementations- och kampanjanalysarbete bedrivs i yrkesrollen som Digital analytiker. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserade färdigheter inom de system och arbetsmetodiker som krävs för att bedriva implementation & kampanjanalys i yrkesrollen som Digital analytiker.”

Digital analys - verktyg, system & struktur

35p / 7v

Kursens syfte är att behandla hur mätning- och analysarbete bedrivs i yrkesrollen som Digital analytiker. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserade färdigheter inom de verktyg, system och arbetsmetodiker som krävs för att bedriva mätning- och analysarbete i yrkesrollen som Digital analytiker.”

Skriptspråk & databashantering

40p / 8v

Kursens syfte är att behandla hur skriptspråk tillämpas inom digital analys och hur databashantering bedrivs i rollen som Digital analytiker. Målet med kursen är att den studerande ska kunna tillämpa skriptspråk och databashantering inom digital analys i yrkesrollen som Digital analytiker.”

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Särskild behörighet för Digital Analytiker

 • Matematik 2/B, eller motsvarande dokumenterad kunskap
 • Engelska 6/B, eller motsvarande dokumenterad kunskap

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider

Digital Analytiker (Malmö)
År 2020-2021
HT 2020, 17/8 – 08/01, 21 veckor, 105 poäng
VT 2021, 11/1 – 25/06, 24 veckor, 120 poäng
HT 2021, 9/8 – 17/12, 19 veckor, 95 poäng

År 2021–2022
Termin 1, 16/8, 2021 – 14/1, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 2, 17/1 – 24/6, 2022, 23 veckor, 115 poäng
Termin 3, 8/8 – 16/12, 2022, 19 veckor, 95 poäng

År 2022–2023
Termin 1 2022-08-15 – 2023-01-13 110 poäng
Termin 2 2023-01-16 – 2023-06-23 115 poäng
Termin 3 2023-08-07 – 2023-12-15 95 poäng

LIA-perioder

År 2020-2022
LIA 1: 17/5-3/9, 2021, 10 veckor
LIA 2: 27/9-3/12, 2021, 10 veckor

År 2021-2022
.           Start                Slut                  Veckor YHP
LIA 1. 2022-05-16     2022-09-02     10        50
LIA 2. 2022-09-26     2022-12-02     10        50

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här
Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /